#6958: Åhus Nya Biografteater

toihus nyaI Biografieater.

TVäÄ föreställningar hvarje Söndag kl. 6 .och kl. 8 e. m.

 

 

. PROGRAM

Söndagen den 4 December.

e I l. Zoologiska trädgården 1z" 4e7(öpenåamn.

Synnerligen Vällyckad bildserie.

2. Herrl Max på äfventyr. skämt.

3. Moderskärlek. Storslagen, .gripande bild ur lifvet.

En förmögen änka, ännu ung och vacker, är omgifven af stort antal beundrare och g
en af dem friar till henne. Men hennes ende son "gillar icke att modern skall gifta om sig,
ty han har en dunkel aning om, att det då skall komma tråkiga dagar för honom. Friaren
upprepar sitt frieri i barnets närvaro, men detta kastar sig om moderns hals och gråter jäm-
merligt. Modershjärtat utkämpar nu en svår strid, men kärleken till mannen och tanken på
framtiden är större än kärleken till barnet. Friaren, hvilken kände sig kränkt genom barnets
afvärjande rörelsen har gått, men gossen skyndar nu efter honom och för honom tillbaka till
modern och läggerlhans hand i hennes. Hon är nu åter gift och barnet har fått en styffa-r,
för hvilkenzden lille är i vägen. Hans enda tanke är att skicka barnet i pension. Och slut-
ligen gillar modern detta och han blir sänd åstad. Det stackars. barnet ligger i en säng och
känner en gränslös hemlängtan. Hanvlyssnar om alla sofva. Då han förvissat sig om detta,
kläder . han sig och klättrar-ut genom fönstret. Han skyndar sedan till föräldrahemmet, där
han begär att få komma in, men ingen vill öppna för honom. Slutligen faller han alldeles
uttröttad på gatan, där han blir liggande och ingen människa bekymrar sig om honom. Då
stannar en vagn utanför huset och ur densamma stiger fadern och modern, men de gå in
och Istänga porten efter sig. En patrullerande polis finner barnet och underrättar genast för-
åldrarna, men då polisen visar fadern barnet, stöter han det ut om dörren. l samma ögon-
blick kommer modern och ser huru hennes barn blir utkastat på gatan. Hon skriker till och
rycker barnet till sig. Någon tid därefter säger mannen till henne att hon får välja mellan
honom och gossen. Men moderskärleken är större än förståndet, och tryckande barnet intill
sig svarar hon honom, att hon vill behålla detta. -

4.   Militärbilder från Amerika.

Äfven republiken Mexiko i Nordamerikas sydligaste armé, ganska aktningsvärd i styr-
ka för öfrigt. Vi se en del af densamma under en större manöver, vi sel-officerarna vid si-
na kikare och afståndsbedömningsinstrument, vi se artilleri afbröstat och under eldgifning, vi

, få vara med om en synnerligen intressant broslagning o. s. v.

5. Caesar som autom obilförare. Komet.

Ö, Barnets Vän. Trntalande dramatisk bild.

Visande hundens stora skicklig-blyet och vänskap.

Nytt! Aktuellt! Sensationellt!

1. nneanPENs Och é
Ethel le Neves flykt öfver Atlanten.

Med lifligaste uppmärksamhet har hela den civiliserade världen följt Dzr Crippens och Miss
Neves flykt för, - ja, hvad veta vi - rättvisan kanske. .Med andlös spänning ha vi dag för dag läst
tidningsartiklarne om kampen mellan Crippen och hans förföljare.

Den tiden är emellertid förbi, då en förbrytare var i säkerhet, så snart han satt sin fot på
utvandrarefartygets däck. Den trådlösa telegrafen, vår tids stora, kanske största uppfinning, ställer sig
hindrande i vägen.

(zÄr Dzr Crippen ombord här? lgenkänningstecken det och dets, telegraferas det till fartygen
på Atlanten. Osynligt och obemärkt slå dessa telegram ner öfverallt, och lika hemligt besvaras-de.

- Med nutidsmänniskans skarpsinthet märker den förföljde sina fiender i själfva den luft, han
inandas 1- bokstafligt taladt. Nu vidtar en täflan så spännande, att ingen kapplöpningsbana i världen
kan uppvisa något mera sensationellt. i

Ur dagens kriminella krönika!

 

 

 

 

Enastående naturmålning. m n" Enastående. naturmålning.

8. Dehli. citildez6 från en stor zndzls-Ä stad"

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

På 1de trånga gatornamed sina tegelhus, som ligga på branta kullar, fåfvi se de gla-
da yttringarna af en stor muhamedansk fäst. . Vij blifva äfven viltne till några underliga reli-
gionsbruk som finnas här.

19. Fröken Lundströms klänning. Konsum.

 

 

Biljettpriser:  gloatärzl) öre, 2zdra v35 ore.

 

A.-l-l. Bongs Fabriker, Kristianstad, 19l0

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain