#6967: Kjeflinge Biografteater

jif IJ

 

 
 
  

tl
lagrat-T ater-

 

m

q

Fredagen den ö ooh Lördagen den 7 0ktober
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. in.

Söndagen den 8 0kt. kl. 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. In.

I Till hvarje riags första filmvisning ega barn tillträde mot 10 öre.

 

 

1.

:å:WEEEEEEEHHH:IEEEEEEEHE:IEEELEEEHHEEEE i:HHIWEIIEHHEEEEIHä

2. En mumles 

i. L udi tager till benen.

5.

Banderoleros uppegga dess Vrede.

lan

PROGRAM

 

Bilder "fran Ungern..

.-  -III

Denna färd, som gär genom en kuperad terräng, omväxlande med höga borg ooh djupa
dalar, genom hänförande trakter med talrika betesmarker, erbjuder oss de mest pittoreska
scener ur hfvet på landet.

  
 

man.

Efter Théophile-Gautiers berömda roman. Iscensattning at Then Bergeret.

Uppträdan de:

Hr Paul Franck . . . . .
Hr joubé . . . . . . . . .

Herr Théo Bergerat, som pä ett fyndigt sätt
vetat att i denna scen återuppliva Théophile Gant-
iers mästervärk, uppvisar här alla sin berömda före-
bilds lysande egenskaper, kans förkärlek för lokal-
färgen och det piastiska uttrycket, ävensom hans be-
undransvärda förmåga att göra levande länge sedan
svunna tider med deras seder och bruk.

Till styckets naturtrogna framförande bidraga
de utomordentligt vackra dekorationerna, liksom
även de framstående sceniska förmägerna Miss Cal-
ifornia, Herr Paul Franck, l-Ir Joubé m. fl.

En rikijengelsman, lord Evendale, som bland
staden Thebes ruiner påträffat en underbart väl bibe-
hällen kvinlig mumie, fördjupar sig till den grad
i betraktande av densamma, att han liksom i en
dröm tycker sig se den sköna egyptiskan levande
framför sig. Själv tycker han sig vara skalden Poeri.
Hur-u som helst förälskar han sig vansinnigt i den
av hans hjärna skapade spökbildcn, Den sköna
egyptiskan hette i livstid-su.. Tab-osm... Hon-1 .i i
grundL av sin skönhet blivit kallad till Faraos hov.
Tjusad av hennes behag, vill fursten kvarhålla henne
i sitt palats.

 

Men den sköna Tahoser flyr för att söka återfinna

 

Miss Californa . . . . . .Mumien

. . . . . . Lord Evendale
. . . . . . . . . . . . Farao

Poeri, utan vars kärlek hon ejaknn leva. Emnieller-
tid förråder Moses, israeliternas lagstiftare, för Farao
den skönas tillflyktsort, i gengäld varför han erhåll-
er löfte om Israels befrielse ur träldomen.

Den stackars Tahoser är nära att på nytt falla
i Faraos våld, dädenne, som ångrat sitt till Moses
givna löfte, och som satt efter Israels barn, dukar
under för ansträngningarna under detta fälttåg.

Tahoser, som före Faraos avresa fått emottaga
den gyllene loutosblomman .som ett tecker på kung-
lig rang och värdighet, blir nu drottning över Egypten
Men hon kan ej glömma skalden Och dör av förtvivlan
över att för alltid vara skild från den hon älskar.

l detta ögonblick upphör Lord Evendales dröm
men han bevarar minnet därav och beslutar att göra
slut på en tillvaro, snm hädanefter förefaller honom

Odräglig. Hanjför just revolver-n till tinningen, da
en gammal väny till hans fnd " 3 . L" , 
u I i ;,.  wowi . en " le av-
i i .av 1en  na egyptiska Tahoser. . . .

Overraskad och intagen av Ellens skönhet, glöm-
mer Lord Evendale den fö rhonom i drömmen upp-
enbarade Tahoser, och gifter sig med den unga
engelskan.

 
    
 

.Hägglllilll1 IIII.IIIIlMIIBIIIIIuuaäåz::EagägmllIä-llllulllllll

 Nyarsftirlnssiser i Singapore.

Resehiid.

Stora och små deltaga i de nöjen som denna
dag anordnas i Singapore. Till barnens förlustelse
hava vi leken med stekpannan, som beståri att
med läpparna taga upp ett mynt från bottnen av
en stekpanna; leken med itrådnystat och mjöltallriken
varvid man tävlar om vem som först skall sluka trä-
denleller bliva nedmjölad; leken med kokosnöten,
m. f . -
Bland de vuxnas nöjen lägga vi märke till den
lustiga-färden i en skottkärra, vilkens hjul bildas av

unga gossar, som med händerna stödde mot trissa
använda benen som skacklor; vidare få vi bevittna
höjdhopp med tävlan i skicklighet och vighetren
annan mycket rolig lek är striden på en med fett
insrnord stång, vilken placeras Över en vattenfylld
bassin.

Till slut se vi en egendomlig ridtäflan på rygg-
en av badande elefant, vilken gör alla möjliga an-
strängningar för att befria sig från sina ovälkomna
ryttare.

4- liln4 obehagliå upptäckt.

Dramatisk scen af Dacourella."

UPPTRÄDANDE: Hei-r Miio.
. . . . .Skådespelerskan

Frk. Mistinguett . . . .

Föreliggande mimodram, som är ett verk av
den framstående författaren Decourcelle, tolkas med

mycken känsla av Fröken Mistinguett och Herr Milo

Dess olika episoder hava i all sin tragiska enkelhehet
förmågan att outplänligt fästa sig i åskådarens sinne.
En danserska får infallet att röka en cigarett,
innan hon somnar. Efter att hava fått eld pa den-
samma, bortkastar hon tändstickan, men upptäcker
samtidigt till sin fasa en karl, som gömt sig under
hennes säng. Ur stånd till en början att i sin för-
skräckelse få fram ett ljud, lyckas hon ändtligen
öppna en närstående dörr, varpå hon hals över huv-
Vid det ångestrop, som här-
under tränger fram över hennes läppar, skynda tjä-
narne till, samt tillkalla polis. .
1 Den i sin tur förskräckte inbrottstjuven söker
sin räddning i flykten, och nu börjar en spännande

En skan-tsam

Kumisk scen.

 

lnbrottstju ve n .

förföljelse, varunder flyktingen slutli en beslutar att
söka hissa sig ned till marken nte ter ett stuprör.
Emellertid känner han sina krafter svika ock är nära
att störta ned, då någon uppenbarar sig å den ovan-
för liggande terassen. Det är danserskan! Ställd
i valet mellan å ena sidan sin förskräckelse för brott-
slingen och å den andra det medlidande, som hans
nödställda belägenhet uppväcker hos henne, tvekar
hon ej länge. Hastigt lösgör hon från väggen ett
draperi, som hon räcker den för sitt liv kämpande
mannen.

På en gång tacksam för sin räddning och skam-
sen över den situation, i vilken han befinner sig,
faller inbrottstjuven på knä inför den, som så ädel-
modigt räddat honom, samt återiämnar det av ho-
nom stulna godset, varpå han skyndar bort.

 

 

tjurfäktning.

Saint humör!

...lin-III-

Torosl Toros! ljuder det i det strålande solskenet, och med detta rop kallas navarrener,
morer och kestilianare att, deltaga 1 nationalnöjet.
Vi se dem nu på, cirkus: tjuren, mot hvilken favorittoreadoren inom kort kommer att föra
en ärofull strid, gör en uppseendeväckande entré, i det han plöjer upp marken med hornen.

sina stöfvelkiädda ben.

Pikadoren reser sig i sadeln, pressand-e sin Rossinante mel-
Efter en hjältemodig kamp kommer det ögonblick, då toreadoren.,

sedan han viftat åt sin motståndare med sitt röda kliade, sticker ner honom med en välriktad

värjstöt.

:Det besegrade djuret visar sig vid närmare etterseende vara - "- k?

 

 

Entré:

 

Klippan 1911.

Tullbergs Tryckeri.

äldre heta pl. 50 öre, 2zdra 111.35 öre, 3zdje pl. 25 öre.
barn lzsta pl. 35 öre, 2zdra pl. 25 öre, Szdje pl. 15 öre.

Information

Title:
Kjeflinge Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain