#6943: Kosmorama

KOSMURAMA.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

      

ä Rà-Å få: f

fr. o. m. Måndagen den 5 t. o. m. Onsdagen den 7 Dec.

 

Nytt! I Högin tressant!

1. I messina iust nu.

Har rest sig. ur ruinerna 18 månader efter katastrofen.

Messina företer ej längre den förödelsens styggelse, som våra för halfannat år sedan
visade bilder företedde. Staden har ånyo rest sig ur ruinerna, och lifvet i hamn och på
kajer, på gator och promenader pulserar åter med friskt lif. Nya hus ha uppståtti de gamlas
ställe, en del visserligen provisoriska träbyggnader, men dock fyllande sitt ändamål - att
bereda bostäder och affärslokaler åt befolkningen. Särskildt karaktäristisk är den s. k. trä-
staden, bestående af änkla skjulliknande byggnader.

Men stora stadsdelar ligga ännu i ruiner. Nydaningsarbetet pågår emellertid med
ifver, och vi få bevittna huru stora, ohjälpligt ramponerade stenpalats sprängas med dynamit,
så att de på ett ögonblick jämnas med jorden.

måste ses af alla!

2. när mamma är borta.

Däpen bild ur de smäsilif, med pysar och fölungar och höns och
Vgeiabockar lm. m.

Mamma har gått bort och gett Greta i uppdrag att se efter de mindre syskonen.
Men Greta har andra intressen och lämnar de små att sköta sig själfva, hvilket de också göra
på sitt sätt. E11 pys vandrar ut till ett sto med fölunge, gör vidare besök hos den stora
bocken, som blir ganska närgången, i hönsgården etc.; en annan gungar ner ett skåp, en
taklampa o. s. v. och de öfriga bidraga i sin mån till den allmänna glädjen. Men all fröjd
är kort - så äfven denna.

M Swärd för alla åldrar. m

3. I På kärlekens altare.

En faders kärlek till sitt barn.
Drama ur emigrantlifvet.

john Nelson emigrerar jämte sin lilla dotter till Amerika, men kan ej slå sig fram i
det främmande landet. Hans tillgångar taga slut, och han blir svårt sjuk. Genom läkarens
bemedling blir dottern adopterad af en förmögen finansman, som lofvat bereda henneen
lycklig framtid. Så småningom tillfrisknar Nelson, som nu får lönande arbete.

Femton år senare återse vi finansmannen-adoptivfadern, som nu står på ruinens brant.
En hjärtlös jobbare har fått honom i sina händer och förelägger nu villkoret: Pängar eller
flickan. Genom en egendomlig tillfällighet får Nelson, som nu är förmögen och delägare i
en stor engrosfirma, se den olycklige finansmannen. Han förskaffar sig dennes adress och
beger sig till hans hem, dit han kommer just lagom för att förhindra ett förhastadt, olyck-
ligt steg.

Han ställer allt till råtta, och nu har den "unga flickan två fäder, lika kära båda.

Spännande v-erkligbetsbild. "
4.U1nterdagar I Schweiz.
Gn af de vackraste naturbilder som någonsin blifvit framvisad.
5. Julle har goda ben. f .

Balsbrytancle cykelprestationer i humorns tiänst.
enastående skämtstycke.

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre. "
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

A.-BV.?B:oiignsnl=abriker, Kristianstad, 197l0

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain