#6981: Göta

Annandag Jul kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.
Onsdagen den 27 Dee. kl. 7,30, 8,30 e. nt.

 

 

.I Enligt lag ener narn -untler 15 är utan inälsmans sällskap ieke
i w tillträde till föreställning efter kl. 8 e. in.

 

 

 

 

L ÅA"Lpiff vi A f4 f

PathefJournalen. m.- lleu sist utkomna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
   
  
 
  
 

GUSTAF NVASA. i
Kristian Tyrann, Unionskonnngen, gifver iiåfverstathällaren itStockholm be-
fallning att undertrycka upproret af 1523. I

De upproriske svenskarne utnämna Gustaf Wasa till sin anförare.
Ofverstathallarens proklarnation. -

ull H. M. Kristian st, Unionskonungens namn utlofva vi härmed till den,
som upptäcker upprorsanför-aren Gustaf Wasas tillflyktsort, en belöning

af tiotusen (10,000) 

.i "nn-vr reager- -,,, i "L- "träffa-WU, vid; 
Drifvc-n af afundsjuka angifver en förrädare Gustaf itilllfasas i.
Gustaf lWasa och hans anhängare befinna sig i W7aldemarklostrets ruiner.
Straffet.
Kristian Tyranns tillfangatagande.
konung.

 

Gustaf TNasa utnämnes till Sveriges I

 

 

 

 

 

IIIIIIIIIHIIIDIIIIIEHHQIIIU i mmslnä ,
IIIHIIIIUIIHUUHHNHBBNHWHWI Wätlådfålltswitt lf -
IEI-IIHBIINUHIHEIIHIBEMDN Wälliäwm "
BIIIHIWIIIIIIHIIIIHHIIHEII llälwäam

 

  
  

 

fanada.

.ln  i . 
l kanoter utfitr forsarne. Amerikanskt snertslii.

De kanadiska kanoterna äro förfardigade af närfver, fastsydd vid latta traspjåtlar. De
manövreras med en ara och aro synnerligen lätta och starka, att de tala vid ganska omilda
grundstötningar. I I

Indianerna åtro utomordentligt skickliga i att handtera dessa farkoster. Filmen visar huru
de styra kanoterna nedför forsar, hvilka synas fullkomligt ofarbara: Med susande fart bar detl
i utför Frenchiloden, och det ser hvarje ögonblick ut som om vattnet skulle uppsluka
kanoterna och deras besättningar. Men allt gar lyckligt, och snart se .Vi dem ater i lugnare
vatten, för att i nästa (Sgt-.inblick hinna till en ny fors. f

Äfven de hvite lmnadensarne förstå, sasom synes, myr-ket väl att sköta en kanot, om de
än icke besitta indianernas skicklighet och djärfhet.

  
  
  
  
  
   
  
  
   
    
    
  

Storslagen amerikansk krigshiltl frän kriget mellan Nord! oeli Svdstaterna.

Denna storslagna krigshilti är uteslutande hynntl pä historisk grund.
Såväl general Grants Isom general Lees högkvarter äro naturtroget
återgifna och massor af militär at olika vapen tleltana.

ingen period af Amerikas historia är rik pa bevis på tapperhet och mod
som de dagar under inbördeskriget, då broder stred mot broder och ntgöt sitt lifs
blod för den sak samvetet sade Var den rättvisaste. Skotten från fort Sumpler var
signalen till detta krig, det mest fruktansvärda världen bevittnat. Ett halft århund-
rade har förflutit, men annu klappar hvarje amerikanares hjärta vid tanken pa de
stora, tappra generalerna Lee, Grant, Sheridan, Jackson m. fi., hvilka med så, stor
tapperhet deltogo i kriget. " - .
- Scenerna i denna bild äro alla fran det gamla Virginia och innehålla episoder
under tiden 1860M1805. Den vackra Jennie Carrolt ar förlofvad med sinI broders
kamrat, hvilken tillbragt sina ferier i Jennies hem. De äro bada offlcerare i Onkel
Sams armé till dess kriget utbryter, då de skiljas. Senare träffa de hvarandra pa
slagfaltet. Den slutliga föreningen mellan nordstaternas soldat och sydstaternas
dotter ar innehållet i denna krigsbild, som uppehåller intresset från början till slut.
Det rent historiskt, och scenerna äro uteslutande uppförda med verkligheten som
bakgrund. Saval Grants som Lees högkvarter äro noggrannt atergifna, och ingen
större, battre eller sannare krigsbild torde förut ha blifvit uppvisad.

 
  
  

1,.1 -

 Den energiske vinagenten.

Någon mer energisk agent an Meincke kan vinfirman Mtillet svårligen få. Han har fatt
uppdrag att skaffa. den förbindelse med en viss rentier, som ar svar att komma åt men en
stor vinkannare och en mycket god kund. Meincke ger emellertid icke tappt, ens nar rentiern
flyger bort i ballong. Rasande kastar denne ned Meincke fran gondolen - men finner sig
nödsakad köpa 5,000 flaskor vin på en gang, .för att undgå åtal för mord! . X
Mycket muntrantle skamthiltl.

Barn ega tillträde.

Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats lö öre.

   

Biljettpriser :

 

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain