#6969: Bjufs Biografteater

mms f  
 Biograf-T mer,

Söndagen den 8 Oktober
kl. 4,30, 5,45, 7,0 och 8,15 e. rn.
Till följd af programmets längd ändrade tider.

 

 

 

 

. I PROGRAM

 

1- Bilder nan en Bänmisin f
kolgruvefält. I

v

 

 aganden. 

== w ==
En episua ur en landsvägsrmdares iefnadsmsmria. .

 

 

k

 

 

   

  

Konstfilm! 4. 1 Konstfilm!

elems Tyrann.

Dramatisk spännande afhandlinp, spelad ai Paris förnämsta artister.

 

 

 

 

   
  
  
 

Fröken Berta Bovy . . . . .I Sophronie.

Fru Massart. . . ,. . . . .i Amazonen.

Herr Launionier . . . . . . Olinde.

Herr J acquinet . . . . . . 1Kung i Jerusalem. -

   

 
  

    
  

 
 

l. Olinde och hans trolofvade hjälpande den sköna arnazonenl som gättI vilse.

2. Olorinde ställer sitt svärd till Aladins, konung af Jerusalem, förfogande. I , I

3. LLKonung får jag rneddela dig att de trogna tägar mot Jerusa f. i "
strida för dig.   i.

4. Muselriianerna taga dena  T.- Qätt ätertaga "

ö. later;y  i .i H:nos-ken för att låta trampa pä den.

6va Du skall ieke dräpa! i .ö   J" i; M V I i

7. Aladins- vrede.1 = i ,  .r ., 

8: Aladin ger befalliiingfom fteiifdernas neidgtörande.

9 I16kläidins :ihäriibnd f i? 

10. För att rädda sina troskarnlratiàin anklagar Soplironie sig själf. i

ll. Vi sarracener skicka dig en Vacker gåfva för att -làta dig veta att de otrogna
q H blefvo besegrade. I

12. Till tack för gjorda tjänster erhåller Olorinde konungens nåd för de trolofvade.

 
 

     

mmannömingen
säftahsman

:ai Da indianerna föra krig met "hlekansiktena". .M
IIII III.
EEEEEn värkliphetstrepen och välspelad film, som håller publiken i andlös spänningliäi

 

 

 

I... M.. ...I
:::: LLDe hvitaak som ligga i strid med indianerna, ödelägga dessas läger. med 
::.. eld och blod. En indlan lyckas undkoinina blodbadet samt tar sin tlllflykt till ett 
II I prästhus. Indianen räddas af prästen och sedan han blifvit höfding skänker han IIII
 denne sitt porträtt som ett bevis pä vänskap och tacksamhet. 

.:: Men den gamle höfdingen dör och efterträdare blir LLSvarta Bison". 
IIII Denne, som törstar efter hämnd, förklarar LLblekansiktenaLL krig. De an- IIII
 fallna trapperna söka nu skydd hos prästen, hvilkens bostad belägras. Den kan 
:::l dock ej länge hälla stånd mot fiendens fruktansvärda angrepp. Men när indianerna 
III intränga och i skymningen varseblifva den store höfdingens porträtt, hvarunder IIII
 trapperna samlat sig, tro de sig se höfdingen försvarande dessa, hvarför de låta 
 de besegrade behålla lifvet. Dessa ha alltså en utförd god gärning att tacka för 
IIII sin räddning. Å IIII
:EEE . . . :EH
gg: Indlaner! Ind1aner! :gg-.-
::::II...II-I:IIIIIIIIIII-II...IEI-...IIIIIIIII-I...ll.l.llllll..lll::.:
.III-...III- IIIIIIIIIII--I-I-I I.I.I...I.IIII-.II--IIIIIII-.IIIIIII. I
III-IIIIIIIIIIIII--III .II......III.II-IIIIIIIIIIIIIIIII .III-.I III...
.III-...IIIIIIIIIIIIII I... III....III-...IIIIIIIIIIIII .II-I. .II-I.

6- f Hur man roar sig.

 

 - äldre lzsta pl. 50 öre; szra pl. 35 öre, 3zdje 131.25 öre..v
I barn Vlzsta pl. 35 öre, Endre pl. 25 öre, 3:dje pl. 15 öre.
Till första" förevisninpan ega barn tillträde mot 10 öre.

 

Klippan Vfem. Tuiibefgs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain