#6944: Åmåls Biografteater

MÄ-Ls é BIOGRAFTEATER.

Lördagen den 10 och Söndagen den Il December.

Il. Kriget i Uppland.

Fälttjanstöfningarne un"der konungens ledning.
Fran egen atelier oclz de bästa bilder som blifvit upptagna.

 

 

 

 

Vi äro i tillfälle att i dag visa lyckade bilder från den nyss afslutade fältmanöfvern
i Uppland, om hvilken tidningarne innehållit långa redogörelser och som en af de största
manövrer som förekommit i vårt land. Utom konungen, somiförde högsta befälet, deltog
kronprinsen, prins Carl, flere regeringsmedlemmar, utländska diplomater och militärer i manövernD

Bilder för dagen! Bör ses af alla!

2. C(rap.eziréonsfn(frinnan från. Jranseoy s.

Den graciösa gymnasten utför i trapetsen ett flertal konststycken af sådan -djärfhet Och
vighet och med sådan skicklighet och säkerhet, att det hela ter sig underbart.

3. War vännen fpelfer fick valfuséeäcé

Mycket rolig.

i Åter en rolig historia om den oförbrännelige vännen Petter. - Petter har blifvit biten
af en hund, känner sig ledsen och reser bort. Vännerna besluta skämta med honom och un-
derrätta pr brefkort, att han säkerligen fått vattuskräck genom hundbettet. Naturligtvis blir
brefvet läst af hotellpersonalen, och först nu råkar Petter riktigt illa ut, tills doktorn förkla-
rat honom kärnfrisk.

4. VID OENUA.

Vyer från den för sin naturskönlzet och sina sällsport härliga mo-
numentala minnesmärken berömda Staglieno-kyrkogården Vid Genua.

s. cLEoPA TRA Egyptens drottning.

Storslagen konstfilm i färger.
iscensätming af F. zEccA oth A. ANDREANI.

Skådespelare: Madeleine Roch vid Comedie Francaise Cleopatra
I Fröken Rianza vid VOpéra ............. .. Danserskan
Fröken Napierkowska vid lYOpéra .... .. Budbäraren
Det är 42 f. Kr. Romaren Carcus Antonius, Orientens besegrare, hotar att underläg-
ga sig också Egypten, då dessdrottning, den för sin skönhet ryktbara Cleopatra, bedårar ho-
nom till den grad, att han glömmer fosterland och maka. Hans medfältherre, Octavius, för-
klarar förrädaren krig och besegrar Cleopatras flotta. Hellre än att falla i segrarens hand af-
gör Antonius själf sitt öde, och Cleopatra låter en giftig orm stinga sig.

 

 

6. Zen som nar .skon på ve! öäsf jvaza den
 Dråplig humoresk.

 

 

7. Fräncowboy till millionär.

Ny spännande äfventyrsskildring från Vilda Västern, hvari man får bevittna de djärfvaste och
mest häpnadsväckande prestationer på hästryggen.X ,

Bud Noble är förman för Circle aDK ranch7 en af de yttersta tarmarna i Circle City, Idaho,
och vår första bild visar oss Bud tillika med en del cowboys, infångande och bindande4 vilda oxar på
prärien. Det är lördags afton och Bud tager gossarne med in till Circle City för att roa dem. Hvad -
vi nu få se, sätter våra nerver i spänning, den ena djärfva bragden aflöser den andra, tills att Bud
sätter kronan på verket genom att med blotta händerna infånga en vild tjur. Endast tre män ha öf-
verlefvat ett sådant konststycke, denna scen öfvergår allt hvad vi förut sett i lefvande bilder. Något
senare se vi Bud få ett telegram, som underrättar honom om, att hans farbror är död och efterlämnat
flera miljoner. Bud är enda arfvingen och efter en glad fest reser han till Newyork för att lefva så-
som miljonär.

Ett år senare: Bud har sin klubb, som han flitigt besöker; på teatern är han ofta, och i sin
unga fru är han kär upp öfver öronen. Men där är något som fattas, det forna vilda lifvet, den friska
luften på prärien, se där hvad han saknar. En dag då han betraktar en tafla, föreställande honom
själf tämjande vilda hästar, uppstår plötsligt begäret efter de forna vännerna; Igifvande efter för en för-
ryckt idé, afsänder han följande telegram:

Col. Dalton, Förman för Circle aDe ranch, Circle City, Idaho. Societélifvet dödar mig. jag
sänder Er ett extratåg, kom med hästarne och de vilda gossarne. Här behöfs lif. Kom och hjälp
det upp. Bud.

Fem dagar senare komma de. Bud och hans fru möta dem i auto: Nu börjar ett vildt lif,
Bud har blifvit som förryckt. Han och hans cowboys ställa till det ena upptåget efter det andra! Till
slut för han dem en dag till teatern, för att se ett melodrama wBertha, syflickang. Gossarne taga för
allvar hvad de se-på scenen, och snart hvina kulorna omkring styckets bof. Bud har all möda att
styra dem. Bud tager dem ut pa en lusttur med ångjakten, men det visar sig att de äro dåliga sjö-
män och han måste vända om. Då Colonell har råkat i gräl med en svart kock samt nedskjutit ho-
nom, och polisen söker det vilda bandet, vill Buds fru resa sin väg, men Bud sänder sina-cowboys
till sitt land. igen, vänder den förledande taflan om och säger: Det är slut nu, och de skola aldrig
komma igen.

8.I .Uppför Mont Blanc.

Öfverdådjgt vackra scenerier och alpvyer. Med Mont-Blanc-banan
från Foyet till Gol de Voza. I

1. I Szt Gervais, fagra dal. 2. Mot alptopparne. 3. Till Gol de Voxa. l

9.    .Genomroligtskämtnummen

A.-B. Bil-ng; Fabriker, Kristianstad, mo

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain