#6955: Åmåls Biografteater

MÅLs BIOGRAFTEATER.

l. Den   Miss Anette Kellerman.

1.Morgongymnastik. 2. Miss Kellerman spelar diabolo. 3. Den simmande
Venus med sitt Ihof. 4. Uppvisning i simning och hopp. Y

Ny, härlig bild, ej att förväxla med tidigare Visade bilder med
" samma namn. .

2. En Våldsam arrestering. Kemisk.
3. Fata M organa.

I en liten landsortsstad bodde en ung skald med sin gamla moder. Hon var
alltid mycket mån om sin son, men han längtade ut till Paris där han tillbringat sina
studieår. Han kämpade med sig själf för att icke visa sin moder att han längtade
bort från henne. Men han kan inte nedslå sin längtan och en natt smyger han sig
från sitt hem. För sista gången ställer han sig framför fönstret till moderns rum och
skyndar sedan därifrån. Plötsligt öppnar modern fönstren men hon ser ingen. Om

 

 

morgonen då hennes trotjänarinna kommer in talar hon om för henne att hennes son,

hade lämnat henne. Under tiden har denne skyndat till Paris där han under jubel
blir mottagen af sina vänner och snart har han glömt sin gamla moder. Hans arbe-
ten blifva bemärkta och uppförda af konstnärer. En konstnärinna intresserar honom
isynnerhet, med beredvillighet studerar hon hans värk. Månader hafva gått och i den
lilla landsortsstaden har ett stackars blödande modershjärta upphört att slå. Det har
brustit under längtan efter det trolösa barnet. Man bäddar henne till sista hvilan men
bland de sörjande finna vi icke sonen, hvilken långt från henne befinner sig hos sin
älskade, som nu äter studerar ett nytt värk af honom. Försjunken i djupa tankar be-
traktar han den vackra kvinnan då plötsligt hans hem dyker upp för honom, han ser
likföljet, de sörjande och en förskräckelse kommer öfver honom. Konstnärinnan ser
på honom och på hennes begäran att få veta hvad som fattas honom, stöter han
henne tillbaka och rusar ut genom dörren. Han skyndar nu till sitt hem, och sökan-
de går han fram genom gatorna ty allting har ändrat sig. Han påskyndar sina steg
och ändtligen står han framför dörren till sitt hem, han knackar på men ingen svarar,
och en dunkel aning kommer öfver honom då han får se ett annat namn på dörren.
Dä blir han öfvertygad om att hans moder dött utan att han fått trycka de trötta ögo-
nen tillsammans och utan att hon för sista gången välsignat honom. Han faller till-
sammans och gråter bittert och som en bön kommer från hans mun de orden:
Moder förlåt mig. "

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

40   Synnerligen instruktiv bild.
Konstfilm! . I Konstfilm!
5.    Komedi af Ugo Falena.

Spelad af skådespelerskorna Mariani och Micheletti samt skådespelarne Don-
dini, Spano och Pezzagglia, samtliga vid Theatre Argentina i Rom.

Munter handling och briljant spel.

Svensk nyhet!y .
0 " "I - Mycket intressanta bilder från den

Ö. Badortsllf V1 d M OI] e. beryktade badorten vid Kullen.
Kullen har alltid varit en kår tillflyktsort för turister och på senare åren fått
en viss betydelse genom det kontinentala badlif som utvecklas vid dess fot vid bad-

orten Mölle. Våra bilder gifva en god föreställning om detta friluftslif såväl i vatten
som på land. .

 

 

Nya äfventyr från Vilda Västern:

7. Indianbruden. i

Bilder, föreställande lifvet och Vanorna hos Amerikas urinvånare hafva all-

 

 

tid varit tilldragande och vi tvifla på att det någonsin visats en mera intressant,

bild och så rik på spännande äfventjyr som denna.

Dakotas eller Siox-indianerna voro först hemsökta af jean Duluth år 1680, hvilken lade deras
land under Frankrike. De bebodde sedan Norra Minnesota men blefvo drifna därifrån under det på-
följande indiankriget söderut till det nuvarande Sioux-City och blefvo sedan under kriget 1812 förenade
med Britanien. Håndelserna i vår berättelse äro förlagda till Iowa just före krigsutbrottet år 1854, då
löjtnant Grattan och hans trupper blefvo tillintetgjorda. Trots allmänt förtryck voro de mycket känslo-
fulla och poetiska; de underliga kärleksscener som skildras häri äro i högsta grad enastående. Den
vackra Rising Moon, dotter till höfdingen Elk Horn år förtjust i Bear och vi se dem först vid foten af
ett vattenfall där de lofva hvarandra sin tro. Men Bears ägodelar äro ingenting för Elk Horn, han
fäster sig mera vid Rocks rika gåfvor och så blir Rising Moon tvingad att följa med till dennes indian-
hydda7 där hon blir lämnad ensam medan hennes husbonde går ut på jakt. Under hans bortvaro passar
hon emelinrtid på att smyga sig därifrån till Bear innan det blir för sent. När Rock återkommer finner
han henne inte där, han samlar sitt kompani och skyndar att söka upp henne. Bear och Rising Moon,
hvilka höra hur de närma sig, söka nu att fly. De taga vägen mot flodstranden alltjämt förföljda af-
Rock och hans män. Komna dit ned begifva de sig i en båt ut på floden, hvilken är det farligaste
strömdraget på platsen. Bragden misslyckas och de älskande tagas till fånga. Straffet lyder att båda
skola dö, men innan dess fordrar Rocks vrede mer straff åt sin rival. och börjar därför smäda och tor-
tera denne. Detta mottages af Bear med sådant lugn att Rock förvånar sig öfver hans sinnesstyrka
och skär inte endast af repen som binda honom utan gifver honom också örnfjädrarna, den största

hedersbetydelse som kan gifvas en tapper man. Sedan bjudes Bear och Rising Moon att gå och blifva
lyckliga.

8. En resa I. N Or g e- Bergen. - järnvägsfärd genom tunnlar.

- Hallingdalen. - Hardangerfjord. - Lotefors. - Jakt på renar m. m.

9-      Storartad humoresk.

Petter är i farten igen. Blir antagen som kontorist. Får tillsägelse att noga
passa tiden. Vaknar naturligtvis försent. Snor i väg under en massa galna missöden
Kommer fram ett par timmar efter tiden. Hvasa - stängdt? Kors det är ju söndag-i

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain