#6975: Biorama

U KRLSHM

 

 

Torsdagen den 23, Fredagen den 24 och Lördagen den 25 Nov.
kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. in.

lSönda en den 26 Nov. kl. 4,10 6,10 7,10, 8,101 9,10 e. m.
i , ,

 

 

PROGRAM

1- Revy .öfver veckans nyheter.

i Senaste yVeekofJournalen. Verklighetskinematografier frän olika delar af världen.

ä hrottets tröskel. 

Amerikanskt skådespel.

 

 

 

 

 

En ung fader. M Ett lyckligt hem. - Sakta, barnet sofver. -ÄI Morfei armar. - In-
brottet. 4 En gäst från de mörka granderna. -e Händerna upp. - Var äro Edra penningar.
- Det är icke nog, Ni måste hafva flera. - Där i sangkammanenl. WHAIYEn rörande syn. -a
Barndonisminnen. - Handen darrar. -f För barnets skull. - lO-dpllar-sedeln för barnets
räkning. - Den förvånade fadern. i I lagens namn. - Inbrott? A iiejgha-n ville endast gra-
tulera. HI En battre människa skall jag hädanefter vara. H- Nejw-ej penningar,mevf arbete. "w
Två lyckliga vänner. Q   

 

 

 

3- De heliga templen 
En religiös medelpunkt i Japan.1 t i .

Nikke (eller Hachiisji, som den egentligen heter), är en afY-Japans förnämsta religiösa
platser, belägen 15 mil nordväst om Tokio. Staden har haft sjintotfampel sedan urminnes tider,
och 767 byggdes det första buddhatämplet, men platsens förnämsta helgedomar "aro Ijejasus
och Ijerntsns Q den första och tredje sjogunens af Tokugavadynastien H grafvar, omkring
hvilka en mängd ytterst praktfulla och dyrbara byggnader uppstått. Filmen framställer en
del intressanta in- och. exteriörer från dessa helgedomar, med förklarande svenska texter.

Synnerligen intressanta hilder frän den uppgående solens land.

M, -wxf-l--v "wa-w-Fq hamnar-.a- .. 4

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Hann-.HERE"EE-:HERE ,
IIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII qp -
IIII . IIII
:::: , :=::
llll k l, I...
:::: 4. V -- f  - e I ::::
:::: ar SSBllSa, 1011. :Vs-.1:e
IIII II I
==== f ::E:
IIII IIII
IIII IIII
 .I I O .I I 0 f I 
EEE: Japan meter med en biografbild, dari spel, iscen- :II-:g
IIII IIII
I. I .u "I .I I.. 4 
 sattning och spannmg ar fullt jamngod 
l - .. .Ill
 1 med Amerikas basta. - gg:
:::: i ::::
:HE , 5:2:
IIII IIII
I". E k , Q I I Ilä:
IIII , 1 II
IIII - IIII
IIII . , - IINI
I... n I m I r I .-
IIII I I II
IIBI . 1 IIIIL
IIII l IIII
IIII 11 IIII
v :::: v :::5
 i eller 
IIII IIII
. o o 0 IIII
EEEE Spionen fran lTokio och Detektiven äga
IIII . o I III.
EEEE fran NeWyork. - :iii
IIII I
I I IIII
:HE Bilden är nästan uteslutande spelad af japanska skådespelare och är den EEE:
n - - IIII
HE: forsta i sitt slag, som nått Europa och väcker öfverallt. dar den lorevisats, kol- 3:: .
EH: lassalt uppseende, ej minst i Amerika. 1 i 3::
I III i - I
 i Pnnsoivnn: 
 Den japanska spionen, baron Arla . . y. Mr Frank Lanning. H 
.ll rHaris hustru . . . . . . . . . . . Mrs M. Yamanati. Akta 
 Prins delo, spion , . . . .. . . . . Mr H. Hirashi. I 
 Baron Urin., spion .. . . . . . . . . Mr N. Murai. l Japaner.....
 Baron Tokaki, spion . . I . r. . . . i. Mr T. Uzada. 
IIII Miss Smitt, Amerikas kvinnliga detektiv Miss Jane Wolfe. 
:::= i Japanska hamn kvnnnm odninän. ::::
 Handlin en tilldra er sig, första och sista afdelningarna i Tokio (Japan) I IIII
...I g g de öfriga i Amerika 
IIII J - I...
IIII I
 I Den spännande bilden skildrar den bekante japanske spionen baren Arias 

:I:: spioneri i Förenta staterna samt hans nppspårande af Amerikas berömda. kvinn- IIII
:::. .liga Sherlock Holmes, miss Slumitt, som efter en mödosam detektivbragd hajdar

 

I.
lll baron Aria på angbåtsbron, tva minuter innan båtens afgång. Det viktiga Ina-l 
 terial som baron Arias spioner-ii hade förskaffat honom, föll, genom miss Smitts 
 energi, i regeringspolisens händer, men den japanske spionen undgick dom. 
=:::1 , . . ::::
9"aaaaaaaauaauaaaaauaaauaanarannanEE
5::l:::::::::::::::::e:::::::::e:::::::::::::::::::::::::i::::::::::

 

 

 

5- f Rosalie har fatt plats.
En halshrytande väg till arbetet.
Dräpligt stycke, .som u"talar för sig själf utan beskrifning.

MI-

." " " . lAldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
WEB-11822:- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

 

 

 

 

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain