#6979: Göta

einen-running  

  

Y Söndagen den 31Dee. ooh Nyårsdagen-912
i -kl- 41101,,:Ö,1,0, 7,10, 8,10, 9,10 9,, i i

 

Båda dagarna kl. 4,10 e. m. yhilliglietstilreställning för harn:
i i Entré 10 öre. i i i, Y

  

vF

 

  

 

PROGRAM

71- i Veckans i nyhet". W

PPatina]ourmnen. i nen sist utkomna.

   
    

  Jaktudrsr

== från Tell-WW; 

lI det härliga österrikiska alplandskapet Tyrolen intagery sedan gammalt jakten i I
ett framstående rum ifyfolkets l-if, .ooh helt naturligt ha äfven kejsarrikets store hair
skaffat sig jaktmarker och låtit uppföra jaktslott åt sig. Villebrädet har emellertid
med tiden blifvit härdt atganget, och en rationell jaktvård har blifvit iaf behofyet
[hyförnännes områden öfvas också, en sådan. och från en dylik iakt-

mark med vi   -n , l .- .filiö- - 
vildt: thrd,ar,af hjoitar7 vildsvin ooi visenter (europeiska-WW.  i i

l

 
 
  
  
 
 
 
  
  

 
 
 

  

  

m m

 
   
 
  

 

 

 

 

   

 

ighet. I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El i. . -

I Urlifveti Västern. 1

Ill Nybyggaren Nelson och hans hustru samt deras tvåJ barn, Billy ooh lillak "le.
III u I...

III: Annie, bebo ett blookhus ute i Vildmarken. Nelson arbetar med att bryta upp I...
I". och odla den strafva ljorden, ooh hans hustru Ibistår honom i hans hårda arbete, IF..

Ill! medan. lilla babyn lämnas i Billys Vård. - . Illl
:::: De i trakten kringströfvande indianerna bli för-argade öfver att blekansiktet 
:=:: inkraktar pa deras territorium, och en dag ga de till anfall på nybyggarhernmet. :::
.min Nelson och hans hustru äro ute på arbetsfältet, och Billy kan ingenting göra till .lll
k ::: husets försvar, men han har rådighet nog att hissa ned baby och sig själf ien ::::
::=: djup brunn, där de små gömma sig, medan rödskinnen plundra och bränna gården. :=::
:::: Nelson ooh hans hustru upptäcka snart, att deras hus star i brand, och ::::

W...I de skynda att pakalla närboende nybyggares och Po-.Io-Wlooys hjälp. Iflygande fart ...II
I". rider den lilla undsättningsskaran han till brandplatsen, men nar1 de komma fram I"- f
llll1 är huset nedbrunneit till grunden.. Det olyckliga nybyggareparet gripes af för- .lll
1I. I11 tviiian när de icke finna sina barn, de tro att dessa dödats Vid indianernas I...
ll... öfver-fall, men sa få f de höra ett ljudI nerifrån brunnens djup, ooh snart trycka ...ln

 

 

 

 

 

III . . U . . . lll.
IIII de sin alskade baby och hennes radige raddare 1 sina armar. q Illl
.III . n . 0 n . . . III.
gg: Spännande drama, rikt pa afventgrliga situationer. 1 gg:
-I-E.IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII.IIIIII-IIIiIIIUUli-...IIIiIIIIIII-I-II I...
Q. lllllll-l...nella-lllplullllllll-llllllllllull-ll Illulllllllll 
IIIII-III-IIIII...III-III-IIIIIIIIIIII...all-IIIIII-IIIIIIIIIIII
I.IIIIII-IIIIIIIIIIIIIII.I......II-IIIIIIIIIIl-IIIIIIIII-IIIIIIII

4- l automobil genom Savoyens algland. g
kEn intressant färdlgenom det växlande af skona natursoenerier rika landskapet
i sydöstra Frankrike.

 

i ( " . ,g i.-
i - h eller 1 1,
Hvad en iliCkSlYIl-a kan ställa till; 
V H komiskt. i i k

O  1 Enligt lag Xeger barn under 15 är utan mälsmans sällsm ioke
. - o tillträde till föreställning efter kl. 8,e. m. - Y I

  

 

 
 

 

f".-
f...-

 

y"1.9 t, riser: Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats. 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Iis-.41.96,6 yBarn: .1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre. 1

 

 

Tlippan 1911. Tullbergs fryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain