#6984: Göta

riderr-norden.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Söndagen den 1 Okt. kl. 11,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. in.
Måndagen den 2, Tisdagen den 3 och Onsdagen den 4 Oktober
kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. in.

Söndagen den 1 kl. 4,10 ,
Billighetsföressälln.: Alla platser äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

PROGRAM

 

 

 

1- Kröningsliögtidligheterna i London. -

Originalbild. - Intressanta bilder frän världens mäst lysande tillställning.

Konung Georg st af England kröning och de storartade arrangemanger som i sam-
band ined denna högtidlighet vidtagits, ha sä nyligen utförligt omtalats i dagsprässen, att
nägot närmare omnämnande af desamma här torde vara öfverflödigt. Den utomordentligt
lyckade filmen ger för öfrigt sä äskädliga bilder af det lysande kröningstäget med dess
bländande kungaekipage, dess militärkärer frän alla delar af det brittiska världsväldet,
dess furstar och andra notabla representanter för alla jordens länder o. s. v., liksom af
andra fästligheter under dessa festdagar, att någon förklarande text icke är af nöden.

 

 

 

 

En mumies roman.

Drömmen tillbaka till Faraos dagar. Färglagd konstfilm.

(Efter Theophile Gautiers berömda roman).

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

- Miss cant-mia. . . . . . . numren.
Uppträdande: Hr Paul Franck . . . . . . Lord Evendale.
Hr Joubé . V. . . . . . . Farao.

Handlingen är denna: En rik engelsman, lord Evendale, som bland staden Thebes
- ruiner päträffat en underbart väl bibehållen kvinnlig mumie, fördjupar sig till den grad
 inbetraktandet af densamma, att han liksom i en dröm tycker sig se den sköna egyptiskan
 lifslefvande framför sig. Själf tycker han sig Vara skalden Poöri. Han förälskar sig van-
 sinnigt i den af hans hjärna skapade spökbilden. Den sköna egyptiskan hette i lifstiden
ff, Tahoser. Hon har pä grund af sin skönhet blifvit kallad till. Faraos hof. Tjusad af hcn- j4
ilj-f nes behag, vill fiirsten kvarhälla henne i sitt palats. . .
v, Men den sköna Tahoser flyr för att söka återfinna Poeri, utan hvars kärlek hon ej
I i 1j .kan lefva. Emellertid förräder Moses, lsraeliternas lagstiftare, för Farao den skönas till- y
19.8 Hyktsort, och erhåller härför löfte om Israels befrielse iir träldomen. 1,
 Den stackars Talioser är nära att på nytt falla i Faraos väld, dä denne, som ångrat 
sitt till Moses gifna löfte, och som satt efter Israels barn, dukar under för ansträngnin-
1 garne under detta fälttåg. "
1 Tahoser, som före Faraos afresa fatt einottaga den gyllene lotusblomman, som ett
i tecken pä kunglig rang och värdighet, blir nu drottning öfver-rEgypten, men hon kan ej
 glömma skalden Poeri och dör i förtvifian öfver skilsmässan.
Ä I detta ögonblick upphör lord Evendales dröm, och han tänker göra slut på en till- 1.1
i varo, som hädanefter förefaller honom odräglig, dä lord Glover med sin dotter Ellen, som 
il är ennlefvande afbild af egyptiskan Tahoser, kommer in . . . I 
H Ofverraskad och intagen. af Ellens skönhet, glömmer lord Evendale sin dröm och :-
 gifter sig med den ungaengelskan. i I

 storslaget tidstrogaötoeniska förå i

3- Soenerier frän Jrabergen.
Storslagna alpvyer. Sevärdhet för alla naturvänner.

Y Vår film återger åtskilliga lika vilda som vackra partier frän dessa alpomräden.y Höga
fjälltoppar, svindlande braddjup, vilda fall och forsar, storartade järnvägsanläggningar etc.

  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

H,HUHINEHIIHIHEWNEIHIE.INDI-MH. EMEIIIHIIIH i
EIWHWWHIHWIBHEEHIHIWIIIIHIIER . EWEIIIEIIII
,HUEIMHENEIINBIIIHIIEIIUIIHIIH HHIIHII umlällllllll 1
UIHBMEIHHIIWHHHIHIHIIIIHHIIII bSEGE-IIIIINIIIEIIIIIII

IIII
III.

  

 V . .. . ,

älvenyrlig räddning.

   

Genuint amerikanskt drama.
. . . . . . i . I

 Bland senaste tidens amerikanska sensationsbilder intager var sista expressbildllll .

:gg,,Lokomotivförarens brud,, onekligen första priset; hvarken mödor eller kostnader äro:::.

:änmsparade vid denna bilds inspelande. Flerfaldiga gånger stä de medverkandes lif pä".I

Ispel, men. ingen sviker sin roll. För en summa af flera tusen dollars har det lyckatsälll

måhyra ett expresstäg samt fä ldess personal. att deltaga i inspelningen af bilden. Aran:::.
uWför denna briljanta bilds iscensattning och inspelning tillkommer den nya amerikanska."Iu
alumn .,. . . . .. . i . . I Il"
Imnlnrman Kalem. - bilden ar inspelad i följande afdelningar: Ill
-rrr v ess:
ägg 128161 afdelningen, 1. Expressen kolar och tager vatten vid Olarkstovvn i Penn- lll.
gg sylvanien. Lokomotivföraren Daniel Kennedys möte med. Nora, en farmaredotter. :::=
WU 2. Kennedy och Nora finna behag i. livarandras sällskap och Daniel sänder häls- lll-U
N I . ,, . . t , . . u u., .III
ningar med angvisslan vid Noras hem. å. Daniel presenteras for Noras foraldrar. =å::

 22111? afdfållllllgöll. 11. Nationalbankens eXtratag för transport af l1,OOO,OOO doll. :=::

 5. I kassahvalfvet. Leary iippsnappar underrättelsen om guldsändningen. 6. Leary IIIII

7,; med vänner uppgöra en plan att plundra guldexpressen. 7. Daniel gifver Nora ::==

en kikare, att hon långt i fjärran kan se, da Daniels express kommer. ==::

3;dje arnelningen. s. enteregee med 4,ooo,ooo dollars afgiei: från riiaaeiea 22::

kl. 5,10, passerar kl. 7,53 e. ni. 9. Daniel är tägets förare. 10. Röfvarne iarbete. ::=
Expressen ilar sin undergång till mötes. 11. Hvad Nora säg genom kikaren. Hon III!

beslutar rädda expresstäget. 12. Noras vilda ridt pä en osadlad mustang.l 13. För nu..
att icke köra öfver den vilda rytterskaii, som i rasande fart rider mellan järn- .IEI

 

 

. - 1 .U - c .III

vägsspåren, stannar expressen. 14. Noras Varning ocii rofvarnes flykt. 10. Pa =I:=

I jakt efter förbrytarna i de amerikanska iirskogarna. Den modiga Nora infängar .:.-

i Leary, attentatets planläggare. I 1 2=::

l .III

. III-IIIIIIHHWII-IHUIE-IHEEHUIIHII-HIHIIIU-.III-.EIIII-III-Im.

IIIIHIIIIWIEIIIIHIIIIIWIN-.EHIIIIII-UIIIIIBNI-IIIIIIIIMIIIIIIHBI
HlHaH-IIIIHIIIIIIIIIHIIIHIIIHIIIII.ID-IIIBIII-IIIIIHMIIIII-IHIII
1 "III-IIlI-IHIHIIIUI...UI-II.-.III-Im.IIIB-...IIIIIIIIIIII...II-II

 

 

 

 

 

 

3- Petters lilla knep.

Komisk soon af Timmary, spelad af Prince. Särdeles muntrande stycke.

. a..

 

Biljettpriser. Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
m. Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

Eventuella förändringar förbehålles.

Kasta EJ programmet på gatan!

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain