#6976: Klippans Biografteater

Fredagen den 31. 8,15 en Söndagen den 150kt. kl. 3,30 een

 

lll

 

5 enl.

 

PROGRAM

"I

1- Stereesknpiska =
= hlemsterstndier.

Vackert kolererad.

Blad och blommor i härligaste färgprakt och naturtrogenhet
draga fram för äskädarens hänryekta blickar, säsom Vinda (Conval-
vulus), vallmo, syren, riddarsporre och andra blommor. Man känner
det, som om man ville gripa tag i dem med händerna, ty pä ett sä
underbart sätt är här naturen ätergifven. För kännaren visar sig vid
denna iilms anblick, att stereoskopins problem nu blifvit löst, och
kan därför denna film gälla, för att vara det fullkomligaste som hit-
tills visats af detta slags

 

 

 

24 J oachims bröllop.

Kemiskt een skrattretande.

Joachim, fördrängen, har bröllop. Efter Vigseln i kyrkan van- .
drades mot hemmet, hvarest pä höskullen en läcker mältid var upp-
dukad och festen börjar. - Under höskullen befinner sig kostallet,
hvars angenäma doft retar gästernas näsor. Man är förnöjd, musiken
spelar upp. Vid den första valsen störtar den unga frun ned i stallet, y
direkt pä en oxe. Denne rycker sig loss och störtar ut pä gården.
Den förskräckte brudgummen jagar efter oXen, hvilken bortför hans
unga brud, men denne släpper icke sitt byte, utan jagar med bruden
genom staden. En härlig syn var det dä gästerna med alla möjliga
tjurfäktningsinstrument jagade genom staden. Andtligen kom oxen
in i en ätervändsgränd och blef drifven tillbaka. Han uppnådde äter
gärden, ett kort ryck, och den unga bruden kom Den flämtan-
de brudgummen är lycklig öfver att allt slutade sä bra.

 

 

Nytt från alla land.  k a S b å n d e l S e r, Nytt från alla land.

BafGElOllil (Spanien). General Weyler leder ceremonien af tro-
hetseden till fanan, som aflägges af rekryterna.

DB aflldllas- flest i Ryssland. -Enligt en säregen sed hedra fa-
miljerna sina döda med en mältid pä deras grafvar.

Manchester (England). Tätlan om fotbollspokalen har ägt rum
här inför en stor folkmassa.

PRPlSGPHlOlli-lf. Kostymer frän Raudnitz.

Åldefshnt (England). Styr-bara luftskeppet LLLebaudyLL har helt
och hallet förstörts.

Orleans (Frankrike). Fyrahundraättioandra årsdagen af stadens
befriande har iirats under allmän hänförelse.

 

 

 

 

   

  

ByPUW-Bn-fnrness (England). Pansarskeppet L"Conqtierora har
gätt af stapeln i närvaro af en stor folkmängd.

Baf-sult-Ållhe. I närvaro af general Sellier och underprefekten
i Bar-sur-Aube, Masnou, hafva de upproriska flaggorna nedtagits frän
stadens offentliga byggnader. I

ZBhlelldOPf (nära Berlin).
ägt rum.

Berlin. Den i Turkiet mördade öfverste Schic
under pomp och stät.

Bryssel, Befolkningen bereder presidenten Fatheres ett varmt
och storartadt mottagande. j

Täiiingen om LLGryllende hjuletLL har

hting har begrafts

 

 

 

 

   

y ...lill-III..-IIIIIII-I-II-.I-I-llIII-IIIIIII-HIIIIIHall-IHIIIIII-IIIIIIIII!...lilla-.III-I-IIIIII.III- i
...I-EIIIIIIIIIIIII-UIIIIIIIIIIII...II-...IEIIII-.IIIIB-IIIIIHIIIHHIIIIIIB-III.....Il-IIIIIIIII-IIIIIII-
.IEEE-IIHIIH-IIII.IIIHInI-IIIIII-IIuIIII-IIIII==IIIIIIll-IIHU-HHHII IIIIHIIIIIIIIIB-...IIIIIIIIIIII
...IH-IH-I-IHIIINIIIIHIGH-III..Ill-IIIIHIIIIIIIIII .Im-...IIIIIIIUHIIIUH .Inn-Nu-.III-IIII-.IIIIIII-IIII-III
- I...
1 .
hkpressuNyhet ! ! ! 
III.
.III
III-
nu..
HI.-
HI..
Hill
I
; B -N
-V f f f :s .
I 0 Inn1
Snelalt skadesnel. . .
mm =
Procentaron lämnar sitt kontor, tillsägande sina inkasserare änkas sjuka barn, hushällssakerna har man tagit frän en änk- I
att meddela gäldenärerna att om de .icke betalat sina skulder ling och hans barn och salt, samvetslösa handlingar äro be- 1

de närmaste dagarna skall allt hvad de äga säljas.. De göra
sin rund och gä bort för att tillbringa en treflig afton. Hvilken
skillnad! Pä den ena sidan den fattige underrättad om sin o-
undvikliga urldergäng, pä den andra procentaren och hans vän,
drickande vin, ätande de finaste rätter, betalta med många o-

 

 

E f.. i? de. 

 

 

Med .rätta är Niagaras vattenfall världsberömdt
land, i Tyrolcn rycker en med sig

fullt kokande och susande, sä äter en mildt sorlande à men nej,

  

 

Kosn aerican!

     

Den lilla Krysantomum en hänförande vacker liten japanska.
Hon är Japans perl-a, och dä hon - mot sin vilja e blifvit gift med
en mycket ful och obehaglig japanes, kan hon icke motstä en ung,
elegant amerikaner-res kärlek. Denne, som är pä resa i Japan, blir
i första ögonblicket förälskad i japanskan och kunde slutat på. bästa
sätt, om icke en ung amerikanska ställt hindrande i vägen. Ame-
rikanaren blir äter förtrollad af sin tidigare väninna, amerikanskan,

  
 
 

7- Tinnnerindnstri =
= i British Celnlnhia.

Intressant och lärorik industrillild.
i -

Piano och fiolmusik.

 

 

 

 

 

 

Entré äldre 55 öre, barn 15 öre.

Vackra vyer fran Kri

m-i- Storslagna naturseenerier. 

det kan icke beskrifvas

m... eripanae narlensafventyr i

 

1.
2.
4.

 

gängna. Men procentaren gläder sig och glömmer att domens
dag kommer för honom ocksa. Den fattige mannen, hvars saker
äro beslagtagna, gör i förtviflan slut pä sittlif. Ankan gär till
procentaren för att bedja om nåd, men dä hon anländer till

: f-r-l-u

hans kontor, gömmer han sig i kassaskäpet. Förbi af utmatt- I
i , lyckligas tärar. Nästa dag utför inkasseraren procentarens order ning, faller hon mot kassaskäpsdörren, som stänges. Nu är pro- :gtÅ
 och bönen: LiHaf tålamod med mig och jag skall betala er alltu, centaren instängd bland allt sitt guld. Af hvad värde är detta 1 
::: . lämnas utan afseende. Bädden har man tagit frän en fattig nu? Vill det köpa honom evig sällhet? Nejll - Han fanns död. :i 5; rf
I I 
 III-IIIinlllllnllllIllIllllIIIIIIIB-IIIIIIIIIllllllilllllllmlllullllnllllnåmll Vllllllllllllllllllllllllllllgl 
IIIlllman!ulnlIII!!Illllllllllll.llllll-Illlllllllllllllllmmlulill-lll Inn millimlllllllllilämlllull I
.III-lillan!!llmllIIlIIII!!IIIIlllllIlllllllllllllllllllllll:lll-IllIll-llllllllmlllllllllllllllllllur
IIIIIll!IBlIll!InIIlll!IllIII-lllllllllllllllllllllllllllllllll IllmllIHIIBIENNIIIIIIIIIIIIIIIIHIlll f,

 
 

v i. Tyrolen.

. . 1

, men där är det det storslagna som nnponerar, hvaremot Krnnml, vattenfallens

pä ett helt annat sätt, bortsedt frän den rentaf förvånande män

lade na en förhällandevis ltten lats ri man af de enskilda fallens egenartade sl
i P 1 g P e

gd af vattenfall, som här finnas sam-,
iönhet först vildt brusande sedan hemli hets-l
7 7 g

det mäste ses m och beundras. j

 
  

  
   
 

 

 

i

l

l Wii
l v

  

fran Japan. 

och den lilla Krysantemum tager i förtvifian häröfver sig själf a
1daga. Stackars lilla Krysantemum!

 
 

 
   
  
  

5. En väninna.

6. Ett brustet hjärta.
7. Afskedet.

8. Stackars lilla Krysantemum

Gift mot sin vilja.
Bröllopet.

En galant amerikanare.
Följande morgon.

 

8- Polisens svarimnr.f
Hejdlöst kemiskt een skrattretande.

Att svärmödrar ej alltid äro änglar, mäste poliskonstLJ-Gl Batss
erkänna. Han har den sötaste lilla hustru, men en arglgga n 1,
svärmor. Hon är herre i hans hus, och hon pinar och pläar honom i
alltid. I dag är det rent galet och i sin nöd vänder han Sigttill en
kollega. Den saken skall han snart ordna, men blir stikad. Tlu
slut är alla poliserna samlade där, men hon drifver dem på flykten!
för nu är hon riktigt arg. Att hon är energisk i sin förföljeng Synas

, nog, och dä hon till sist stär med, segerns palm i sin hand, far man
dock säga att hon är en svärmor med LLgoddagLL i. I

Information

Title:
Klippans Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain