#6982: Biorama

KARLSHA

Torsdagen den 5, Fredagen den 6 ooh Lördagen den T Okt.
kl. 7,10, 8,10 ooh 9,10 e. rn.
Söndagen den 8 Oki. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10Ä 9,10 e. In.
- Söndag kl. 4,10
Billighetsföreställn.: Alla platser äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

 

 

PROGRAM

1" patbé journal. I

Veckans Nyheter. VViirldshämlelserna i bilder.

EIS .FJ-:Q Råå-51 :nl-iEEå-fåäåå då [då ål :EPTEQEEEQEEEEEE 35-3115
lf!
I

 Egensinniga Peggy. tel

 

gun, lrlandsk aktenskapshistorla från svunnen tid. nl
LF
lila Den förnäme godsagaren råkar under en promenad på en fager landtilioka, .Fill

 isienli gör. 1str-irkt intryck pd honom.H IHan beder om en dry-ok, men den egensinniga 
ni, ie (an vil far e] hans onskan, foir an han bedt darom riktigt artigt. Som han ser [lb
LHF, att flickan hgr ruter i sig, beslutar han sig för att göra henne till sin hustru. Hans7 ,
:I frierl artar sig ganska illa 1 början, men slutligen ger hon med sig och bröllop firas. 
FE, Peggy kan emellertid e] finna sig i det eeremoniella lifvet pa slottet. Hon I.
 synder. allvarligt mot etiketten, ooh slutligen låter hon godsägarens brorson, en ung Lum
FU, vallusting, locka sig bort från hemmet, iklädd mansdräkt. De rida till ett värds- 
U, hans, tmäen dfa kavalljeren här tager sig friheter mot henne, kringklappar hon honom lim-l
fy] sa, a t .ian ör tärac gömmer sig under ett bord l i

.1 I. .I I l l n
Ilqu I. 0Grodsägaren, som markt forsvinnandet och tror sig förstå sammanhanget, kastar 
[E] sig pia-en hast-.ooh kommer till samma Vardshus Just lagom för att se brorsonens 
Pl: bedroliiga retratt. Osedd ser han Peggy, som nu ser ledsen och undergifven ut, ll-FlZi
[Elf-Iz" rlda mot hemmet. Mannen ar ey sen att iölya; tagande en genväg hinner han före 

till slottet. Och här träder Peggy, nu hotad för sitt e ensinne fram till sin l r 
:EMI-TJ, och man, bedjande om tillgift för hvad hon brutit. g l I 16 m läm

   

Ur Ambrosius gyllene serie:

Slefven från liar

LEJUNGRUPEN.

Att vara skön är en rikedom för den fria kvinnan, men en orsak till sorg
ooh veklagan hos en slafvinna. Man har exempel från forntiden att sköna .
slafvinnor vanställde sitt anlete för att icke uppväeka kärlek hos sina. herrar
eller slaffogdar. Endast fruktan för straff afhöll. de svaga och mindre modiga
saint de öfver sin skönhet stolta att allmänt följa exemplet. 1 L:Slafven från
KarthagoLz skildras hur en ung och skön slafvinna, som uppväekt kärlek hos
slaffogden Sahabalkar, blir af denne under Karthagos belägring utsedd att off-
ras åt Guden Baal för att guden skulle lata Karthago segrande ur striden.
Endast ett kanx rädda den sköna slafvinnan, och det är, att hon vill tillhöra
Sahabalkar. Hon är dock modig nog att med förakt tillbakavisa honom. En
slaf, som åhört Sahabalkås nesliga anbud ooh den sköna slafvinnan Lieias svar
därpå, skyndar till Licias trolofvade, en i Karthago allmänt för sitt stolta utse-
ende ooh lierkuliska styrka känd slaf vid namn Terenzio, och omtalar hvad som
händt. Terenzio skyndar till offerlunden, där han redan finner prästerna iförd
med förberedelserna till offrandet. Med kraftig hand slår han Sahnbalkar till
marken, banar sig vag fram tili offeraltaret, tar Lioia i sina starka armar och
ilyr med snabba steg. Ett ögonblick stå alla som lamslagna, därefter ljuder ett
tusenstämrnigt rop: LLI-lamnd pà helgeranarenlu

  

  
  

 

    
    
  
  
  
   
   
    
    
 

 

 

 
  

4- Vinterbilder från Schweiz.

Alperna i snäskrud. Sevärdhet af rang.

Det ar som bekant skralt med vintervadret, företa och skridskoisen här på ort-en. I detta
hänseende är tydligen, af .filmens framställning att döma, de på ett vida sydligare luftstreck
boende solivveizarna vida lyckligare lottade. Där nere har man klingande före och klingande
bjallror och. härliga isbanor pa sjöarna och friskt vinterlif med idrott och godt lynne.

Sedan allt detta betraktats far man följa med på en jarnvagsresa från schweiziska kyrko-
byn oeli järnvägsstationen Zweisimmen upp mot de höjder, där snön är evig. Det är en sär-
deles intressant färd genom en natur, som genom sin vilda skönhet måste göra starkt intryck
på hvar och en, som har sinne för storslagna naturscenerier.

 

5-1 Herr Leehat är rädd för vatten.

Bysliga följder, uppkomna på grund af en liten oskyldig flirt med jungfrun.
Stormande muntertl

 

Bil-ett riset: Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 36 öre, 3:e plats 25 öre.
AD: Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

-I- Eventuella förändringar förbehålles. 1-
Kasta EJ programmet på gatan!

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain