#6977: Bjufs Biografteater

BJUFS I
nBlogr

Söndagen den 3 September - i

n. 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 Och 8,0 e. m.

.f

 

 

 

 

 

X

P R O G R A M
1- Pagoderna i Ragoon.

Naturhilll. Kulnrerall.

2- Ballad en nn .

Drama.

En tiggerska står utanfönporten till ett rikt hus och tigger, men lierrskapet,
som just återvänder från en promenad, vägrar att gifva henne någonting och låter
betjänten köra bort henne.

Om en liten stund kommer sköterskan med deras lilla barn i en vagn ut för

.att promenera, och den vredgade tiggerskan beslutar att hämnas. Hon följer efter
sköterskan, och när denna i en park träffar sin fästman och ett ögonblick vänder
ryggen till, smyger hon sig fram och rycker upp barnet ur vagnen. Med-den lille
tryckt intill sig, skyndar hon till det kyffe, där hon har sitt tillhåll. Här rifver hon
af barnet dess kläder och låter det ligga halfnaket på den hårda, smutsiga madrassen
på golfvet. Därefter tar hon fram-en flaska konjak, som hon till hälften Jtömmer,
och faller redlös ner på golfvet. 1

Stölden af barnet har emellertid väckt en hjärtskärande förtviflan hos barnets
föräldrar, som ej Veta. hvad de skola taga till. Men deras trogna hund Leo för-
stär att något händt bébé, och han skyndar ut att söka efter henne. Slutligen efter
många strapatser kommer han till tiggerskans tillhåll och får se bébé ligga gråtande
af hunger och köld. Han kan ej själf bära hem henne, men fort hans fötter bära
honom, skyndar Leo samma väg tillbaka hem till sin husbonde, och låter honom
förstå, att han vet var bébé är. Husbonden är genast färdig att följa det kloka
djuret, som springer före och visar vägen, och snart befinna de sig utanför .tigger-
skans bostad. På golfvet ligger den lilla stel af köld och bittert gråtande, men när
hon känner sig sluten intill faderns bröst blir hon lugn igen. Tiggerskan vaknar upp
ur sin rusiga sömn och Vill taga barnet från dess far, men hon faller i sö n igen.

Snart den .lilla hos sin mamma igen och mamma öfverlycklig att ha fått
sitt barn äter. lleo sitter bredvid och ser helt förnöjd ut, att också h

fått visa sin kärlek för bébé. - .
Till slut en förtjusande bild, föreställande bébé och Leo i deras lekar.

 

   
 
 

au en gångb

Under moderns enträgna förmaning att gå snällt till skolan, beger sig Kalle i 
men. vi få verkligen beklaga alla de stackare, som komma i hans vag, ty,Å det.I tycks 
om han ej ett enda litet grand uppfattat moderns ord. pet ena sprattet ar CIkarre an ip et
andra, men hur det än är, är dock turen medU honom, att han lyckas nun, . opnzna- sina1
hämnare, men hade de fått i honom., sa1 tror jag, att vi litet hvaivej vea vara i
hans kläder.

4- En sltr para :T nell franska armen.

Högst intressant etli en sevärdhet al ramp.

Trupperna i stor paradunifoinn, intaga sin plats pa exercisfaltet, under det att de

"i " .i i land-(f er ankoinma till .latseiin L .

. Ohm 1glidit-:sildlelit)Ibexcrlimfru Fallaileres åse paraden Itillsammans med det belgiska konungaparet. q,
Efter att i de kungligas sällskap hafva passerat frontenoaf de uppställda trupperna, tager .
republikens president plats på presidentläktaren, hvarifran lfianiiwaser nparadeii. c "pl q i

. Under tiden sväfva styrbara ballonger och aeroplaner ofver tiupperna. Askac aina

 tilljubla förtjusta soldaterna och luftseglarna sitt bifall.

 

    

 sammansatt Ill
gå :åå-aänmumäammulm :å
ä: 1 ll
HH mm
mm w
mm EI
En HI
En HI
En I I M .i
IW  .f . . i.   v nu
HH I I. g:
:få Dramatisk eller al llllevlstt. g:
m .-
Eä UrrraAnANnn; :2
nu Herr Oandé . . . . . Den äkta mannen. g:
:g Fru Massard . . . . . . . Hustrun. m.
g V Lilla lrlacquard. . . . . . . Barnet. g:
g: .André de Bandy, hvilken anställd som ingeniör vid" en stor industriell =
så läggnian har en ärslön af- 20,000 francs. Hans inkomster räcka likväl icke for =
:g attöbestbirlda hans hustru Helenas utgifter. Afundsjuk sina battre lottade vaninnor ä
g för deras lyx, lider hon af att nödgas bära jämförelsevis enkla toaletter, utan vare g
.50- cm eken älsverk eller spetsar. n n n I N b I".
:g slö 5 dag? då hon känner en särskildt liflig ätra efter att aga ett parllialsband, E:
g: Går hon in en juvelerarebutik och ber att se på nagra smycken. Mean priserna nu
g :iro lånet högreI än hvad hon tänkt sig. Skall hon-alltsa-nodgasafstahfran det g:
nu smyckeÖ af hvilket hon väntat sig mycket nöje? l ett ögonblick naf forvillelse ä:
:g stopparylion ett af de dyrbara halsbanden i :lickanlooh allägsnar sig bradstortadt. I.
:å Stölden iipntäckes inom kort och den skyldiga blifver häktad. nHennesnman, i:
E som underrättatsL om hvad som händt, vägrar att förlåta henne, hvarpa hon gar att Eg
la tft-1" - sitt straff: 6 månaders fängelse. I, T u I l 
:g 1 lån-[änder hennes frånvaro råkarbfainiljens dotter, den lilla kvonne, att haftigt in-

n. V - - l werns ömma omsor ler t nar barnet alltmera af, ooh läkaren
 (fegaäldflåajt clxåmllnodern, som ändtlfgen lrössläppts ur fängelset, kommer till-
== baka för att anropa sin make om förlåtelse för sitt felsteg. Mannenktillater hlennne
ä: att vårda det sjuka barnet, och sedan detta Dlycklig-en tiflliriàknaitmtac fåragilgläitor eins
En ömma vård, går han slutligen in pa att tillgifva henne .or va on .

H
H INIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIEIII-II

l III-WHIHIHDINNIHHIHHHEWIIHE H
3==:å:::=::==llllllllllEIIIIEIIIIHIEHIIIIINIHINIIIIIIIIIIBIBIIUIIIIII

 lekt kapitel.l

En futlnllslulr. Kemiskt spel.

  
     

 

 

 äldre 1:sta pl. 50 öre, szra pl. 85 öre, 3:dje pl. 25.0re.
1 " barn lzsta pl. 35 Öre, szra pl. 25 öre; 3:dje pl. lö Öre.
Till första förevlsillllgen laga liarn tillträde mot lll öre.

 

 

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri. f

f-Teater.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain