#6978: Biorama

i

J KALsI-IMN.
Nyårsdagen 1912 Y i

kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10y 9,10, e. in.

 

 

 

 

Barn ega tillträde till1 de. tre första bilderna. 

 

 

 

PROGRAM

  
 

 

En af världens intressantaste :m

1. F r a, r I] G. enrunner- i 

Utkastade i Atlantiska oceanen norr om Skottland ligga Färöarna, som i 
alla tider tilldragit sig den resande allmänhetens intresse pågrund af sina Vackra 
naturscenerier och urgamla kultur. För oss nordbor ha de ett särskildt intresse 
på grund af att folket är nära besläktadt med vart, och det språk de tala är I] 
till stor del gammalnordiskt. i 
l Vi föras öfver öarne, in i de otaliga fjordarne, uppför höga fagelberg och 
njuta af det upprörda hafvet, som sjuder och hvälfver sig sa lifs lefvandeinför I".
oss" att vi tycka känna dess sälta och Vindar. 

Prakiflllla naturseenerier.

 

 

 

 

 

2-1 - I Vattenfall rifNOF-QG- 

Ett framträdande drag i det norska landskapetsiwwlkaraktär"utgör vratteiifallen, I
tiga inslag i naturens skönhet är synnerligen påfallande. Våra bilder ge en utmärkt föres ll. ..
ning om de gigantiska vattenmassor, som brllsa nedför ce norsk fal eV r - - ,;9,l.lde

smyga sina i fbrudslöjogä, 0,. ,. att: ..
Sturartade naturseenerler. Praktflllla

3- Tradgardsmastarens arf. -

En lraglkemlsk fnrdäxllng.

   
   
    
  

attenkaskader.

 

 

 

 

 

En simpel munk och en modig räddare. Tidsllild från jesuitväldets dagar.

I Den förnäme godsherrens fagra dotter Martha älskade en ung ädling och mottog
hemligen besök af honom i hemmet. En ondskefull. munk upptäcker detta och under-
rättar hennes fader, därvid tvingande Marthas tjanarinna att röja sin matmoders hemlig-
het. Fadern, som ej gillar förbindelsen, blir ursinnig och tvingar sin dotter att taga slö-
jan, medan den unge ädlingen kastas i fängelse. En abedissa tillkallas och för henne till

i klostret, men innan dess har hon lyckats öfversända till sin älskade ett verktyg, hvar-

igenom han kan befria ur fängelset, och ett bref, hvari hon bedyrar sin trohet och

anhåller om hans hjälp. .

Snart har ädlingen sluppit ut, och han lyckas nu fa ett kort samtal med Martha
genom kloster-fönstret. Strax därefter blir den olyckliga nunnan förolämpad af munken,
och då hon för att försvara sig slår honom med krucifiXet, angifver skurken henne för
katteri. Hon ransakas och dömes, och man håller just pä att mura in henne i ett evigt
fängelse, da hennes älskade, som lyckats erhålla landsfurstens hjälp, befriar henne ur
fangenskapen och klostret samt hemför henne som sin brud.

Oerhördt spännande drama.

I4- Nnnna met sin vilja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

231,: l. lf L...-

o. Senaste Edison-nyhet!

Den llllldlpadalen

eller

En ädelnledig indian.

Bilden för oss till den lilla byn Deerfield, der en blodig strid stod mellan in-
dianer och en soldateskort .till ett vagnstäg, som drog genom dalen. Till minne
häraf kallas dalen ännu i dag LLDen blodiga dalenu. i

Mr Georg Sheldon, 92 år gammal, den1 siste lefvande från den blodiga kampen,
berättar för ett par resande om denna strid, som i bilder upprullas för oss. - -

Indianhöfdingen Ungagook, ätföljd af sin 10-årige son Ononko, räddar Jonathan
Smith fran en fiendtlig indians tomahavvk. Då Smiths hustru tackar indianen för
hjälpen, säger han sig sjalf inte ha langt kvar, då han i-striden fått ett dödligt sar.
Han dör också. i Smiths hus, och denne upptager den unge Ononko.

28 är senare se vi Ononko, nu en statlig och tapper man. Deeriield är plund-
rad. Jonathan Smith. och hans dotter Ruth, förlofvad med en farmare Dow, ha af
fruktan för indianernas tomahavvker och .iiintbössor flyktat. DOW har hämtat hjälp
och de komma just tids nog för att Smith är räddad af trappers, medan hans dotter
Ruth befinner sig bland de fängna kolonisterna.

. Ononko har himmelen sett det röda skenet af den brinnande byn. Han upp-
söker stridsplatsen. Da han icke finner sin vän bland de särade, gär-han till dennes
hem. Där träffar han Smith, af hvilken han fär veta att Ruth befinner sig i indi-
anernas vald. Ononko lofv att följa deras spar och äterbringa Ruth till den be-
kymrade fadern, hvilket han också efter manga .spännande äfventyr gör.

Efter att Ruth blifvit befriad och äterförd till sin fader och den otälige fäst-
mannen, se vi den tappre Ononko stående i djupa tankar. Alla Ruths och trapper-
nas .försök att draga honom med sig från skogens ensamhet strandar mot hans starka
vilja. Möjligtvis är han rädd att hans kärlek till Ruth skall blifva bekant.

- - --- Till slut se" vi åter den gamle mr Shelton, som efter ändad berättelse
tager afskecl och. med högburet hufvud ställer sina steg till LLDen blodiga dalenf.

O B S i Enligt lag eper barn under 15 år lltan lnàlsmans sällskap vielle
I I .

 

 

tillträde llll fereställnlng efter kl. s e. ln. I
 Vi . I-I

 äldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, Szdje pl. 25 öre,
I bam lista Pl- 35 ÖPG, 22dra pl. 25 öre. Szdje pl. 15 öre,

 
 

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain