#6991: Bjufs Biografteater

,   BJurs  
  Biograf-Teater.

Söndagen den 12 November
kl. 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 och 8,0 e. in.

 

 Första förevisningen Billighetsföreställning:
I  Alla platser äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

PROGRAM

 

1- Revy öfver veckans nyheter..

Verklighetskinematograler från olika delar af världen.

 

   

2- Äktenskapets ycklhet. i

Amerikanskt skådespel.

Jack Taning står i begrepp att gifta sig med den kvinna han älskar Ellen Brovvny.
Då får han af sin fader Uppdrag .resa till Transwal för att reda upp en guldgruve-
affär Ett gripande afsked frän den älskade och han anträder den länga färden

Två är senare återvänder han till hemmet och - som han hoppas -lyckan.
Den senare uteblir dock, ty Ellen, som ej hört något af honom under den långa
bortovaron och därför trott sig vara övergifven af honom, har nyligen gift sig med
William Oassie. Genom en olycka under en ridt blir Jack tvungen att en tid vårdas
i Ellens nya hem, och nu Hammar den gamla kärleken åter upp. Den äkta mannen
förtviflad öfver att se hustrun allt mera fjärma sig honom, lätsar sig vara förälskad
i sin kusin, den Vackra Alice, och tack vare denna list lyckas han ätereröfra sin
hustrus hjärta.

Men Jack blir dock ej lottlös. Alice har fattat tycke för den raske unge
mannen, och det torde ej dröja länge innan de bäda förenas för lifvet.

Den kärleken. . .l

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

.III-.IIIIIIIII...III-II.. III-III...-...IIII-IIIIlI-IIIIIIIIIIIIIIII

III-IIIII-IIII.III-IIIIII. I..III-.IIII....III-III.II-IIIIIIIIIIIIIII

:i , -

i: 3. E

I. .

.I

-= ll ll ll 0 lll S S ll

E: "

:E SkallBSpBl af Galllarll.

i: PERSONER

=: Herr Grand, från LLGomedie Francaiseu . . . Doktorn

:: Fru Robinne. från H(lomledie Francaiseu. . . Doktorns hustru

Il Fru Berangére . . . . . . .i . . . . . . . . . . . Jeanne

:: Den lina Maria Fromme . . . . . . . . . . . . Barnet

:: I rummet näst intill det, som bebos af den unge studenten Maxime de

I. Ver-ac, ligger på sjukbädden en till följd af umbäranden i förtid bruten ung arbeterska.
De täta hostanfallen tyckas riktigt vilja spränga bröstet på henne . . Rörd af
hennes sorgliga öde, klappar Maxime på hennes dörr och erbjuder sina tjänster. An-
budet mottages, och från denna stund ägnas henne den bästa omvårdnad från den
unge studentens lida. Men. från medkänsla till kärlek är steget ej längt, och snart
slä sig de bäda grannarna ihop i en gemensam lägenhet.

Månader förflyta, utan att deras lyckle på minsta sätt störes. Så en vacker
dag uppenbarar sig den unge Maximes fader i staden och skiljer helt plötsligt de
båda älskade ät, i det han kort och godt tager sin son med sig, utan att dessför-
innan hafva gifvit honom tillfälle att återse sin hjärtevän. .

= I nästa tablä förflyttas vi framåt nägra är i tiden; af den forne studenten
ll har blifvit4 en välbeställd läkare, som t. o. m. hunnit gifta sig med en förtjusande
:: ung kvinna, Ghislaine, på hvilken han slösar de ömaste omsorger. Under ett besök
:: i fattigkvarteret kommer Ghislaine af en händelse just till den lilla arbeterskan från
ll fordom, som efter den brådstörta skilsmässan från Maxime födt ett barn till värden.
:: Ghislaine finner hos henne sin mans porträtt och fär veta, att han är fader till barnet.
:: Några dagar därefter erfar hon genom ett bref, att hennes skyddsling,

Il hvars bröst är illa angripet, ligger på sitt yttersta och önskar att fä återse henne.

 

:: Följaktligen begifver hon sig åstad, utan att för sin man yppa anlednigen till att .-
:: hon gär bort. Orolig och svartsjuk följer mannen efter henne och kommer sålunda 
ll till det fattiga kyffet just som den döende utandats sin sista suk. ll
:: Smärtsamt berörd af hvad som passerat, men godhjärtad och medlidsam, I:
:: tager Ghislaine det stackars ensamma bernet i sin famn, därmed visande, att hon :
:: tillgifver sin make för hans ung domssynd. I:
lllllllllllllllllllllllllllllll-lll.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:I
I......III.III-IIII-II.III-III.-III..IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III...

De berömda vattenfallen vidKriniml iTyrolen.

4 Underbart vackra naturscenerier från ett af världens mest storslagna vatten
. fall. Bilden visar fallets alla tre afdelningar, det öfre med en fallhöjd af ej mindre
än 380 meter.

 

 

5.

Lehman ute på jakt. I

I Vår vän Lehman visar sig vara en väldig jägare, som icke en gång skyr att
l anordna harjakt midt inne i London.

Urkomiskt.

 

 

 äldre lzsta pl" 50 Öre, gidm pl. 35 öre, 3fzdje pl. 25 öre,
- barn lzsta pl. 35 Öre, gidra p1-25 öre. 3:ij pl. 15 öre.

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain