#6973: Göta

elen-ramen i

 

 

 

 

 

Söndagen den 1.9 Nov. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. rn.

Måndagen den 20, Tisdagen den 21 Okt., Onsdagen den 2.2 Nov.
kl. 7,30 och 8,30 e. in.

 

 

PROGRAM

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

,
 mer n.. n uis. 

 

 

 

 

 

   
    
   
   
   
  
  
 
 
 
 
  
 

 

 

 

m år i öknen.

4 Förriltlad i Sudan.  .

y, Kapten Drake och löjtnant Wells i engelska armen, blifva kommenderade till tjänst- I,
 gör-ing i Sudan. De unga, statliga männen äro rivaler om öfverstens dotters hand. Kap- f"
44 tenen blir dock den lycklige, och med hämnd i hjärtat ser löjtnanten sin kamrats lycka. :i
i Förberedelserna till färden sker, afskedet äger rum Och med sin eskort befinna de 
sig snart ute i öknen, där sanden ligger fotsdjup och gör framkomsten ytterst tung och iir
besvärlig. Vid en oas göres halt och här blir ett nppträde mellan: officerarne, hvarvid 
kapten Drake säras. Genom vägvisarens förräderi blir lägret kort efter anfallet af en få
,, vild arabstam, som nedgör eskorten och tager löjtnant Wells till fånga. Denne lyckas ,.
 senare att iiy och anländer till .slut llufvindlwarteljet, därwhanmeddelar sin kaptens 
1. död och. framlilmnar hans svärd. i "I" WW, " V1 herre-W e. I .. i r 11 .
i] Kapten Drake emellertid icke död, utan kommer efter arabernas öfverfall äter .g
M till sans, men ensam som han är i den öde öknen förirrar han sig och vet snart icke 
t hvar han hemma. " ..
.j Fem är ha förgätt. Den förr så stätlige kaptenen har under sitt ensamma ökenlif 
H förvildats och förslöats. En soldattrupp päträffar af en händelse den stackars mannen fily
 och tillfängatager honom efter en vild jakt. De finna att han är en hvit man liksom de 
vi själfva, men hvem är han? En soldatknapp, som hittas bland hans trasor, upplyser om, f:
 att han mäste ha Varit soldat. , f

I sä fall, skall .han igenkänna sin gamla käraviiagga? Det rycker till i hans an- 
 sikte, han är en af dem, han är brittisk officer. Fyra veckor senare truppen i Kar- 1
 tum, där kapten Drakes äterfinnande offentliggöres. Löjtnant Wells förräderi kommer i
VI dagen och hans tillämnade förlofning med generalens dotter om intet, Kapten Drake 
i, uppträder på platseni tid att sin rivals usla handlingssätt.

Ett spännande seltlattlrania, inspelat på iikeneantlen. I U.,

rien.

    

 

"l".- .l -4

  

Charmanta seenerier från det
viltlrsnrantiska Valnernaf
herssdistriktet i norra italien.

 

kansk sist 

  

 

Framställdt at" Newyorks pnpul-äraste skådespelare.

Tvä. familjer bodde i närheten af hvar-
andra. Emedan de voro osams fanns ingen
som helst förbindelse dem emellan, endast
barnen, en son och en dotter, synas till-
sammans. De ha varit vänner från sin tidi-
gaste barndom. Grossen har nu blifvet en
skicklig violinist, men hans fattigdom till-
later honom icke att blifva konstnär. Hans
fader är en drinkare och han mäste
nöjas med att spela pä billiga förlustelse-
ställen och baler. Flickan däremot har
bättre tur, dä hennes föräldrar äro arbet-
samma. I lropp om att bättre tider stunda
förlofva de sig. Flickans fader har kom-
mit. i besittning af en synbarligen värdelös
farm, och pa de ungas förlofvningsdag er-
håller fadern telegram om att man funnit
petroleumskällor pa hans egendom, och
han blifver mäckta rik. Häröfver gläder
sig flickan, enär hon tänker att denna rike-
dom skall främja hennes önskan, att snart
kunna gifta sig med den unge manen.
Flickans fader vet emellertid nagot särskilt
om den unge mannens familj och vägrar
att gifva sitt samtycke till äktenskapet.
Han gör likväl ett besök hos den unge
mannen. Hvad han där fär se utvidgar

mannens fader är en obotlig drinkare, om
hvilken man kan tänka hvad som helst.
Flickans fader, som inser att sonen icke
kan hjälpa att det är sä uselt i hemmet.
skrifver, uunder nuvarande förhållande kan
det icke bli tal om ett äktenskap. Skulle
emellertid. hans ställning förbättrasLL . . .

Flickan och hennes föräldrar resa nu till
den nya egendomen och hon sättes i en
flickskola. Flmelletid har den unge mann-
ens fader aflidit, och han har turen att
möta en professor i musik, hvilken upp-
täcker den unge mannens talanger och.
hjälper honom framät. Under tiden ha de
unga förlorat hvarandra och hon, som icke
har hört något frän honom, mottager en
barons frieri, mera för dennes höga ställning
än af kärlek, liksom hans böjelse för den
unga flickan mest beror pä hennes faders
rikedom. Inbjudningar till ett samkväm
hvarvid förlovningen skall eklateras. äro
utsända, och till detta samkväm engageras
den unge manen. l. programet finnes en
af de gamla melodier han brukat spela

för flickan. Det är onödigt att saga att
förlofningen mellan den unga flickan och
baronen icke blev eklaterat.

 

ytterligare klyftan. HanV ser att den unge

 

 

 

poliskonstapel.

Hägeligen mnntrande. Ettigntlt skratt förlänger lifvet.
llrksmiska situationer.

 

 

Biljettpriser :

Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

Klippan 1911.

Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain