#6957: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen
1i Föreningslokalen. i "

Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder
Hvarje vecka nytt program.

m

PROGRAM
Söndagen den 4 December.

i .

l en 600 fot lång bildserie visas expressnvheten för dagen:

i. Flygveckan i Stockholm.

Tisdagens stora täflcrn mellanmfederström och Svendsen.I

Allas intresse har de senaste dagarna varit riktadt på den första svenska ((flygvec-

kam, hvilken nu pågått i Stockholm. Dyrare pris ha utfästsitill dessa flygningar, i hvilka
flera anmält sig till deltagande.

Nervös ankomst. - Svendsen anländer. - På flygfältet. - Prins Eugéen och
frih. Cederström. - Cederström startar med sin ((Bleriot)). - Svendsen startar med sin

((Voisim. - Svendsen landar.
V En bild som alla böra se!

2-     Fängslande skådespel.

l. I det lyckliga hemmet. 2. "En oväntad besökare. 3. Lockad till staden. 4.
Lifvet i världsstaden. 5. Bortstött. 6. Ofvergifven och hemlös söker Anna en tillflyktsort.
7.1 I kyrkan. 8. En vän i nöden.1 9. Prästen återför den förlorade till hennes föräldrar.

3. gaéfen effer apan. Oerhöra roligt.

4. En kärlekshistoria från krigsciret 1809.

Från Napoleons tid. Synnerligen vackra scenerier.

Genom de många blodiga slagen hade stora luckor uppstått i Napoleons armé och
för att kunna fylla dessa brister blef det nödvändigt, att göra nya uppbåd. Här gick man så
långt att till och med 19 års-ynglingar blefvo tvingade att draga ut i kriget.

En ung bondson, som på detta sätt måste dela så mångas öde, tager hjärtligt afsked
af sin fästmö. Vid bybrunnen lofva de hvarandra evig kärlek och hennes bild följer honom
sedan vid alla tillfällen. Han utmärker sig och blir slutligen utnämnd till officer. Såsom kom-
mendant för vakten vid kejserliga slottet lägger kejsaren märke tilllhonom och då Napoleon
får veta att officeren icke sett sin hemort på många år, beviljar han honom permission.

Så återvänder han efter en lång frånvaro och föräldrarne sluta den länge saknade i
sina armar. Han frågar efter sin fästmö men får den smärtsamma underrättelsen att hon icke
förblifvit honom trogen, och vid kyrkan blir han sedan vittne till huru hon vid en annans
.sida går i bröllopståget. i

Förtviflad går han bort och vid bybrunnen där fästmön lofvat honom sin tro be-
grafver han sina förhoppningar. Sedan söker och finner han sin död på stridsfältet.

5. I  Generalguvernören Colombiakin på inspektionsresa.

På väg på inspektionsresa med sin svit. En böneskrift. Guvernören hedras. Glädje-
yttringar vid guvernörens besök. i

Åtföljd af sin stab är guvernören, general Colombiakin på inspektionsresa. Folket
tränger sig omkring honom och några vframräcka böneskrifter, hvilka han med intressetar
del af. Därefter fatta kvinnorna honom i armar och ben och lyfta honom högt upp i luften.
Det är deras sätt att hedra sin styresman. Man ägnar sig därefter åt de publika nöjena.

6.  Sagobild i förtjusande färger.

En ung borgherre begifver sig ut på sjön för att fiska. Han kastar ut sitt nät och.
plötsligt känner han att han fångat något i det. Hans följeslagare hjälpa honom att draga
upp nätet och se med förvåning att de hafva fångat en vattennymf. De befria, den fängslade
och taga henne med sig till slottet. Rädd följer nymfen dem, men grefvens ord lugna henne
snart. Denne, hvilken beundrar hennes skönhet, blir förtjust i henne och vill göra henne till
sin hustru. Hon gifver sitt samtycke därtill och bröllopet skall firas med stor prakt. Men
nymfen längtar efter djupet från hvilket man dragit henne. Vigseln är förrättad och gästerna
lämna kyrkan. På vägen till slottet faller hon tillsamman och gråter bittert. wO, låt mig
komma tillbaka till mitt vattenslott, mina vänner gråta för att deras drottning är tillfångatagem.
Borgherren betraktar sin unga gemål och känner sig hårdt träffad af hennes ord.

Det är natt. Sakta lämnar vattendrottningen slottet, men bakom henne skyndar den
unge gemålen, som inte vill lämna sin hustru. Hon ropar på honom ochhan kan icke
motstå hennes smekande röst. Han störtar sig i hafvet och sjunker med henne. Hon för
hpnom till sitt slott i hvilket blir stor glädje när deras härskarinna kommer tillbaka.

7. S  P U M  skämtbild.

 

" " " - l:sta plats 35 öre
Blllettpnser" Barn: lzsta plats ,25 öre, 2:dra plats 15 öre.

Grammophonmusik.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain