#6987: Biografkonsert

i uS omm arsolu. "" o 1 - i .
Amerikaiiskt lustspol i flera afdelningar. 2- as 

Scenen är en liten studentkammare och tre unge man, hvilka befinna x
Stormande skrattsueoes.
m..-

 

sig4 i ett särdeles godt humör, hvilket blir annu gladare, då de fran nar-
gransande ruin höra ljudet af Hickstammor. lKlara, husets dotter, ar om-
ringad af sina tre tacka väninnor, hvilka 1 sina sommardräkter aro riktigt
förtjusande uppenbarelser. - Klara, som helt uppgått 1 sinl musik, .marker
icke att de tre unge mannen trängt in i rummet och bortfört Vaninnorna
och blir helt förvånad, då hon ser sig öfvergifven, hvarföry hon skyndar
ut i trädgården att sökaP efter dem. Amor har dock nu fullbordat sin
lockande lek och Klara blir helt förvånad, da tre par ringprydda händer
Strackas mot henne. Hon önskar sig ock en ring, köper en af en gård-
farihandlare och visar ett kort af en sin brors van, som hon utger vara
fästmannen. Broderns van kommer på besök, Klaras väninnor kanna ge-
nast igen honom, och nu börjas det. - Till slut får han förklaringen,
sticker förtroligt Klaras arm under sin och beseglas förlofningen.

Skaliiaktieiiei ooh humor, sprittande ieiiiaiisiusi och glädje stämpla
denna oneiiomiioe ioin iii] eii siagiiumiiier fiir hvarje program.

Händelsen försiggar i Paris. Alla stadens sömmerskor ha.
förklarat strejk. Staden är i uppror, polisen star maktlös och
inilitar tillkallas. Soldaterna uppträda på syateliererna, hvilket
framkallar stor rabalder. Möten hållas men .intet resultat upp-
nås. Först då sömmerskorna och soldaterna slå sig samman

Huruvida detta varit beräknat

kommer man till ett afgörande.
maste man emellertid betviila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.Vi 11

tripamle episod från italienske kriget 1705. n

 
  
 
  
 
  
  
  
  

I 1 I O . V. m w., 1 . V (I. u H I . I... . . v, a - 
Vid förföljandet ai invanarne 1 den se ett ljusskenoch foitsattei nyfiket flamat. I J ag voill iora de-pieinontelfjisàa giena I
lilla staden Pinezza tränga nagra franska Hon kommer till en dörr, oppnar den och. diererna pa en hemlig vag ti . ianezzas I!

I . n, , I? 4,, n - -v q "1 s - - s j nr., -r "7,V, 43,- A--:-V-f du..
soldater in 1 en bondgard, hvars invanare tiadei in. Hui foivanad blir hon ej, da slott, hvaiest for ogonbliilietd flesta fian :I I

- o -. ., ., . :1, . - - M -Mf F i. ii få u

flytt. Blott Maria Bricca, en ung Hicka, hon pa ett bord ser kartorliggauppslagim. ska oihce aier .Iljlana  .i
"i ". .. Mr i V .I r., u. x .r U, af, nu, m .4 w. . . ., Å I.

hade stannat kvar och henne omringa nu som fif-ainstalla iianemaoch luiinsomgil- Hon behöfde ej vanta ange. ra e gå

soldaterna. . General Gfréfour befaller dem ningar. Da hör hon ett ryttarfölje stanna hon stalld i spetsen for soldaterna. Be- . nu,

.. .. .. n ,. 7 n . - , E
att draga sig tillbaka. Maria tackar ho- framför huset, hvarför hon gommei sig. vapnad med en yxa iusar hon framför dem i.

" " " V i i 1 " - - o -  " i - iI (en hemlan Oian- IUI
nom och ilar darpa med snabba steg att Tunga steg komma upp for trappan och och enlaipnha de limpa.de g g I
följa de flylitande. Förargad sorgeneralen forklinga bakom rummets dörr. lyst smy- gen oci orsvunni caiigenom. n

hennes slanka gestalt och följer efter henne.

  
  
  
  
 

 hon fram och tittar genom dörrspringan.

Generalerna aro fulltaligt samlade, da U

  
 
 
 
 
 
 
 

med 300,000 innevånare.
sina mangaintressanta byggnader.

 

nom. Trefvando sig fram hon plötsligt

 

Den unge grefve Henry skall tillbringa nagra månader vid en
badort och gifver denna anledning afskedsfest för sin väninna,
den lilla Yvonne och sin gode vän baron dlAurignac.X Henry, som
tanker gifta sig, Voch därför vill bli af med Yvonne. har icke utan
skäl inviterat deurignac till denna supé, da han funnit denne vara
mycket betagen i henne. .Diskret lämnar han rummet för en stund
och dlAurign-ac förklarar henne sin kärlek, men blir afvisad, da hon
endast har ögon och tankar för Henry.

Vid badorten blir .Henry presenterad för vicomte d7Esternay,
hvars dotter Suzanne ett starkt intryck på honom, snart äro de
förlofvade och svafva i ett lyckorus. Men tanken pà Yvonne kom-
mer ibland Och en afton skrifver han till henne, tackandc för allt
hon har skänkt honom o. v. För Yvonne kom detta som ett ask-
slag, och utan tanke på nagot reser hon samma dag till honom. Henry
söker förgafves att trösta henne, men da han försöker att köpa sig

  
 
 

6- Eii besok i Heonover.

Intressant och vacker naiorhiio.

Hufvudstaden i landet med samma namn, en modern storstad
Staden ar bekant för sitt vackra. läge och

 

 

 

fötter.

EDI . IIIB-Il
IHEEIHIBIHIII

mest

skådats.

fri med penningar, reser hon sig stolt och sin 

life ar har förgått och Henry firar just bröllop med Suzanne då
en tjenare kommer med bref till Henry. Det ar fran en Du." Gouron,
som beder honom komma till en döende kvinna, en viss Yvonne, som
maste i tala med honom. Förvirrad beder han svarfadern undskylla
honom hos hans brud och gästerna, emedan tvingande skal nödga
honom att Han rusar och finner Yvonne nedbruten och
fattig, efter brytningen med. honom, sjunker hon djupare och djupare
i fattigdom. dlAurignacs hjalp hade hon afslagit emedan hon ville
vara moder endast at Henrys barn. Förtviflad öfver att vara orsaken
till detta elände, lofvar Henry henne att för den lille och Yvonne
dör tillfredstaild och glad. Hos vicomten är allt i uppror, då Henry
helt stilla in med den lille pa armen, knaböjer för sin hustru och

omtalar allt, utan att skona sig själf. Och Suzanne lofvar blifva en
mor för hans son.

I Det underbara
i . pulvret

Kemisk oeli skrattretande.

Enire ialrire 35 äre, hero 15h äre.

 

Klippan 1911,. Tullbergs Tryckeri.

Vid floden upphinnes hon. och hans ord bli rllio franska generaler, däribland Gere-four, .dörren stötes upp och jjienmonteseiéna g:
nästan närgångna, hvarför Maria slår ho- luta sig öfver kartorna. Det ar franska i rummet..I Genera erna Olinas epogyei: :I
nom i ansiktet och flyr. arméns hufvudkvarter. Omnhon nu kunde racka sina varjoro till filenqhen, h oui x B
. :Den unga :flickan sin förföljare föra hit sina landsman och ofvarrumpla fi- bleknar "da han far lllaiia ori- Jf.olåst-au: :g
bakom sig och skyndar pa sina Da enden. Hon springer tvars Iöfver faltet till attmdet ar Qhenlne ajitbtlaclia g
spärras vägen af en mur, men får i-ett sina landsmans lager och skickar koinmen- tillfangataganjrl ek oqiaadigI ichiafr" uhaiia g:
buskage en öppning och kryper darige- dören följande skrifvelse: pa honom oci yastai ne sin yxa oi ans .u

 

Bilder från ileo
e impoiieramie
siai som in länge

Information

Title:
Biografkonsert
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain