#6985: Göta

Söndagen den 24 Sept. kl". 4,10, 6,10, 7,10, 8,10J 9,10 e. rn.

Måndagen den 25, Tisdagen den 26 ooh Onsdagen den 27 Sept.
i kl.1 7,10, 8,10 ooh 9,10 e. m. I

Söndagen den 24 kl. 4,10
Billighetsföressälln.:- Alla platser äldre-25 öre, barn 10 öre.

 

 

uns j Biografen cotta kommer en tillsvidare hånas öppen
q -- Sendagar, Måndagar, Tisdagar och onsdagar.

 

 

 

 

PR O GRAM

Veckans Nyheter,

omfattande öfver ett dussin nummer, bland hvilka ma nämnas:
Rumänska parlamentets häntidlina öppnande.
Från Gamorrafnrocessen i Viterlio.
Fäst i Jekaterinhurg, till 50eårsminnet af lifenenskapens upphäfvande i Ryssland.
Karnevalen i Rio de Janeiro.

 

1.

 
 

 

 

Parismoder.
.III-II..I.I.II..I...II-III.I.I...III....Ill-...IIIIIIIIIIIIIIII-...IIIB-
::I.III-III.I.III-III..I..III.-I..III-III...-...III-...II-.IIIII!IIIII:=
:: I-
. :E :i
- e:
II .I
I. I.
.I .I
== e:
I. .I
ll ll
ll i . i. i .. ll
ll , . . . vi " - - II
I. l .I
II s . . Il
" lllöilHll "-
Il II
.I I. I
I. I.
.I .I l
I. . . . . . , l ,. . " i f 
:: I sitt hem glfver den godhjartade smeden y:en olyckligy Tkamrati ett mål :I i
Il mat. För Idenna sin goda gärning blir han på.k det skamligaste Å[bedragein och från i II
-= att ha7 Varit ettfl okli Lt hem blir .det ett .ol ckli t Hustrniriframslä ar ett lif fullt 1!-
l 1 Y g I Y g 7 . . . P ll
 af bekymmer 1 Londons fattigkvarter. Mannen försummar sitt arbete. Julafton-en .I

. i v . . .I
II kommer, och den arma forpmade smeden beslutar att lamna ett hf som lcke .mera Il
.I har nav-ot värde för honom. Då. ro oas han af .sitt barn och va met faller ur hans I.
Il e , . l , I 7 l nl
:: hand, dörren gar upp och hans arma hustru träder, in 1 rummet.. - --- -- -W -M-
:: Dennna bild, spelad med stor dramatisk kraft, ett verkligt Film ikh-art "

  
 

.- ooh med sina skiftande scener en sann succes.
I. i i I

II. . .
.III-IIIIIIIHIIIIIIII i l  i ,. .1  ,.
:gemensamt-emil f 1 i 1

 

ir. .,

 
 

  i edniunroi-i 

 Dramatiskt liffnlla ch medryckande scener. En hel 1garnisons underbara räddning. 

HIx

LI

i

  

LJ Varldens lon ar. inte alltid otack. Lind
[lll Det är, som bekant, endast med stor mö-v- i. Omedelbart därpå bryter" upproret ut. Fm"
Hj, da som den0 engelska regeringen genom sma Forsta angreppet gor-es .pa lakarens hus, som mf.
 trupper kan hallamfodmgarna i lndlen é ischack. nu ar berofvat -sin Iiorsvarare, och hans fam1lj HJ)
LJ! Dessa anse engelsmännen som förtryckare och skulle säkert blifvit intödingarnas offer, om ej IU-
i-I-TU-l begagna hvarje tillfälle att genom våldsamma 1 sepoyens hustru i tid gifvit varning och förtnde L-ul
 anfall söka skaka oket af sig. Här upprullas nu hotade i sakerhet. Efter en spannande och lifs- 
 för våra ögon händelseförloppet al: ettlsåglant faalig filylflt llycka? den hmlpdigaI kvinnalp" aterfprla j
-J uppror, som säkert skulle slutat myc et oyc igt ä aren ti ans ru oc larn, ivarpà osan s a - ri;
j-I] för engelsmännen, om ej sepoyens hustru ingripit. I I les till fortet, inom Ihvars pallisaderude flyeride Mm
f LH Allra först föras vi in i en af sepoyernas hyd- hinna i sista ögonblicket, ty strax derefter rikta ji- I

dor där hustrun gråter i förtviflad oro öfver sitt infödingarna ett ursinnigt angrepp på befästnmg- [1

EJ sjuka barn. Mannen vägrar att hämta den engels- arna. Situationen blir alltmer kritisk för engels- :än-j
.ll ke militärläkaren, törblindad af hat till utlän- männen, och man väntar att när som helst se jee,
(Eg:I dingarna, och hustrun mäste till sist öfverge sitt fortet falla i arrgriparnes händer. Dà uppträder H11
1.11 barns sjukbädd för att själf skaffa hjälp. Att ånyo Sepoyens hustru som en räddandehangel. , s
DJ börja med vägrar läkaren att följa med kvinnan Med fenomenal vighet och beundransvadt mod 
-i-I och vill inskränka sig till en ordination på måfå, lyckas hon osedd komma bort och skaffa und- i
j-Ul men hans hjärtegoda fru vädjar till deras egna sättning at ett. regemente skottar, hvilka nu falla ligg,
LH små - läkaren skyndar bort och kommer tids infådingarna i ryggcàiåoåh drifva dem på flykten. 

nog att rädda barnet. arnisionen är rä a .

 

 

En sällsynt skarp och vacker film! än? 1 "
 

I u. Szl lillillll.

En afskild nnnehàllsort fiir manniskor.

Saint Kilda en liten till Skottland hörande ögrupp i Atlantiska oceanen, omkring .90 km
väster om Hebriderna. Gruppen består af en större, ooh- flera mindre öar. Hufvudön är hög
ooh bergig samt ter sig från sjön synnerligen ogästvanlig, men ger dock hem åt ett hundratal
menniskor, hvilka här, afskilda från öfriga världen, lefva sitt eget lif och uppehålla sig af öns
produkter. nl Srt Kilda har rik gräsvaxt samt föder ett stort antal nötkreatur och vilda far 1
tusental. Oborna lifnara sig sålunda med boskapsskötsel, jakt på de vilda fåren samt fiske.

Filmen återger atskilliga intressanta moment ur dessa isolerade människors lif. Man far
se åtskilliga af öns honorationer, bl. a. skraddaren, tvätterskan o. s. v. Man far se öborna på.
jakt ooh fiske - man fiskar äfven lunnefågel, - lifsfarliga expeditioner .i lina på de branta

klippväggarna. o. s. v. o I
Hard natur och idont folk.

5- Parasoll,dnell och hastonad,

i eller
som man bäddar får man ligga.
Ett hogelinen muntrande äfventyr. När fislntet" är godt, är allting godt.V

Den gamla, men ändå evigt, unga historien om ett äktenskapligt snedsprång, som efter
mest skrattretande episoder får sin afslu-tning i en duell under verkligen dråpliga villkor.
Dar är tragikomedi, som skulle räcka till för en fars på tre hela akter.

Ci;

El

i?

 

.i i" e" - Äldre: 1:a lats 50 öre y2:a lntsI 35 öre 3:e plats 251 öre.
I" p s PI 9
IM Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
m neiituena4 -roränanngannfmnenànes. --
Kasta EJ 1910091233;.mriket-åtfpåy gqtcm!

 

Klippan 11911. fiillberrgsl Tryickeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain