#6970: Biorama

I,

KARLSHAN.

      

R

   

 

 

Torsdagen den 12, Fredagen den 13 och Lördagen den 14 Okt.
l kl. 7,10, 8,10 ooh 9,10 e. in. ä i i

Söndagen den. 15 Okt. kl.I 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. In.

 

 

PROGRAM
-

1- Byggandet af världens största ängare.

En hafvets jätte. Enastående sevärdhet.

I u Den 201 oktober i fjol sjösattes i Belfast Hvita Stjärnliniens nya jätteångare LLOlym-
pic ,-tills vidare Världens största fartyg. Jätten mäter 40,000 registertons, längden upp-
går Itill 280 meter och höjden till 20 meter från kölen till öfre däck. Kostnaden för den
väldiga oceanångaren, som rymmer 5,000 personer, belöper sig till ej mindre än 30 mill.
kronor.. Största matsalen rymmer 600 personer. Inredningen är i hög grad luxuös.

Till Ijämförelse kan nämnas, att uGrreat Easternu, som på sin tid ansågs som ett
sannskyldigt underverk, var 200 meter lång och mätte 19,000 tons. Cunardliniens LLMau-
retaniafL mäter 81,900 tons och är 260 meter lång. i

Filmen återger olika moment under byggnadsarbetet från det kölen sträckes å den
kollossalt långa. bädden tills jätteskrofvet färdigt löper af stapeln. Man får här en åskåd-
lig och intressant .inblick i det moderna skeppsbyggnadsarbetet i dess olika detaljer.

Af särskildt intresse år stapelailöpningen, som kinematograferats från tre olika sidor.

 

 

  

 

 

EEEEEEEEEEEEEHEEEEEEEEESEEE

s

 F-"ktarens dotter. 

[ELJI Mellan hat oeh kärlek är blott ett steg. Lä]

Eli, I Vi införas i en familj, hvars medlemmars favoritnöje är att då och då pröfva [FH
,-U en dust med hvarandra på florett eller värja. Man gifver och tager nederlag med
LH godt humör. Särskildt är den unga Mary mästarinna i den smidiga men svåra kon- [gun]
[Ey-1] sten. .Den-na bland kvinnor icke så särdeles vanliga kunskap blir orsaken till en1 lr]
LH l allvarlig historia, som dock slutar till allmän belåtenhet. i
En dag blir den käcka flickan något närgånget behandlad af en ung man, och ä
GH resolut gifver hon honom en örfil för besväret, samtidigt som hon lämnar den för- l
bluffade mannen sitt kort. Denne blir utskrattad af sina kamrater, men ifrågasätter
icke ett ögonblick upprättelse med en kvinna genom duell. Detta förklarar han
[E21] också för Marys kvinnliga sekundanter, då de uppvakta honom angående duellen.
LH Mary- vidhåller dock sitt beslut att med blod kräfva upprättelse för det skedda, H]
mål! och hon får snart åter tillfälle att göra sig påmind på ett sätt, som kommer den [IL-.fm
[ä IL.

 

 

 

unge mannen att i sin tur utmana. - Duellen går af stapeln och svårt sårad faller

den manlige duellanten till marken, träffad af Marys säkra värja. Att fäkta på lif EE]

och död finner den unga iiickan vara förfärligare än hon föreställt sig och hon blir

nästan vanmäktig vid anblicken af sitt verk. .Fägj
Mellan hat och kärlek är blott ett steg, och under sina sjukbesök hos den så- 11-1

rade, finner hon plötsligt, att utan honom vore lifvet ej värdt att lefva. ha]
Vi föriiyttas åtta år i tiden. De forna antagonisterna lefva i lyckligt äkten- .

skap, och vid deras sida se Vi deras två små barn taga en liten lektion på värja. [än

ä En hild, full af lif ooh omväxling, förstklassigt spelad.
EåäääääääääääääääääääääEälä

:951159321

3- En utflykt i Berneralperna.

. En naturhild af rang.

 

I. I .I
I: , I.
 4 I - =
" i Det dllllfil Skilllel :i
.I J I.
ll II
ll I ll
.I .I
En duell med fruktansvärda konsekvenser.

Under en parforcejakt sammanträffar löjtnanten baron de Charnoneux och vi-
comte La Tour. De upptäcka af en händelse, att samma kvinna är föremål för
deras kärlek, och det visar sig snart, att den unga damen ifråga föredrager baronen.
Vicomten, som osedd blir vittne till de båda älskandes rendez-vous, svär att hämnas ,
på sin lyckligare rival, under en bal .kommer det till ett uppträde mellan de båda
herrarna och följden blir en utmaning på duell. Tid, plats och vapen bestämmas,
och duellen äger rum morgonen därpå i en skogsdunge utanför staden.

Duellanterna växla hvardera ett skott -- bom. Så skjuter löjtnanten och lyckas
träffa vicomtens höga hattt. Nu är det den senares tur, han höjer sin revolver, men
sänker den igen, förtretad öfver baronens lugna uppsyn, där han står och röker
cigarrett framför den laddade revolverns mynning. LLJagväntar med mitt skott",
säger han,r utills baronen rökt slut på sin cigarretta. LLGrodtu, replikerar ofliceren,
udet andra skottet tillhör er hur och när ni behagaru. Så skiljas de.

Under ett spelparti någon tid senare förlorar löjtnanten allt hvad han äger och
uppmanar då vicomten att använda sitt andra skott, eljest skjuter han sig själf en
kula för pannan. LLNeju, svarar vicomten, LLert lif tillhör mig och jag föredrager att
vänta med det andra skottet". "

Tre år senare finna vi löjtnanten som lycklig familjefader och då infinner sig
vicomten för att tillfullo utkräfva sin hämnd. Den infernaliska planen lyckas - nu
röker inte längre den modige officeren cigarretter framför revolvermynningen, han
börjar gripas af en fruktansvärd ångest för sin hustrus och sina barns öde. Ett

.- skott kallar in baronens unga maka, en gripande scen följer, då hon kastar sig till .-
a vioomtens fötter, anropande denne om sin makes lif. Skälfvande af rädsla döljer 
ll baronen ansiktet i sina händer. Vicomten sänker sitt vapen. LLNi darrade för mitt .I
:: skottu, säger han, LAoch därmed förklarar jag mig tillfredsställdu. 
I. .. e .. . .

g: Spännande oeh kraftfull fran horgan till slut. EE
I. I.

I

9"

Öfvergifven at sin hustru.

kEn munter bild, som visar hvilken slät figur en gift man gör, då hans hustru lämnar

honom på egen hand. I I
Skamthild.

 

 

Biljettpriser: Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.

Barn: 1:a .plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain