#6980: Bjufs Biografteater

BJ U FS
  Biograf-Teater.

Annandag Jnl ki. 3,30, 4,30, 5,30, 3,30, 730,3,30 em.-

Till första och andra förevisningarne eya barn tillträde mot 10 öre.

 

 

 

PROGRAM

    

 

Ill-III.
IIIIHIII
L"-L
9.
w Å
y,
z ,
G
5 .
1.112.11
=
V-b
==
"1
4
2:" f-
m I
:- i
:i
E .
CD
TS

 

 

vi f lll.

, f :Hu-I
I

...I . ...I
...I l I...
I... l I...
:::: . . .. .1:3:
3:: i naturliga larger. 3::
I... . . I...
lll- , ,
:m HoeroDERNA m;
...I , ...I
 HåPfPlSyYBPIla OPll Hårklällslåf från (Ioiffure des Demens, De Conx, Paris. gaia
=::: Hallar från Magasin de Moties, Franc-ine Arnould, Paris. ::::
 Toaletter, Five ulclocktea-kläilnlngar, Tailurmaileklädningàr, 22::
 Mofgmlllfäkl of roeafiirgadt siden med liiroderadt tyll, saint 
:::= Sillfé- 0011 MlillläilSllfäktBP från .leaniile l-iallées i Paris Världsberömda ateljé. 
...I i II:-

 3 Schmut

 

 

3- Fru Moehe ar svartsjuk.

Ill-II- KOIHlSkl. III-III- .

Karaktälisfasthet.

Tvenne unga, ki-aftfnlle män äro redo att uppoffra sin egen lyoka  en söt
älsklig flit-ke, .som de båda älska, detta  i få, ord innehållet i det gripande dramat
"Kemktämsffesth et u. i

Nyliiyggarna, som den manlige, godhjåirtade Hank. är anförare for, ha. npptagit
en .liten 25-årig iiioka. som eget bin-n. Den lillan mor har öfvergitvit henne, och ny-
byggarna besluta, att Hank skall bli hennes upappau. Sålunda fores den lilla till
den vormhjäi-tafde unge mannen. Som genast ägnar henne sina öminaste omsorgen

1:5 år för-gå, ooh den lilla ilii-knn hur vuxit upp till en vacker mig kvinna, som
på, sitt naturliga sätt älskar sin LLpappau af hela sitt rika- hjärte, och Hank litergäl-
de? till. fullo Dots tillgifvenhet.

Till nybygget kommer  en dag en ung man från ölstern; hem dräkt vàioker
till en början löje hos nybyggt-unit och kommer t. o. m. en af dem att rikta sin
pistol emot honom. Mon Hank träder emellan och leder gossen -- ty han är ej
annat till en gosse, trots sitt manliga. sätt w tilllsin egen bostad. Här föreställer
han honom för Dot, och de båda unga se blygt betagna på livarandra.

Tiden går, och den unge österländingen har elagit ner sina bopàlar på platsen.
Han hm" lagt bort sinal sterllsfalsonerooh blifvit en favorit hos alla., isynnerhet hos
Dot, som han är mycket tillgifven.

Det dröjer ej länge., förrän Fred talar om för Dot, att han älskar henne, och
hon gifver honom på sitt rätttrammn sätt sin kärlek i gengäld. Sedan går hon hem
till Hank, som  upptagen of hnsliga bestyr, och gömmande sitt rodnande ansikte, 1
onitalar hon allt. Nu kommer Hank underfund med sina. rätta känslor: han älskar
sin lilla Dot F ooh hon älskar en ann-an. Det är ett bittert ögonblick, men han
möter tappert Dots blick, och hon i sin tur går helt lycklig till fönstret för att in-
vänta Freds ankomst. Fred kommer, men märker, när han omtalar sin lycka, hur
det är med Hank. Den unge mannens inkänslighet kommer nu till hans hjälp och
han skrifver en biljett: LLJag älskar dig, och jag älskar Hank. Ni voro  lyckliga
innan jag kom, därför går jag. Adjö! Fredin. Därefter lämnar han huset och gär.

Snart upptäcker emellertid, Hank biljetten, läser den och vet, hvad han har att
göra. Stackars liten Dot står orörlig och väntar på Fre-d. Följande dennes spår
lyckas Hank snart hinna upp honom. Han ber honom Vända tillbaka, men Fred
vägrar, och en kort strid ntkiimpas, hvarpå Hank nästan bär Fred med sig hem.
Dot har under tiden försvunnit, och han har nu att leta reda äfven på henne, och
han linner henne sittande  en klippaJ i Väntan på Fred ooh snart slutes honi hans
starka. armar. än Men borta bland klipporna.1 sitter en ensam man . . .

n.

i.  v q s ilder.

Synnerligen intressant bildserie. .

 

 

 

6- Petter vill sofva, i ro.

Komisk scen af Prince.

Belägrad af sin portvakt, sina iordringsägare och rättshetjäningen. som komma för att
utmäta hans inöblomang, har Petter endast en åtrå -e att få sofvfi i ro. Och hur detta till-

gär, få Ni se å Biografen.
I

 

Barn ega tillträde.

 äldre leta pl. 50 öre, szra pl. 35 öre, 311.16 1,1l 25 61.6,
i i bam lista Dl- 35 öre, 2zdra pl. 25 öre. 3zdje pl. 15 öre,

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain