#6988: Bjufs Biografteater

Söndagen den 24 September 

kl. 4,0. 5,0, 6,0, 7,0 och 8,0 e. in.

 

 

P R O G R A M
1- Parlfiske i Australien.

Industri.

 

eEn parlfiskflottilj sätter till segel för att bege sig till parlbankarna. Hvarje båt ar be-

:nannad med agarn hvilken tjänstgör som lots och af ett tjugotal man, tio roddare och tio dy-
Yare.

i Dykarna dela upp sig i två grupper om fem man i hvarje hvilka växelvis hvila sig.

Hvarje dykare har ett nat för att lagga musslorna i och lina, som upp till båten, och
som tjänar till att draga upp honom da han finnerW det-nödigt.

Sa snart lasten är ailevererad i land, lägges musslorna att torka, därefter skrider man till
deras öppnande. En del ta ut perlorna, andra vaga, rakna och vardera dem. De torkade
musslorna skickas i vag föratt parlemorni dem skall tillvaratagas. -

 . Zigenerskan.

I Ballettf-pantninim dansat af fröken tarmen Fernandez och herr Senka Malatuff.

De bada uppträdande framställa i detta nummer, ktack vare ysitt uttrycksfulla minspel, en
rad högst intresanta scener, där kar-leken, svartsjukan och koketteriet omväxlande illustreras.

 

.I

nu 4 lill
= - 1 s:
I 9 1 . Y M I I , ll
.I du I.
-- rider ar rarlömng genom en nånn M --
II 4 i I II
5: i r:
ll . . . . . en!
Il Tvenne gralsjuka och missundsamma cow-boys halva a-fskedats af sin formen. mm
ä: Da defridande lämna sina platser, uppfyllda af vrede, möta de sinchefs, Jack :ä
:g Jrawldys lilla dotter, lekande med sin alsklingshund. De fästa enlbivljett vid hun- g
Il dens halsband, i hvilken de underrätta fadern om, att han aldrig mera skall återse Ei
g: sitt barn, framt han ej till dem utbetalar en större summa penningar, hvarefter g:
g: de fly med den lilla. i . i l 
I En indian, som blir vittne till xfamiljen Crawleyls sorg öfver förlusten af barnet, m
=4 erbjuder att satta efter Hylatingarna. Nu börjar en ursinnig jakt efter de flyende =
I. Genom Vast.erns,.patl " ia trakter. i I.
.I i, , ,,  ,. .. I ml
Il Ensam mot tva 

 
 
  

 

"he
e

:= först sedan den sist öfverlefvanlde, uttröttad 1e1

:g Yhan kan förmå. denne att utlämna sitt rof. , I:
lll Barnet och tappre räddare röna det varmaste mottagande i hammet, dit är:
.I de återföra (flöden som man trott för alltid hade liv-tt. .ff i
I. o l 7 i .I
:5 :r
Enl-IIIIEIIIIIIIIHIIIII-IIIUIHIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIBNI-Illmlllällllnllu

.IB-.IEIHIS-HHNIEIHIIIWIIIHHIIBHIIBUI-BBIII IIIIIUEI

IIIB-IIIHIIIIIIEINHI

 " rim: n r.

Könstfilm!P Konstfilml, i Å
:Efter Dantes Divina Gnmedia. i
sKÅDEsPnLAnE.

Fru Francesca Bertini . . .l Francoise.

Herr Stanislas Ciarli. . .. . Narren. b
Francesco di Gennaro. . Lanciotto Mulaselta.
,, Gustave Conforli . . . Paolo.

,, Giulio Urrassi . . . . Guide de Pole-nte..

77

Dottern till Guido de Polenta, herre af Ravenna, den sköna Francesca,skall
mot sin vilja-gifta sig med Gianciotto Malatesta, herr-ens till Rimini son. Men
hon älskar hanshalfbror Paolo, som ar en mycket vacker ung man - i motsats till
Gianciotto. i"

 

 I

i en

  

F-lll L W
, u-
mn . r
s , (Drama af Georg Mitchell. 
l I - . n]
Ej . "sKÅnEsPnLAnn i , 1 V 
W] Herr Krause . . . . . Imiatören. i [år]
lEl-ll i ,, Etievant . . . . Musikern I
film ,, Mevisto . . . . 1. Vardshusvarden (lg-Hm
 Fru Grinnbach . . . . Vardshusvardens hustru m
lim En cirkusdirektör har mördats af värden på. dett han bott uti lFörhöret läm- [nd-HJ

El nar ingen upplysning om hur det tillgatt vid dramat. Emellertid har framlingens
Ål börs försvunnit.

Eg! En af truppens artister, Tony, misstänker hur det i verkligheten förhåller sig, 
U beslutar sig att företaga ett prof en natt, då brottslingen just ar gripen af sam-vets- - lfj
E kval, blir han varse sitt offers ande a det är Tony som imiterar, direktören. Us- 
my. lingen faller till föga, begar- nad och omtalar hvar han gömt bytet. Tonydemaske- Hj
.J rar sig och den förvirrade Vardshusvardeu öfverlämnas i rättvisans händer. HJ
l-EIU-l Detta drama, s om- utföres på ett glänsande sätt af de däri uppträdande skàde 
Lil pelarna, blir helt enkelt gripande genom de verkningar, som vidskepelsen här visar- 

ssig ha M intet ont utan gott. :IW

l - i - .- FU

.I m i I . I" 
- l Kemiskt. i
 äldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra- pl. åäö-öre, 3zdje pl. 25 öre.y
 " barn. lzsta pl. 35 öre, 2zdra pl. 25 öre, Szdje pl. 15 öre;
.En första förevisningen ega barn tillträde mot 10" öre.

W

 

I

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain