#6954: Åmåls Biografteater

ÅMÄLs BIoGRAFTEATER.

Förstklassiga törevisningar af lefvande bilder
än. I Hvarje vecka nytt program. 1.rät

 

 

Lördagen den 26 och Söndagen den 27 November.

" 1. ReseåfVentyr i Rom.

Denna intressanta bild gijver bland annat en inblick i hum man förfärdigaf lei-
nematografbilder. Högst ovanlig film.

2. Den diårfve cyklisten. Komar..
3.   Religiöst sagospel. Kinematografi igfärger.

En liten fåraherde blir af sin herre förjagad från" tjänsten, enär han blifvit af
med ett par af de djur han fått att vakta. fUtan tillflykt, utan bröd irrar den olyckli-
ge gossen omkring ute i skogen i den skumma natten. Plötsligt får han se en strå-
lande stjärna falla ned från himmelen framför honom. Han skyndar efter stjärnan,
finner henne och lägger henne bredvid sig, medan han insomnar, hungrig och ut-
mattad. Plötsligt får stjärnan lif och förvandlas till en skön ängel, som för den stac-
kars värnlöse gossen på luftiga stigar upp till paradiset, där] han mottagas af him-
melska, kärleksfulla händer.

Gripande, briljant arrangeradt stycke.

4. Europas statsöfverhufvuden,

käjsare, konungar och Erankrikes president, fotograferade
Vid fästliga tillfällen.

1. Gustaf V, konung af Sverige. 2. Wilhelm ll, Tysklands käjsare. 3. Fallie-
res, Frankrikes president. 4.,Edward Vll, konung af Spanien. 7. Viktor Emanuel,
konung at Italien. 8. Frans Josef, käjsare af Osterrike. 9. Leopold ll, den nu aflid-
ne konungen af Belgien. 10 Fredrik Vll, konung af Danmark. 11. Håkon, af Norge.

5. A F R A, Numidernas drottning.

Ett helt skådespel, prisbelönt på kinematografutställningen
i Milano, såsom ett kinematografiskt måstervärk,
framstår denna bild i en hittills oanad fotografisk skönhet.

l en serie vackra tablåer få vi se den stolta mörkhyadejdrottning Afras försäljning
såsom slafinna åt den ståtliga Patricerskan Marcellus. I

Lucina, Marcellus lilla dotter, anförtros åt den mörka drottningens vård. Under det att
drottningen promenerar utmed sjöstranden, bortröfvas barnet af en skara numider. Röfvarna
förföljas af beväpnade romare i ett galerskepp, men de drifvas tillbaka af storm. De omtala
sitt missöde för Marcellus, som är utom sig af- smärta öfver förlusten af sitt barn. l sin för-
tviflan offrar hon till sjögudinnan och lilla Lucina visas i en uppenbarelse, gömd bland klip-
porna och grotterna i Numidien. Trotsande alla faror bestiger hon dessa klippor och får sin
belöning. Slutscenen visar Marcellus återesa i triurnfvagn till Rom. Det är en förtjusande
berättelse, förskönad genom hänförande naturscenerier. Alla kostymer äro fullständigt historiskt

trogna. i

FÖRSTA AFDELNINGEN.

I vl. Patricerskans villa. 2. Marculles köper den från sitt land bortförda numidi-
-ska drottningen Afra och gör henne till sin slafinna. 3. Afra som slafinna. 4. Se där
kommer din härskarinna. Hälsa henne. 5. Den mörkhyade drottningen som slafinna. 6.
Afras undersåtar söka1 efter sin förlorade drottning. 7. En färd öfver hafvet. 8. Afras un-
dersåtar finna sin drottning. 9. Flykten öfver hafvet. 10. Såsom en hämnd medtages
Marcellus barn, Lucia. " v
ANDRA AFDELNINGEN.

1. Marcellus erhåller underrättelse om barnets bortförande. 2. Romare, förföljen
de fräcke röfvarne om så vore till världens ända. 3. En fruktansvärd storm, som sänker
numidernas fartyg till hafvets botten och tvingar romarna till återtåg. 4. Gudarna voro oss
icke bevågna; vi-hafva icke funnit din dotter. 5v Hvarför, o Marcellus, bringar du icke haf-
vets gud ditt offer?v 6. Offret. 7. l en vision ser Marcellus sitt bortröfvande barn bland
klipporna i Numiden. 8. Trotsande alla faror far Marcellus till Numiden. 9. Söker och
återfinner sitt barn bland dess klippor. 10. Återvändandet till Rom. 11. Marcellus hyllas.

Ö..  -  Skämtnummer. i f

7.   Sällsynt storslagna scenerier.

Ingenting ätergifves så briljant af kinematograffilmen som forsar och vatten-
fall. När då såsom i detta fall åtskilliga af världens ståtligaste och mest pittoriska
vattenfall, äro föremål för ätergifvande så inses att resultatet måste bli utomordentligt.
Denna bild är också en af de hittills allra främsta i sitt slag.

Bör ses af alla som älska en storartad natur.

Nytt! Aktuellt! Sensationellt!

8. D:R GRIPPENS och
Ethel le Neves flykt öfver Atlanten.l

Med lifligaste uppmärksamhet har hela den civiliserade världen följt Dzr Crippen-s och Miss
Neves flykt för, - ja, hvad veta vi - rättvisan kanske. Med andlös spänning ha vi dag för dag läst
tidningsartiklarne om kampen mellan Crippen och hans förföljare.

Den tiden är emellertid förbi, då en förbrytare var i säkerhet, så snart han satt sin fot på
utvandrarefartygets däck. Den trådlösa telegrafen, vår tids stora, kanske största uppfinning, ställer sig
hindrande i vägen.

(Är D;r Crippen ombord här? lgenkänningstecken det och dett, telegraferas det till fartygen
på Atlanten. Osynligt och obemärkt slå dessa telegram ner öfverallt, och lika hemligt (besvaras de.

Med nutidsmänniskans skarpsinthet märker den förföljde sina fiender i-själfva den luft, han
inandas -- bokstafligt taladt. Nu vidtar en täflan så spännande, att ingen kapplöpningsbana i världen
kan uppvisa något mera sensationellt. .

Ur dagens kriminella krönika!

 

 

Enastående Värklighetsbild. -

9. Ett besök i Flntwerpens zoologiskci trädgård.

Kinematografi i färger af Pathé Fréres.

ingen bör försumma att se dessa utomordentligt intressanta studier, hvartill
motstycke aldrig förut visats.

10. En afmagringskur. skämt.

 

- - - , Läktaren: 50 öre. Barn 35 öre. .
Blllettprlser- Salen; 35 öre. Barn 25 öre, under 12 år 15 öre.

A.-B.wl;öngs Fa114rilc-ef:-laristiansfåä, 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain