#6971: Biorama

KAH.

Torsdagen den 19, Fredagen den 20 loch Lördagen den 21 Okt.
kl. 7,10, 8,10 och .9,10 e. In.
Söndagen den 22 Okt. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10l 9,10 e. ln.

0BS.! Söndag kl. 4,10 Billighetsföreställning: Alla platser äldre 25 öre, barn 10 öre.
-

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

1- Cyske kron prinsen på världsresa.

Med pansarkolossen "Gneisenau". Serien l.
II III III Ill-III. III
-iii-iiiiii 

   

Konstiilm

 

Måste göra sncces!

EMIRAMIS.

Kinematografi i färger. Eli llilllyllllliSk llPllllllillgS Saga. Kineniatografi i färger.

SEMIRAMIS . . . . . . . . . Fröken MIRVAL.

Semiramis var en assyrisk drottning, vrede genom sin öfverlägsna värdighet och fredliga värv. Bl. a. uppfyller hon det
.Ill som genom snille och härskaregäfvor hug- skönhet samt tvingat undersätarna ned på stolta Babylon med praktbyggnader, bl. a.

 

 

   

.::: fäst sitt-minne för alla tider.. Genom sin knä framför sig. ,,de hängande trädgårdarnan ett af världens
 skönhet 1ntager hon sä den syriske eröfraren Länge dröjde det ej, förrän underrätt- sju underverk. i

llll Ninos, att han gör henne till sin gemäl. else ingår, att araberna täga mot riket, hvil- Det är på en af hennes sagolika. om ,,Tusen
I... Den pomp och ståt, som utvecklas vid den- ket de under en kvinnas spira anse vara och en natt,, minnande fester i dessa häng-
...I na förmälmng, är sagohk, men briljant lätt att eröfra.. Men de misstaga sig. Si- ande trädgårdar vi återse henne omgifven

 

 

 

 

 framställd. I i meramis gär i spetsen för sin här .för att af fägring och prakt. Till sist bevittna Vi I
...I Aregirig Och maktlysten som Simeramls är möta fienden, slår densamma och lägger hennes död efter en lysande regeringstid. I I
 vill .hon emellertid ej nöja sig med platsen hela västra Asien under sitt välde. Det Dufvor taga hennes själ upp till härlighet- 
::Il vid Nmos sida; hon vill vara ensam om mak är ett lysande mottagande drottningen får rike. Efter Semiramis död förlorar Baby- Illl
...I ten. Hon arrangerar en sammansvärjning när hon återvänder till sin hufvudstad med lon sin storhet och förödes slutligen af bar- 
 konungen rödjes ur vägen och hon fattar segerpalmer i händerna i spetsen för här- barerna. 
 regeringstömmarna, sedan hon stillat folkets ens triumftäg. Och nu ägnar hon sig ät 
.III i . - . f .. . . . ..

:gg Fenomenalt storslagen iseensattning. Praktfulla dekorationer. aefniiranii-s1 roll utföresV enarinant. 
I... i I...
:HEHHHEHHHIH-.I-.Il-:HHEHIHEHHHEHHHE:Hm:HERE-.Hägg:IEEEIEEEEEHEE:HEIHHHHHE- II
.III-...IIIIIIII-IIII II.II-III.I...III-III..-...I-I...II..III-.IIIIII-.II--IIIIIII-III...III-...IIIIIIIIIII-II-
.III-II....II-IIIIIIIIIIIII......II-III.I....I.II-Il.I.II....III-...IIIIIIIIIIIIIIIII....II-IIIIIIIII-IIIIIIIII.

-3- i - o K 0  f 1. Den grekiska konungafamiljen pä Korfu.
tharmanta natur- ooh folklifshilder. a I j  z. Påsken firas. - -

E

, 4. .
Express! Slagnumnier fràn American Biograf! Express!

Samhällsomhvällvaron

 

 

 

 

 

 

 

:Eller-
I I II
.Anarkisten ooh fahriksagaren.
- -

Dawson är en låg natur och drinkare. Hans stackars och med revolvern i hand smyger han sig till sofrummet.
hustru fär nästan med väld förmå honom gä till sitt arbete.. Här ser han direktören sitta i en stol, alldeles förtviflad,
Förmannen klagar pä honom för att han ständigt kommer medan hans dotter ligger hopplöst sjuk i sängen. Trots alla
för sent, och gräl uppstår. Direktören kommer med några sina pengar, kan han ej få, sin dotter frisk. Här är lägligt
af sina vänner för att visa dem fabriken och vänder sigmed tillfälle till hämnd. I detsamma reser sig den. lilla flickan
nägra vänliga ord till arbetaren. Men denne, som hatar väl- och kryper till fadern för att trösta honom. Arbetaren låter
klädda människor, slår honom till tack för hans vänlighet. revolvern sjunka och betraktar fadern och dottern, och plöts-

Han blir afskedad. Nästa dag beveker honom hans hustru ligt blir det klart för honom, att guldet icke alltid är lyck-
att gä till verkstaden för att änyo söka arbete. Men han ligt för människan. Direktören ser tillfälligtvis upp och upp-

 

 

 

 

 

blir afvisad. Han drifver sedan omkring på gatorna, och en täcker arbetaren, men han ser på hans ansiktsuttryck att en
gäng, dä han är drucken, uppsöker han direktören i hans inre förändring genomgår honom. Han reser sig upp och gär
privatbostad för att hämnas. Han kommer osedd inivillan, fram till arbetaren, fattar hans hand och lofvar honom arbete.

 

5. Hans vill bli jochey.

En sportsman som få. . En omväxlande och munter bild.

Det är icke hvem som hälst förunnadt att bli jockey. Vännen Hans, som har sina idéer, har föresatt sig att bli en dylik häst-
man, .men beinnes vid vägning inneha en vikt af 78 kilo. Kom igen när ni väger 46, får hans till svar, och vär man börjar1 en minst
sagdt lifsfarlig afmagringskur. Att hans till slut gör ett jämmerligt fiasko som jockey behöfver väl knappast nämnas.

 

 

Birett riser: Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
--l- p Barn: 1:a.plats .35..öroi-i2m plate 25.0.3110, 3:e plats lö öre..

 

 

Klippan 1911.1 Tiinbeigs Tryckeri.

x

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain