#6990: Göta

Söndagen den l? Sept. kl. 4,10,16,10,7,10, 839.930 e. ni.
Måndagen den 18, Tisdagen den 19 ochW Onsdagen, denQO
i kl. 7,10, 8,1010011 9,10 e. in.

Sept

Söndagens f första förevisning i

Billighetsföreställn-.z

...n-w

Ulls- I

 

 

PROGRAMi

Biografen Göta kommer att tills vidare hållas öppen es
-- Söndagar, Måndagar, Tisdagar och Onsdagar.

i Alla platser äldre 25 öre,ibarn10 öre,-

 

 

 

q 1- pe Ellös till. w

FlodeniElbe delar sig ofvanför Hamburg i Hera armar, hvilka snart äter förenas och bil-v

dar en mängd öar. 1Under ett alltmer Vidgadt
faller ut i Nordsjön.
ifrån äskädiarenyfär medfölja pa en färd till

lopp fortgår denjsedan till Cuxhaven, där den

Floden är segelbar för större fartyg upp till Hamburg, och det är här-

Blankenese, en plats med omkring 4,000 inne-

Vänare nordost omyAltonä. Det är en synnerligen Vacker farled med omväxlande scenerier.

  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fransk tidshild från
Den mäktige baron dlAlen sitter på sitt
statliga slott Montauron .i sin un e :sons
sällskap, dä han erhåller ettmeddeåande afI
följande innehåll: LLTre af hugenotternas
chefer skola1 passera här förbi; alla ratt-
trogna katoliker äro redo att hjälpa ei-u.
Med den fanatism och grymhot, hvarmed
 -   
ligt, att baron diAlen ögonbliokligen plan-
lade ett försät för sinatfiender, och dä de

 

rande gevärssalfva. Två afjhugenottche-
ferna undkommo oskadda, men den yngste
och stätligaste ädlingen blir sårad iarmen,
men lyckas äfven han genom en hastig1
flykt undandraga sigeensäker död.lv Han
när fram till ett värdshus, och där är den
unge baronen. Denne röres af iiyktingens
hjalplöshet, förbinder hans sar och gömmer

 
 

    
  

I byggnaden.
komma Vägen fram, hälsas de af en smatt- i

 

honom, dä baronen med sina vänner äter-

 

 

 

 

 

 

t -åtligt tidtrogt oehärgrt rma. V

  
  
  
    

Hugenottkrigens dagar.

komma. .från sin 1misslyokadev lteäspediltiori;ii: ,
Den särade upptäckes afbarönen, soim dock I ,
låter honom fly pä1 sin sons lifliga förböner.

I hugenottlägret åstadkommer för-sätet
stor uppståndelse och de besluta enhälligt
att angripa baronens slott De sätta oför-

  
 

 

P 1. j vo ömma
borggärd ooh praktisera sig Vidare ini
I slottssalen sitter dlAlen och skrifver,
utan att Veta fiendens närvaro. Helt .sä
kert skulle baronen Varit dödens man, om
icke sonen uppträtt pä platsenoch igen-
kännes af den räddades hugenottohefen. - q
Trots sina meningsfränders ovilja, förklarar "vi I
han att icke ett här fär krökas pä den
gamle baronens husud,,.faderny till den som
räddat hans lif. I 1 4 1 ,
Tacksamhetsskulden är en Verklighet.

  
 

  

 

 

 

lill!!.Iman-Inuit.llllIpldllllill-lnllwulmhimlnlmlmlmlllllnlllnuilllilml
IIIIHIIIIIIEIWIIIIII-LIIIIINIII.III-IIIIIIINIIII-IIIIIIIIIIHIIHIIIHBI
IRIS-HIUIIII Ill-UIIIIIIBIIIHEWIIIIIIIIIIIIUHIWII-IHIMIEIIIIIIIBIIIHII
= :ggallllllllll-IEIIIIIIB-IIIHIIIIIIIIIIIFIII.III-IIHIIIIIIUIIIIIEII::::
då: 3, limerikanskL soenisk konst. i EH:
.Il ,, .-.-.,V:.- .i . .. g .,....-.w. .. . I...
NES! II . III
lamm ,as .w i 1 1 Ilm-
IIHM- 1 i i! 1 III- I
 est Sp döiief 
.lan 1W 1 i Xx llal.
Inga i i - 1 ull.
e 1 V Y eller - 4 s:::1
EE: f i -- i -- - . i 2:2:
:gg Haststolden Vld Newadaiallen. .m
.IEI , jwtfilr"w"" i III.
 Stort spännande amerikanskt skådespel,1 skildrande det fasansfulla lifvet iAmerikas 
:3: i .vildmarker hland fiendtliga indianstammar.
::=: I Öfverste Westley har en end-a dotter, som Vid sina ridturer i skogen alltid .

" ::: ätföljes af sin barndomsvän Roht Adams, sergeant Vid faderns regemente, och I

deras Vänskap öfvergär till kärlek. Vid

bringa natten i skogen.

trots sin älskades böner arresterad.

 
 

 
 
 
 

Wada Falls", binda hästarna och begifva sig till fots till LLYosarmite Valleyu. Dä
dev återkomma finna de icke hästarna, hvilka stulits af en indian,
försök att finna dem ga de emellertid Vilse och blifva slutligen nödsakade att till-
Dä de icke återkomma sänder öfversten en skVadron pä
spaning, hvilken också finner dem. Vid återkomsten till lägret blir sergeaiiten,

En i manad senare utbryter krig med indianerna, och Vid en öfverrumpling
äro öfversten och hans dotter nära att fångas af rödskinnen. q
fälle att Visa sitt mod och lyckas att rädda dem. Han utnämnes till löjtnant och
får öfverstens löfte om hans dotters hand; i

Ill-I -III I

en af deras ridturer komma de till LtNe-

Under deras

 

Adams fär nu till-

4- BEEN, Schweiz, husudStad- f

Intressanta

Sedan 1848 är Bern säte för den schwei-
ziska centralregeringen och förbundsförsam-
lingen. Staden belägen pä en halfö i floden
Aar, 54.5 meter köfver hafVet, och är en af.
Schweiz mest välbyggda städer, med raka,
breda gator och statliga byggnader. Många
husrader försedda med arkader. Märkliga
byggnader äro: Katedralkyrkan igotisk stil,

 

5.

Amerikanskt skämtlynne.

staosnooer.

Helgeandskyrkan, gamla och nya förbunds-
palatsen samt!Å mellan dem en Väldig kupol-
byggnad, Edsförbundets parlament; Vidare
konstmuseum, naturmuseum, .universiteten
stadsbiblioteket, rådhuset med sitt1 klooktorn.
etc. Bland. monument är världspostförbun-
dets gigantiska monument det förnämsta.
Bern har omkring 120,000 invånare.

 

g IJims missöden.

1Monterliet med skoj!

Poliskonstapel Jim skall sköta ostyriga pojkar och kurtisera samtidigt, men det gär lika
olyckligt bäda delarna, såsom denna scen på; ett lika dräpligt som -skrattretande sätt 1visar.

Detaljerna böra ej beskrifvas -- de böra seslli

si

  

1., . , .w =

7 Bilisten-isen

.Äldrez 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Iiarn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

m- Eventuella förändringar förbehålles.. -I
Kasta1 EJ programmet på gatant

 

1 i l Klippan. 19111. 1 Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain