#6965: Göta

r.. 29 Okt. kl. 4,10, 0,10, 7,10, 8,10l 9,10 e, in.

Söndagen de

Måndagen den 30 och Tisdagen den Si Okt., Onsdagen d. l Nov.
kl. 7,30 och 8,30 e. In.

det (IBSJ Ändrade tider sookendagar. "än

 

PROGRAM

 

 

1- Fran land ooisjo lands danska kosten.

Vackra ooli intressanta natnitsoenerier.

Bilden visar nägra vackra fotografier frän de danska kusterna, med glittrande sjöar, som
Slutligen se vi
nägra bilder frän skyarna, hvilka genonikorsas af framtidens fortskaffningsmedel LClillygmaski-

skvalpa mot land, inbjudande till ett uppfriskande bad i det salta vattnet.

nenii, som af egen betagande verkning liknar insektens hastiga färd genom rymden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. senaste nyhet nan vinn-ann, oneaoo.

 H ter 

På. sl ottsbalen.

 

Pa slag-fältet.

 

 
  
  
    

 

 

 

 

.. l.
"f 2. Tack för segern, kamrater! . Ofverstens hämnd.
Ina 3. LLDetta kors skall du alltid bära med ärau. 8. Den tredjes tur.
gå: 4. l minnet af forilstora dair. 9. Ofverstens ord. j agg:
:gl 5. De tre körsbärskärnorna. 10. LLMed ära bar han korsetu. UN."
I III
III! y I i I , Inl-
Illl Den gamle veteranen fran den store kejsarens dagar lefver 1 sina ärorika l".-
IIII . . o - .. ...I
Inl- niiiinen. Han minnes den dag, da kejsar Napoleon kalla honom fram for fronten, IIII
EEE: omfamnade honom och dekorerade honom med Hederslegionens kors, därvid ytt- 
:En rande: LLHederslegionens kors skall du alltid bära med heder! Han var den franska I".
.I .. ., . III..
.Ill harens masterskytt den tiden. I . t IIII
 Gamle öfversteii reser sig, hänger utmärkelsetecknet pä sitt bröst och gär ::=:
:gill till en restaurant för att förfriska sig. Här fär han som grannar tre öfvermodiga ...I
I. .. - .. - . .. f ...I
IIII unge man, hvilka soka drifva gack med den gamle mannen. En af dem kastar .III
::":: en körsbärskärna. som träffar öfversten på armen, den andre kastar likaledes en ::=
:Bl- kärna som rakar Beys öra och då denne reser sig för att förehälla de slynvel- .Wl-
lll -. t .vi . . I H .b Illnl
IIIII aktiga ungdomarna det olämpliga i. deras beteende, slungar äfven den tredje en IIII
 kärna, som träffar veteranens bröst midt för hjärtat. 
:::: Ofversten tillvaratager omsorgsfullt de 4trie-1-kärrancarina..3ofeh gän Snart. I
IIII dock de öfvermodige männen underfund med,ihvem de förolämpat. Den ene af I II
:=:: dem utmanar den gamle mästerskytten pä duell. Duellen äger rum och öfversten 
.IEI placerar sin kula i armen, ä samma ställe där han träffats af körsbärskärnan. Så .Il--
lll. I ., . .. v. 0 ,. . null
I. I utmanas nummer tva, som far orat genomskjutet. Aterstar salunda blott den, som IIII
:..: placerat kärnan å. hjärtat. Snart mottager denne med förskräckelse en skrifvelse :=::
.I l frän öfversten men. denna innehöll ingen utmaning utan en anhållan, att han mätte "ll
I. . 7 .. - .. . ...I
IIII komma till Reys hem, enar han vore mycket sjuk. Har meddelar den gamle kri- IIII
:::: garen, att hans heder förbjöde honom att döda en människa af oväsentlig anled- ::::
:: ning och att han därför äterlämnade den ominiösa kärnan, bifogande sin förlåtelse. 
IIII Hvarefter hederslegionären med blank sköld gär att möta sin store kejsare IIII
 ofvan molnen. n 
:::: I - Gripande hjaltesaga. 
...II:IIII:IIIIIIIIIII. ...II-...II-IIII .lilla-...III-IIIIIIEII
I.. ...I ...II-III... .III-...IIIII-II I... ...II-"IIIIII I. "
Q ...IIIIII-UlilllllI..:..-II:I=H-IIIIII .II-...IIIIIIIIIIIIIII
0 ...III-.III- IIIIIIII III I ...In-I.. .II-...III-IIIIIIIIIII i
.O I i 1
3. Nytt! Öfvct mofncm. Enastående!
.-

Bilder tagna från ohservatoriet Vallot à Mont Blanc, 4,332 meter öfver hafvet;

De taiior denna film upprullar äro bland de egendomligaste och mäst storslagna man kan

Själf placerad på en svindlande höjd ser man djupt under sig det böljande molnhafvet,
ur hvilket af evig snö täckta bergspetsar härI och där sticka upp likasom skären i ett upprördt
Molnmassorna växla ständigt form. An likna de en ocean i uppror, än glida de lugnt
och jämnt fram, än svepaJ de helty om bergspetsarna, än öppna de för ett ögonblick något im-

fä se.
haf.

ponerande alpsceneri.

Sällsynt intressant sevärdhet.,

affangen

eller

4. Tågsamniansltitninden vid New Wales, Colorado.

Gripande verklighetsskildring, som ingen här underlåta att se.

Guvernörens lilla dotter Clarie har varit. pä besök hos sin farmor och återvän-
der med sin sköterska till hemmet. Resan göres med eXpresstäget, och med detta
skall ocksa straffängen 99, en ung man, som kommit i kollision med strafflagen,
följa. Fastlänkad med sin väktare, sitter han i samma kupé som lilla Clarie.

Expressen kör med våldsam fart och passagerarne betrakta det växlande land-
skapet, utan att ana, hvilket hemskt öde som väntar dem . . . Genom misstag har
ett motgäende täg blifvit afsändt frän en närliggande station. Kollisionen är ound-
viklig. Med ursinnig fart rusa tägen mot hvarandra. Död och spillror öfverallt -.

De särade bäras ut pä banvallen, däribland sköterskan. Själf ligger barnet
bland spillrorna, hotadt af eld och rök. Straffäiigen vaknar frän sin bedöfning,vak-
taren är död. Bredvid sig ser han barnet. Skall han begagna sin frihet och fly
eller skall han rädda barnet? Han stapplar ut pä banvallen med flickan i sina ar-
mar. Man igenkänner straffängen och skyndar att sätta honom. i säkerhet.

En manad gär. Den lilla Glarie ger fångarna blommor, dä hon med sin far
besöker fängelset. Men hvem är där? Det är ju mannen som räddade henne. Hon
omtalar detta för fadern, och dä 99:s brott är af mindreallvarlig art, fär han fribref.

Och glad lilla Clarie. Hon stormar bort till fangcellen, hvars dörr den för-
bluffade vaktaren måste öppna. - Straffängen 99 blef en bra karl!

 

 

Muray och Kindy.

Exoentriska olowns. lika roande som intressant nummer.

:De bada lika öfverlägset skickliga som komiska clownerna-ekvilibristerna Muray och Kindy
i De prestationer af
de båda cloWnerna, som var lilin ätergifver äro ägnade att väcka bade beundran och häpnad..

äro helt visst att räkna bland världens förnämsta artister pä sitt Område.

  

11.111 I

 

 

 

 

1:a. plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.

Biljettpriser: WW . . .. .. ..
m Barn: 1:a plats 30 ere, 2:a plats 25 oro, 3:e plats 15 ore.

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

1 . att i,

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain