#6989: Biorama

Fr.0.m. Torsdagen Iden 21 t.o.m. Söndagen den 24 Sept.
f Säckenddgar kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. ni. Söndagar kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. nl.

 

 

 

 

 Från visp in zerman. 

Imponerande naturhilder från Schweiz.
Filmen äterger scenerierna under en järnvägsresa mellan köpingen Visp eller Visbach och i

byn Zermatt i schweiziska kanoten Valais. Järnvägen gär längs Heden Visp. en vild glacier-
strom, som upprinner pa Grornerglacieren och strömmar genom den vilda Zermattdalen.ut i 
J . i

FU Konstfilm! 2. Konstfilm! ö]

1 in

U,

Dides död ilànerna. 

E, lEneas och drottning Dides vackra kärlekssaga. 

Den frejdade hjälten Äilneas har förlist på kusten af Afrika och blir jämte sina gir!
E män tillfängatagen af amazonerna frän Kartago, dit fångarna föras och ställas inför 
[1] stadens drottning, den sköna Dido. Eneas talar med värme för. sin qoch sina mäns 
Llij-n sak inför drottningen, som gripes af den stätlige mannens ord och uppträdande. OIif- [il
[få] vande order om fängarnes frigifvande. I b lfjl
LH Dido förälskar sig häftigt i EEneas, och vid en lysande fäst, som hon gifver 

Bi till hans ära, tillstär hon sin kärlek för honom.
.ul U Men Ädneas äfventyrsälskande män gilla icke det dädlösa lifvet i Karthago, utan ll 
U langtaI ut till nya strider och kämpabragder. De lyckas öfvertala sin anförare att U-l
i -le följa sig för att bygga ett nytt fartyg för äterfärden öfver hafvet. Men Dido, som Us
itä] blir underrättad om planen, smyger sig ned till stranden och lyckas genom sina L-Jl]
[LI] kärleksord fä sin älskare att vända äter till henne. i I
lim Jarloa, konung af Numien, sänder vid samma tid ett giftermälsanbud till Dido, [gm
"dl-J som dock afslär detsamma. Sändebudet hotar af denna anledning med krig och inom 
gill kort belägrar den 1fförsmädde konungen Kai-thago. Hans angrepp värja sig dock IFL,
Lä: Åamazonerna manligt emot. I i! .
Trött har Eneas sluinrat in, dä i drömmen hans fader visar sig och befaller
[få] honom att lämnal Karthago hvilket Eneas äfven gör. Dido som snart upptäcker år
sin älskades dykt, fär då hon hinner stranden, endast se ett segel i fjärran. För- v
mål] tviidad återvänder hon till sitt palats, som hon läter sticka i brand, däihennes uppm Hj
m1] roriska folk stormar der. Själf oinkommer drottning Dido i lägorna. i
j IFAl
l-U i W

Ett stars-länet. tiderna drama .  . -   

 

LH i

3- Sydländelit knstlnndelin

Häntdrande seenerier från land een sjö.
Hafvets poesi.

Det är en härlig natur filmen här upprullar för äskädaren. Höga berg och djupa dalar,
branta stränder och glittrande vatten, blåa fjärdar och idylliska lunder, pittoreska bergsbyar
och dito iisklägen, lifvet pä land och pä haf, soldis och kvällsskymning, klockrigning i ett
gammalt tämpel - allt oinslutet af denna egendomliga stämning, som södarns himmel framtrollar.

"Långt i fjärran land i söder . . 

 

 

 

UIIIHIBHHIMEQWHEÄ
lll-Imlmlllldlmlöl

 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertiltglietedraina, inspeladt ef äkta Sienniidlaner

I

i

: pe Missourifledens stränder.

I

g I Utan att tillfräga sin dotter, den vackra indianidickan med det poe iska namnet
I lf UDen 0I llene morgonrodnaden" bortlofvar fadern och höfdinofen "Den enslige räfven"
I - Dy b. . i. 1 . . b. O

vf dotterns hand ät Siouxindianernas liöfding uPanterkloH och gifver denne som tecken
 på hans blifvande makas kyskhet en örnfjäder. Den unga indianflickan är
 dock ingalunda nö-d med valet af make. Hon älskar den stätliofe kri Iaren 77Ornö a77
nl. .O l .. . -- b .g . .. g.
1,-, till hvilken hon skyndar och delgiiver sin faders beslut. Ornöga blir fortviflad vid
HV" underrättelsen, men inom honom mognar en plan som han beslutar sätta i verket.
I 7iDen llne mor onrodnaden77 skall enleveras.

ua gy g . . . .. . ..

lll Tyst om natten smyger han sig fram till. "Den enslige räfvenslf läger. Med ett
:ä sprang är han midt ibland de sofvande indianerna, lyfter sin älskade i sina armar

, och flyr snabbt med sin börda till Missouri strand, där en kanot ligger i beredskap.
1- Men liöfdingen och hans krigare ha vaknat och äro ögonblickligen redo att
 sätta efter kviniioröfvaren. De se hans kanot ute pä floden och börja en vild jakt
i efter honom. De paddla utför ilcden, men förföljarna vinna på dem allt I
l "Ornögefc läter dä kanoten landa och försöker ily, men HDen enslige räfvenH med i

 sitt folk är snabbare. De upphinnas och en brottniiigskamp uppstår mellan uPanterkch 
 ochHOrnöga". HPanterkloubesegrasloch blir tvingad att lämnaifrän sig höfdingstecknet.
Efter kampen aiiägsnar sig "Ornöga" med den af honom eröfrade unga indian- 1
i flickan "Den gyllene morgonrodnadenH ochti kanot gär däras färd mot kärlek och lycka. 

 

 

5- Max har svårt att 1" inne en nnstrn

Det olycksaliga flugpapperet.
i Skämt af Max Linder.

 

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a platsl3ö öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

Biljettpriser :

I Söndagens första förevisning I .
1 Billiglietsföreställn.: Alla platser äldre 25 öre, barn 10 öre.v

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain