#6983: Kjeflinge Biografteater

.KJEFLINGE
Biogri-Zeater.

Fredagen den 29 0011 Lördagen den 30 September
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. in.

snnangnn ann 1 on. n. 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 n. nn.
Till hvarje dags första förevisningega harn tillträde mot lll äre.

Paoeanm

 

 

1.- Festen i Mandschuriet.
En populärvetenskaplig demonstration.

Hvem har icke med Irysning läst i tidningarna om de förfärliga ödeläggelser
pesten orsakat i Mandschuriet och andra trakter af Kina och östra Sibirien! Hela
byar och städer ha där förvandlats till griftegärdar af den hemska sjukdomen.

Som med smittosamma sjukdomar i allmänhet är äfven pestens utbredning att
tillskrifva en särskild bacill, hvilken upptäcktes 18911 ungefär samtidigt af tvänne
läkare, schweizaren dzr Yersin och japanen d:r Kitasato, en lärjunge till den be-
römde prof. Koch. Som värddjur för denna bacill tjäna särskildt rätter och möss
och ett annat slags i Ostern lefvande gnagare, närbeslaktade med bäfvern. Frän
dessa djur öfverföres den pä människan, särskildt genom ett slags loppor, som trifvas
hos rätterna. , För bekämpande af pesten anväder man ett af dzr Yersin uppfunnet
u serum. I enlighet med det Vanliga förfarandet vid serumframställning, fäs detta pä
I sädant sätt, att man insprutar en småningom ökad dosis pestbaciller under huden
pä. en häst. I dennes blod bildas dä ett motgift, tLantitoXinu, hvilket gör kroppen
motständskraftig mot sjukdomen, och detta utdrages sedan frän hästen och insprutas
i pestpatienterna. - Sä smittosam som pesten nu är, mäste naturligtvis läkarne, som
behandla de sjuke, vara mycket väl skyddade. De äro frän hufvud till fot inhöljda
i tätt slutande gummikläder och bära en med desinfektionsmedel impr. ansiktsmask.
Endast i ringa män förmår emellertid läkekonsten hindra farsotens härjningar,
sedan den väl fätt insteg. Hufvudvikten mäste därför läggas pä åtgärden att hindra
den sprida sig till andra platser. Ofverallt i hamnar, som anlöpas af fartyg frän
Ostasien, vidtagas ocksiä de sorgfälligaste anstalter härför. Deras besättningar iso-
leras i afskilda baracker och själfva fartygen och lasten genomrökas med svafvel-
syrlighet, som snart tager lifvet af alla rätter och möss ombord.. För denna des-
infektion betjänar man sig vanligast af s. k. Claytons-apparater, -och vära bilder visa
huru ett par sädana, monterade pä sanitetsbätar, arbeta.

Mycket lärorikt ooh intressant.

 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
  
 
  
 

 

 

   

 A A   W N. .I

i. A 
Naturbilder frän Sydamerika.

Laman är hemmahörande förnämligast i Peru, men äfven i Chile, och förekommer endast
i tamt tillstand. Som lastdjur användes laman mycket, men kan icke lastas med mera än 40
kg., med hvilken börda de kunna 10 till 12 km. om dagen. Laman är som skapad för in-
dianen hvilken i sitt outtröttliga tälamod har lärt sig att sköta detta egensinniga djur.

Laman tillhör kameldjurens ordning och dess kött ätos gärna. Det af ettåriga djur er-
hållna anses synnerligen läckert; äldre djurens kött torkas samt betecknas i Peru och Bolivia
med namnet LLcharqui". Af ullen tillverkas grofva tyger och rep, af huden beredes läder.
Afven mjölken användes. - Ett nyttigt djur. -

IIIIIIIIIIIIEIIIIIHIII.IIIIIIIIIIII-IIIIIIIIMIIIIIIINIHHIIHBIBHE eill
. - f k
III.I.III-.IIIIlIII-IIIII-I.III.iII.I.I.I.IIWHIIIIIIII-IIIIIIIIIIUIIIIII

sanna konstfnn! v I sanna konstfnn! 

vw Y

  
 
  

 

 

 

 

 

i Gripande handing.Fraktfulla naturA oeli iaktseener. I-

Den unge mycket anlitade läkaren har gift med en förtjusande vacker flicka, .I
som häller mycket af sin man, men. ännu icke funnit sig till rätta i familjelifvets ll
lugn. När" därför den unge, stätlige grefven vid det närliggande godset kommer pä I.
besök och inbjuder det gifta paret till en stor jakttillställning, blir den unga fruns .I
glädje stor, men dämpas genom mannens förklaring att de icke komma att deltaga. ll

 

Dagen för jakten är inne. Läkaren har måst resa bort pä ett längre sjukbesök. 

Den unga frun är ensam hemma och faller för frestelsen, dä grefven plötsligt uppen- ::
barar sig och ber henne följa med pä jakten, under förklaring, att hennes man aldrig II
skall fä veta nägot därom. Snart ärl den vilda jakten i full gäng. ::
Sjukbudet visade sig tarfva nagon längre tid, och snart är läkaren äter hem- ::

ma, där han mötes af underrättelsen om sin friis utfiykt. 1 vagn följer han jakt- ll
sällskapet irspären och upphinner det utanför jakthyddan, dit damerna redan dragit ::
sig tillbaka. Pä sin fraga efter hustrun fär han det svar, att hon icke är med, och ::
i vredesmod slår han grefven i ansiktet. f Duell är oundviklig, men pä vägen till II
duellplatsen faller grefven af hästen och skadar sig svärt. En af grefvens tjänare g:
finner honom och blåser nödsignaler, hvilka höras af doktorn och dennes sekundan- 
ter. Dä dessa komma till platsen och doktorn ser hvem den särade är, utkämpar Il-
han en svär kamp, men plikten segrar öfver vreden, och han hjälper den särade. 
Man och hustru sammanträffa senare. Det kommer till förklaring, som slutar 

med. att hustrun ber sin man om förlätelse och lofvar bättring för framtiden. =:
Fängslande, omväxlande. Storslagna Jaktlnlder. :g
IIIB-III...III-IIIIIIIIIIIll-II-IIIIII-.IIIIIUIIIIIIII-PIIIIIIIIIII::
...II-...IEI-III-HIIIIIIIIIIIII...IIIB-IIIIIIIIIIII.III-II-IUIIIBIIII

 

4. i Vi k i I o .s
Franska ar pa faltmarsch.
Storslagna militära och krigshilder frän Napoleons land.
l. Tidigt pä morgonen sätter sig infanteri och kavalleri pä marsch. - 2. Styrbara bal-

longer och luftskepp sändas ut pä spaning. - 8. Spejare på. velociped upptäcka det nentliga
kavalleriet, som uppställts i en dalgång. 4. Artilleriet intager hastigt ställning och börjar

 

anfalla. - 5. Infanteriet rycker sprängvis framätu. - 0. Angrepp pä en by och. intagande af
en landtgärd. 4 7. Det afgörande anfallet. - 8. Atertäget. H 9. Halt. -- 10. Ankomsten till
lägret. Defilering förbi fanorna. - 11. Proviantering. - 12. I bivuak.

De intressantaste fälttjänsthilder man kan fä se.

r. 0 Ett muntert skämt med den uti
a   visslade sängardehntanten. -

 H 11 . v 1,7. "strax-n I .

 

H1" - a-.w x.,  1:MM- .. 1 ÅI-a 

   

Entrlé- nian-n man ni. 50 enn, anna. ni. se one, snjn planen-n.
I " barn lista pl. 35 öre, 2zdra pl. 25 öre, Szdje pl. lö öre.

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain