#6945: Tranåsbiografen

TnAnÅs-Blocnarru.

---- Goodtemplarsalen.=

förstklassiga iörevisningar af leivan-:de bilderP
Ni., Hvarjef vecka nytt program. M

 

 

PROGRAM
Lördagen den 10 ochl Söndag-en den ll" December.

l. Kriget i Uppland.
I " FältUänstöfningarne under konungens ledning.

Frdn egen atelier och de bästa bilder som blifvit upptagna.

Vi äro i tillfälle att i dag visa lyckade bilder från den nyss afslutade fältmanöfvern
i Uppland, om hvilken tidningarne innehållit långa redogörelser och. som en af de största
manövrer som förekommit i vårt land. Utom konungen, som förde högsta befälet, deltog
kronprinsen, prins Carl, flere regeringsmedlemmar, utländska diplomater och militärer i manövern.

Bilder för dagen! , Bör ses af alla!

 

 

 Angenäm lukt. skämtbild.
3. Den gamla orgeln. man...

1. Resan till guldlandet. 2. Olyckshändelsen. 3. Han igenkänner tonerna från den
gamla orgeln.

4. Seder och bruk i Hög-Piémont.

Synnerligen innehållsrik och tilltalande natarbild.

Fängslande reproduktion af detlstorståiliga fästtåg, som arrangerats innevarande år af
befolkningen i Anzasca-dalen (Hög-Piémont) för firandet af hundraårsminnet efter Napoleon
den stores armékårers uppträdande i trakten. . i

5. Zen improviserade éammaijungfrun.

skämibiid. I

Ö. chddevalla-dngarens "J an es" strand-
ning d cäiadden vid Warstrand.

l. Hafveristen på grundet. 2. Dykare under arbete. 3. .Lasten lossas. 4. Ombord
å bärgningsångarna (Harald) och ((Vikingw. 5. De stora pumparna. 6. ((janesa akterdäck.

Bör ses alla.

7. Når pappa skulle bli akrobat. Oahöa 

K onstfilm. Sensationell nyliet.

8. fejbnens ofer eller Cvägen till korset.

Storslagen dramatisk bildserie. Handlingen färsiggår i det gamla Rom på kejsar Neros tid.
Hufvudpersoner:

.Cfeaål Årzlsten romarinna. aUalerius, romersk Jöfwtsman. tQallia, Wa-
lerius trolofvade- (CJ-Jaalus, .Beans broder. gfejlsar (Wera.

Valerius har gripits af kärlek till Leah, som försöker omvända honom till den krist-
na tron, men afvisar honom, då han håller fast vid sina gudar.

Gallia uppdagar hans kärlek till Leah och förråder hennes tro för tyrannen Nero,
som befaller, att alla kristna skola kastas för lejonen på areanen såvida de icke afsvärja sin
tro. På Valerius, varning flyr Leah och hennes anhöriga till katakomberna, men tillfångata-
gas efter åtta dagar, sedan Leahs broder tvingats uppgifva deras gömställe. De kristna gå
med segervisstI mod till döden, och Valerius följer sin älskade Leah.

7. :På väg till gäslaåudezi- 2. CUalerius bryter Årets-en. 3. (Tro-felens
stramrediéan. 4". Walerias möter feaj. 5. "åtfsväzy" din trol" 6. gallia
uppdagar Walerius femliqiet. 7. :På (Wei-os fäst. 8. gallia jörrdder Bean.
9. åYeros ediÄt. 70. cZlndkomna. 77. 67 ÄalaÄomäerna. 72. gången-nöden
fotar. 73. Eaulus grzpes- 74. (7 tyrannens nåld. 75. SDe kristnas triumf
76. äntåyet på areanen. 7 7.l "Wei-o, de åt döden vigde åälsa diql" 78. (Tliqt
eller Ädrled? 79. CUid lejonduren. 20. 6Zrill samma öde.

 

 

 

I .O , .
Kinematografi i färger af Pathé Frerés.
Vindrufvorna skördas af de händiga vingårdsarbetarna och föras lastade på oxar till

vinpressen. .Vinet sockras därefter och hälles i behållaren för att jäsa.

Det är midt under dessa liffulla arbeten .som den färglagda och pittoreska scenen
är tagen.

10. En kraftig trumpet. skämtbnd,

.IL-ill. iSongs Fabriker, lastiaxistaTl. 1910

Information

Title:
Tranåsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain