#6959: Mönsteråsbiografen

(Dönsterösålåiogrofen.
i Lokal; Idrotrsrokalen.

V Förstklassiga förevisningar at leivande bilder

v-ä- Hvarje vecka nytt program. -Q-f"

 

 

IBROGRAM
Lördagen den 26 och Söndagen den 27 November.

l,     En serie intressanta bilder.
2.   Komisk.

3.   Efter skådespelet af W. v. Göethe.

Torquato Tasso mottager af härtig Alfons en inbjudning till hans hofi Fära-
ra. l Färara står han i hög gunst och vi se i titelbilden huru han uppläser det af
honom författade herdespelet ((Amintas för härtig Alfons och dennes syster Leonore.
Tasso fattar snart kärlek för den vackra prinsessan Leonore. Två hofmän, hvilka af-
undas honom den gunst han åtnjuter hos härtigfamiljen, lyssna till ett samtal och bje-
sluta att uppväcka härtigens misstroende mot Tasso. De begifva sig in i härtigens
rum, tala om det skedda och lofva att lämna honom bevis härpå. Tassos-båda af-
undsmän rådgöra med hvarandra, huru de skulle kunna nå sitt mål. Den ene af dem
tränger in i Tassos arbetsrum, hvilken somnat in från arbetet. De taga från honom .
en nyss författad dikt, i hvilken skalden förhärligar prinsessan Leonore. De stjäla en
näsduk från honom, hvilken han fått af prinsessan. Hofmannen märker dock icke,
att han af misstag lämnat kvar sin handske i Tassos rum, och denne blifver nu hans
anklagare. Tasso kan icke tillbakahålla sin vrede och sitt förakt, han tränger in i här-
tigens palats i samma ögonblick då hans båda afundsmän öfverlämna till härtigen det
lofvade beviset. Framför det församlade hofvet kastar Tasso-handsken i ansiktet på
hofmännen och drager sitt svärd, utmanande till duell. Men härtigen låter taga Tasso
tillfånga och kastar houom i fängelse. Men länge varar icke hans fågenskap, ty Leo-
nore är djupt upprörd öfver hans olycka och låter öppnafängelseporten för honom.
Omedelbart begifver han sig till prinsessan, kastar sig till hennes fötter och förklarar
åter för -henne sin kärlek. l .detta ögonblick kommer härtigen in i rummet och är
mycket förtörnad öfver Tassos beteende, så han befaller sitt folk att åtcr fängsla ho-
nom. Men Tasso, som redan af naturen är mycket mellankolik, tror sig vara öfver-
fallen af fiender och blir vansinnig. Med möda lyckas det en gammal vän till härtigen,
hvilken tillika är Tassos gynnare, att föra ut honom. På härtigens befallning blir han
intagen i klostret ((Sant Onofirw, och dör där efter kort tid. i

4.   Standaren fhvigas. Glädjeyttringar

Pilgrimsfärden går fram öfver öde öknar och steniga steppor. - Muezzinen
välsignar de rikt broderade standaren som fladdra i solens strålar och ceremonien slu-
tar under folkets jubel.

5.    Genomrolig.

Ö.  Vacker naturbild..

Så underbart skön, att man ej annat kan än förvånas öfver att något dylikt
på duken kan framställas.

Express. "

l7. Flykten öfver Atlanten.

Dr.efCrlppens och hans äiskarinnas, Miss Ethel Neve, äfventyrliga resa.

Med lifligaste uppmärksamhet har hela den civiliserade världen följt Dzr Crippens och Miss
Neves flykt för, - ja, hvad veta vi 4 rättvisan kanske. Med andlös spänning ha vi dag för dag låst
tidningsartiklarne om kampen mellan Crippen och hans förföljare.

Den tiden är emellertid förbi, då en för-brytare var i säkerhet, så snart han satt sin fot på
utvandrarefartygets däck. Den trådlösa telegrafen, vår tids stora, kanske största uppfinning, ställer sig
hindrande i vägen.

(rÄr Dzr Crippen ombord här? lgenkånningstecken det och dets, telegraferas det till fartygen
på Atlanten. Osynligt och obemärkt slå dessa telegram ner öfverallt, och lika hemligt besvaras de.

Med nutidsmänniskans skarpsinthet märker-den förföljde sina fiender i själfva den luft, han
inandas Å bokstafligt taladt. Nu vidtar en täflan så spännande, att ingen kapplöpningsbana i världen
kan uppvisa något mera sensationellt. i

Hela världen, som med spänd uppmärksamhet följt detta drama ur verkliga lifvet, väntar nu
på sista akten.

Express.

 

jägarlif i Polar-isen.

8. .Spå zsöjömsmé! z" åtform gsåafuef.
Värkliglzetsbild af största intresse.

l.l Polarhafvet. 2. lsbjörnar i sikte. 3. Jägarne draga åstad. 4. Öga mot
öga. 5. Ett lyckadt skott. 6. Bytet -föres ombord. 7. Björnungarna tagas till fånga.

9. Hvad ett glas getmjölk kan förorsaka.

Sällan har någon så rolig bild som denna visats.

 

 

A.-B. Bongs Fabriker, kristianstad, 1910

Information

Title:
Mönsteråsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Mönsterås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain