#6986: Biorama

Sedan magistraten uppbäft förbudet mot uppförandet
af anden .ffnet rena banner, hafva vi aternpptagn denna nun
pa programmet d. 28 Sept-l fiktoebläga förevisningarrum

Torsdag, Fredag, Lördag oob Söndag

i S-öokendagar kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
Söndagar kl. 4,1o,.6,1o, 7,10, 81,10, 9,10 e. m.

Barn ega ej- tillträde. i

 

 

 

 

 

 

vartnsanra!

   

 

 

Ialldssensation. i,

I,   I

Heltimmasföreställning.

  

   

 

I Kriminalroman i 2 akter, 50 afdelningar, fritt bearbetad efter GUNAN DOYLE.

  

i Iscensatt af skådespelaren VIGGO LÅRSEN, Speladtm af framstående tyskafskäde- i  .

spelare. Dekorationer och dräkter från Nya Skådespelhuset ifBerlin.
Fotograferadt af Vitoscape, Berlin.
- 1:sta afdelningen.

Det gamla Bloomrods herresates ägare lefver ett stilla och tillbakadraget lif,
offrande sig för hustru och son, arfvingen till godset och förmögenheten. Då in-

n

alla försiktighet-smart vidttges  att saraaa-elnaaaetayaeleaaaenea f:
För en hade dock hans död varit en glad händelse, namlig
bror, som blifvit arfvinge, om icke sonen varit.

 , 1träffade en olycka under jakten och svart sarad bars han hem, doktorl mtades Och i


lny för grefvefis far-
Alla hans tankar kretsa nu kring

detta, och han sätter sig i förbindelse med den beryktade professor Mor-yarty -f
chef för LLDet röda bandeth - som förklarar sig villig att skaffa grefvens lille son

ur vägen. Detta.1 djefvulska kontrakt blifver undertecknadt och förbrytarkungen
skrider strax till Verket. Han instruerar sina underordnade, och medan tre förslagna
förbrytare bortför den lille ges-sen bakom ryggen på guvernanten, försöker den hämnd-
 girige farbrodern pa b.att förgifta grefven. Detta förhindras emellertid af doktorn,
s y som kommer tillstades i ratta ögonblicket. 1

2:dra afdelningen.

Earbroderns uppförande har emellertid väcktfdoktorns misstankar, hvarför han
gar till den berömde detektiven Sherlock Holmes och anmodar honom om bistånd.
i Denne gar ögonblickligen till arbetet och genom. alla stadsdelar, på omnibussar1 i de
öfver- och underjorpiska järnvägarna, ja, sjelfva de underjordiska kanalerna, be-
gynner nu en vild jakt efter förbrytarne. Andtligen lyckas det Sherlock Holmes efter
manga spännande episoder attuppdaga för-brytarnes hala H men försent att. befria
barnet ur skurkarnes vald. Dessa ha vnämligen släpat .det med sig till en opiumhåla,

med hvilkensl värd, en listig kines, professor .Moryarty lange stått i förbindelse. 1

Kinesen1 far1 befallning att drapa gossen, så snart farbrodern betalt den utlofvade
belöningen. En ung flicka, som mot sin vilja blifvit införd i opiumhållan och nu är
världens jungfru, fattar det djupaste medlidande med den. lille gossen, och hon listar
sig i hemlighet astad till Sherlock Holmes och omtalar hvad hon uppdagat. Holmes
upptager ögonblickligen förföljelsen, och det lyckas honom med sin stora sinnesnär-
varo radda gossen i det sista afgörande ögonblicket. i
Men förbrytarna slappa icke1 så latt sitt byte, och rasande förfölja de detektiven
.genom gator och gränder, ja, öfver hustaken går den vildajakten. Holmes afgär dock
med seger, och han belönas rikligen vid det-glada igenkännandet af far och son.

Bildens afdelningar.

Hemkomsten från jakten.

 

. 1. 24. Sherlock Holmes kontor.
2. Ett yochkstillfalle. . 25. i Planlaggningen. i
3. Den ende vännen. 26. Hos Moryarty.

4. En nedrig plan. 27. Signalen.l i

ö.1 Hos Moryarty, 28, Moryartys undersökning.
6. Kontrakten underskrifvas, 29. Ofverlistad.

7. Några dagar senare. 30. 1 Händerna upp.

8. Barnet röfvas. 31. Barnet bortföres.

9. Hos röfvarbandet. 32. I opiumhalan..

10. Barnet misshandlas. 33. Hos Sherlock Holmes.
111. I hemmet. 34. En barmhfartig flicka.

12. Det olyckliga budskapet. 35. Sherlock Holmes som kines.
13. Hos Sherlock .Holmes 36. I opiumhalan. " I
14.1 Mysteriet förklaras. 37. Banditerna rädsla.

15. Den första undersökning. 38. Ett kritiskt ögonblick.

Barnet räddas.

Förföljelsen genom parken.
Flykten.

Ett smutshäl.

Ofve-r hustaken.

Eramför revolvermynningen.

.På spår.

På omnibussens tak.
Skurken1 anar oråd.

Flykten.

Nedgång till stationen.

Med den underjordiska järn-

I

 

vägen. 45. Andtligen befriad.
22. Förbrytarna hoppa af taget. 46. Tillbaka .till godset.
i 23. Förföljelsen. 47. Ett gladt återseende.

"Gif Detta-UBWKUVGPHIIM är det Största, mest intressanta ooh spännande som bit-
,1 tills uppförts å biograf. ,
Publiken tvingas med spändt intresse följa alla dessa spännande scener,

Biljettpriser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 351 öre, 3:e1 plats 25 öre.

, rn eg Aj tillräd. l

 

   

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain