#6950: Kosmorama

KO Sivio RAMAH;

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

ana dagar ki. 6,10, 1,10, 8,10 0011 9,10 e. m. sön- 00i1 heigdagar t
x jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m. 1

t

 

 

 

 

 

  
 

. fr. o. m. Torsdagen den l t. o. rn. Söndagen den 4 Dec. R

E f 0 " t .ll C b
i. ll er] FeSä l U ä.

Bilder från Habanas husudstad. s
I Vi förflyttas ombord på oceanångaren, som med stor I februari 1898 genom explosion förstörda amerikanska örlogs-WLV
hastighet klyfver vattnet. Det är siesta. l sina bekväma fartyget aMainea. Så äro ferieresandena på cubansk mark
hvilstolar finna vi de talrika passagerarne njutande af till- och få tillfälle att som hastigast göra bekantskap med den
varon i. fulla drag. Den lille fripassageraren Amor är na- I stora öns president och vice president. Efter ett besök l1 i
turligtvis med och trasslar in två unga människors öden. en typisk cubansk by, rullas underbart vackra scenerier
I sinom tid anländer ångaren till Cubas ståtliga och be- upp från stadens omgifningar och staden själf. Att denW
tydande .hufvudstad Habana med sina 240,000 innevånare. skälmen Amor icke stannat kvar ombord på ångaren be-1
I en. mindre farkost sättas passagerarne i land, hvarunder höfver väl icke omtalas.
de passera det ryktbara vraket af det i hamnen den 15 H
Underhållande och treflig bild.
2. en amerl ans e onsu n.
Stor dramatisk nyhet, utgången från världsfirman The Uitagraph Tzo, Dewyork.
I f
Följande afdelningar ange bildens innehåll:

l. En afvisad friare. 9. På sjukhuset.

2. De båda rivalerne. 10. Poala söker hjälf.

3. En afskedshälsning från Poala. ll. Vaktefna öfvermannas.

4. Ombord på fartyget. 12. Med vapen i hand. I 1-

5. .Kapten VGilette besöker sin amerikanske vän. 13. Poala hos kapten Gilette. Y

6. Den tillbedda stör sammanvaron. 14. Den amerikanske konsuln träder emellan.

7. Falsk anklagelse. " 15. En misslyckad hämnd.

8. Mexikanarens triumf. H 16. Under Stjärnbanéret.

 ..- . . Å A a 0 I 0 o
Feeuwe-.zeeeeeeeeea .ssseeeee-:eeeeeeeee
w I r r
w Nyhet. Nyhet.
NI.) I. .I
-7 Med ensamratt for Kosmorama.
I) K K ---
w ät.. Lehars stora succes. --.-
W
 f
il! 1
ti; i k afå
il! - m
.fl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lustspel i tre akter, spelaåt af til
elittruppen uiö Harhus Theater.

 

V Musiken af Fr. Lehàr,
å; arrangerad till bilden

 

 

 

iiiI  4 af soPri. P. NiELsEN

w , Hufvudrollerna utföres af: I

W ,.

 Renee, grefve af Luxemburg .... .. Hr Aage Femss.

 Angele Didier ...................... .. Frkn Marie Niedernian.

 Furst Basil Basilowitsch .......... .. Hr Alfred Cohn.

 juliette Wermont ................... .. Frkn jenny Roelsgaard.

KI f Armand Bissard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hr Aage Schmidt.

 f Grefvinnan Staza Kokozow ....... .. Fru M. Helsengren.

 Regie: Hr Gunnar Helsengren. . . I
 Renée, grefve af Luxemburg, är skuldsatt upp Medan vigseln äger rum, har fursten ett staffli - 
 öfver öronen men sorglös och munter, fastän kredi- placeradt mellan brud och brudgum. Officielt måste 
 torerna hänga efter honom jämt och samt. grefven för Angele uppge sig vara baron, Reval.  i
 Första gången vi se grefven af Luxemburg, är . Genom ödets nycker blir grefven utan samband 

 han på karneval i Paris som gäst hos målaren Armand med giftermålet förälskad i operasångerskan. Han 
 och dennes fästmö, juliette. Som själfva Prins Kar- har ej minsta aning om att den sköna, stolta afröken 
 neval kommer grefven inburen till sina vänner i det Didierx är hans hustru.

 fattiga konstiiärshemmet. Glädjen blir emellertid kort- En tid går allt sin gilla gång, tills en vacker 
 varig, enär fordringsägarna, wsom ha något otaldt dag hela hemligheten uppdagas af grefvens förtrolige 
 med grefvene, infinna sig. vän, målaren Armand. 
 Men, när situationen ter sig som mörkast, kom- Fursten, som haft godt hopp om att hans plan 
- - mer, som -ske plägar, då det gäller lyckobarn i all- skulle lyckas, kan ej förhindra förtroligt möte mellan - -
 mänhet, en räddande ängel grefven till hjälp, i detta grefven och grefvinnan. 
 fall i skepnad af furst Basilowitsch, som tillbjuder Armand och Juliette komma tillstädes. Det är 
 honom en summa på 500,000 francs, så framt han två äkta konstnärsnaturer, som ej tänka på annat än 
 vill gifta sig,  v. s. endast pro forma, med en be- dans och sång. . n I 
 tagande operasangerska, froken Angele Didier. Det Till slut presenteras vi for vfurstens svaga sidae, 
- - är nämligen så, att fursten själf lidelsefullt älskar en äldre grefvinna, Staza Kokozow, som han tidigare - -
 fröken Didier men är af hög börd för att kunna äkta lofvat äktenskap men hvilket löfte han sedermera  r
 en ofrälse. Nu är hans tankegång att först låta den frångått. - X 
 fattige grefven vigas med henne och så efter tre Grefven af Luxemburg vet att reda ut tråden. 
 månaders förlopp själf gifta sig med agrefvinnane. Nu är det furstens tur att komma bakom skärmen. 
 Ett oeftergifligt villkor är, att grefven och Angele Stackars gamla Basilowitsch! Lycklige grefve 

 

 

- - vare sig få se hvarandra eller ens lära känna hvar- Renée! 
 andra till namnet.

W Två utdelningar. - mellan första och andra utdelningen två minuters paus. .
 "m Framförandet Varar öfver en half timme. "än 
V I

gi; jättefilm. Konstfilm. i W

 .x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x .I-l-.I-I-I-I-I-I-I-I- -I-I-I-I-I- -I-rl"
x;:asaåavvsåssaasssasåzezzzzzzzzåzzzezåa

 

Å.-B. Songs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain