#6948: Olofströmsbiografen

0

f Olofströms-Biografen
W i Föreningslokalen.
förstklassiga törevisningar ai letvande bilder

N, Hvarj-e vecka nytt program. M

 

 

PROGRAM ,

lSöndagen den ll December.

1. Strttåg genom Ryssland.

Intressanta skildringar från de mest beryktade platserna i Ryssland.
Bland annat framhålles: l Petersburg. Panorama öfver de mera betydande platserna i
den ryska hufvudstaden.

Moskwa, den forna hufvudstaden. Tiflis. I kosacklägret.

2. Trollsäcken. 

Konstnärlig kinematografbild.. -.-------.-
.O

3. Den barnlösa.  X

Efter Dumanoir. Storslagen, gripande bild ur lifvet. Inspelad af fram-
stående skådespelare i Paris.

 

 

Skådespelare: Herr Pierre Magnier vid Renaissance-teatern. Herr Georges Flateau,
i Teatre Antoine. Fröken Marguerite Ninoiie Chatelet-teatern. Den lilla

Monna Gondré, Gejane-teatern.
Ett modershjärta, men inga barn. Brefvet från forna dagar. Den moderlösa. , Andras
barn. Hon ömmar för de moderlösa. Den dödas bref. Hur mycken godhet finnes ej i,,ett

i kvinnohjärta. t

Historien rör sig om en ung kvinna, som är beröfvad glädjen att vara moder. Hon
upptäcker under utöfvandet af ett af de barmhärtighetsvårk, med hvilka hon uppfyller sitt el-
jest innehållslösa lif, att hennes make har haft en äldre förbindelse och att som frukt däraf
finnes ett litet barn. . i

Hon blir förtviflad häröfver. Men hennes make försvarar sig med att enna förbin-
delse som tillkommit innan deras äktenskap, har blifvit upplöst genom döden, och under des-
sa förhållanden förena de sig och så bilda barnet och modern utan barn ett nytt. hem.1

4. Huem vinner mitt hiörtu?

Dramatisk bild.

5. Sjömonslitvets faror.

Enastående naturmälning. m M" Enastående natu-rmålning.

Ö
Ö,  Bilder från en stor indisk stad.

Kinematografi i färger af Pathé Frerés.

På de trånga gatorna med sina tegelhus, som ligga på branta kullar, få vi se de
glada yttringarna af en stor muhamedansk fäst. Vi blifva äfven vittne till några underliga re-
ligionsbruk som finnas här.

7.    . Kolossalt rolig.Biljettpriser: leta plats 35 öre;

Barn: l:sta platsrl25 öre, 2:dra plats 15 öre;4

Grammophonmusik, S

 

A.-B. songs Fabriker, Kristianstad: mio

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain