#6966: Bjufs Biografteater

BJ U FS
Biograf-Teater. 

Söndagen den 5 November
kl. 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 och 8,0 e. m. i 1
UB 8.! Billiglletsföreställnillg kl. 4,0..

 

 

PROGRAM

 

 

1- ni" Varldsnyheter.

Pathéalournalen.
n

Longchamp. Trupprevyn i Longchamp Paris, juli 1911. Fransmannen Doutre
har gätt af stapeln med sin vanliga succé. har uppfunnit en apparat som automatiskt
Den talrika publiken hade tillfälle beundra reglerar aeroplanets jämvikt. Den har prof-
trenne styrbara luftskepps rörelser ofvan- vats af hr Painlevé Raymond och general
för trupperna. Rolijueslvl som föåetaäit en försötksresfa. dd
- -- - 0 1 B ef . n iatautomo i, örse

Parlsermpder" Kllåldmngar fran Er! med ringayr från Michelin Fournier, som
Hest Ralldllltls ateljer. förolyckats. Hans automobil efter olyckan.

. . Hemer vinner LLGrrand Prixu.
Rum. Turkiska kronprinsen afreser fran y

staden, följd till stationen af konungen. Parisgrmoder. Hattar från Felicàe
GalalS. Undervattensbåten LLPluvicse", chràticn

som drabbats af en olycka, ännu i färskt " v

minne, har ätertagit sin plats i hamnen. i FOIlyalllelllBall. En mycket häftig elds-
LOmlOll. Grundstenen till ett nationellt väda har utbrutit i skogen, förstörande

och galliskt bibliotek har lagts i-närvaro densamma pä en areal af cza 1,000 har.

 

af konungenioch drottningen. RlO Janerik). Intressant regatta har egt
Hamburg. Marskalk grefve Hässler pre- rum i Batafogobukten.

siderar vid öfverlämnandet af standaret till Edinhufg, En trupprevy i närvaro af

16:e armekären. konungaparet har egt rum.

 

W järtats röster.

En gammal pianist, fader Darblay, uppsamlar på. sitt stamlokus de av de
övriga gästerna kvar-lämnade brödkanterna för att därmed glädja sina skyddslingar,
fäglarna. Medan gubben som bäst är syssejsatt med att utfodra sina, små vänner
infinner sig en oväntad gäst. Det är en stackars torftigt klädd liten flicka, som
girigt kastar sig över den för sparvarna avsedda födan. I

Vid äsynen härav röres den godhjärtade gamle mannen till den grad,
att han beslutar att sasom sin egen npptaga den fattiga lilla flickan.

I den konstnärligt anlagda omgivningen, i Vilken hon nu lever, vakna den
unga Ginettes anlag. Hon vill bliva dansös.l Inom kort får hon tillfälle att i en
berömd balettdivas sällskap företaga en turné till Amerika. Några förfluta. Av
den forna lilla tiggerskan har blivit en ny stjärna på konstens himmel, vilken som
bäst haller pä att lägga Rivierans förnäma publik inför sina fötter, dä hon erfar, att
hennes foster-fader förgäs av längtan efter henne. Hon tvekar ej ett ögonblick, om
vad hon bör göra, utan tager första tag. . . . Vid framkomsten finner hon den
gamle Darblay omgivene av sina kära sparvar, sittande på den bänk, där hon nägra
är förut sett honom för första gängen. Nu är det den unga flickansv tur att hjälpa. "

Tack vare hennes ömma omsorger, kommer sig gubben åter, och nu be-
sluta de båda vännerna att ej skiljas mera.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6

3- Den förtrollade spegeln.

Denna bild visar oss, hur den ena gestalten efter den andra trollas fram
ur en spegel och utföra vackra danser.

I.III.III.I.I.I....I.I.I.III-IIIIIIIIIIIIIIIIII-III-.IIIIIIIII-IIIIIIII.
::IIEZII.I-IIIIIIIIIII.III..I..III-...IIIIII-.IIIIIIIIII-IIUIIIIIIIIIII::
:i . P :i
E: E:
u 4. F " 0 " u
.I I.
I. I.
.I I.
II  e I ll
I. a i .I
G: - i - :i
n Drama af Bhangnaud. .-
::
Il En rik.,V men tämligen till aren kommen fabrikör, Michel (lombert, förälskar sig

I. i sin maskinskriverska, Laura Fontaine, en förtjusande blondin, samt övervaker svart- I.
.I sjukt verje yttring av när-mande mellan den unga flickan och kassören Rene AndouX. .I

ä En vacker dag tror han sig upptäcka, att det vänskapliga förhållandet mella de :g
:i bada unga, utvecklat till enverklig böjelse, varför han, driven va sin svartsjuka, ::
g: beslutar att göra den unga "flickan sin kärleksförklaring. g:
II Men denne stöter honom tillbaka med avsky och förakt. lFöljden bliver, att II
g hon av skedas varpå, hon förtvivlad återvänder hem till sig efter att hav utfätt sin g:
ä månadslön. Hon star nu utan plats, med en mmal sjuk morfader att försörja.. :g
ll Förgäves söker hon ny anställning. Hennes små besparingar smälta ihop. ll
:lll René för hennes skull sin klockkedja till en pantlänare. =:
g: Emellertid har lonibort, somv misstänker, att de bada unga fortfarande räkas, :g
I följt efter sin kassör ända fram till den unga flickans hus. Efter att hafva blifvit Il
ä vittne till den nöd, hvari han genom sitt tarliiga handlingssätt störtat henne och
= hennes morfar, kommer han pa bättre tankar och afstär från Laura. - :g

 

Skämtsamt.,

 

 

 äldre lzsta pl. 50 öre, :szra pl. 35 öre, ååzdj-e 111.25 ÖI-Q,

Barn under 15 år ega ej tillträde.

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain