#6942: Kosmorama

KOSMURAMA

vid Öf Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

fr. o. m.. Måndagen den 12 t. o. m. Onsdagen den 14 Dec.l

l. En tripp genom Berlin.

Denna förtjusande film visar oss några af de vackraste och intressantaste partier från
Tysklands hufvudstad. Vi se några af Berlins finaste gator och torg med dess rörliga trafik.
Kejsar Wilhelms monument visas oss från alla synpunkter. Sedan fortsätta vi till en af Berlins
mest berömda parker med dess ståtliga alléer, ett annat stort monument. Fontäner utkastande
sina vattenstrålar, och vackra blomsterplanteringar i förtjusande trädgårdar. Till slut visar bilden
oss det Igamla Berlin, med dess gammalmodiga byggnader och affärshus och många andra

gamla partier, som i förening bilda en sammansättning af de mest intagande och intressanta
taflor.

Senaste Edison-nyhet!

2. Baronen på friarsträt.

Lyckad komedi, inspelad af framstående amerikanska skådespelare.

Uppseendeuäckande alster af kinematografisk konst.

3.- :ffÅlVDEl .E

Berényis välkända och medryckande pjäs. Inspelad af framstående skådespelare och
iscensatt å Pathé Freres atelier i Paris. Hufvudrollen innehafves af den bekanta skådespelerskan

Fru Charlotte Wiehe från Köpenhamn

som i denna film visar det mest glänsande prof på sin skådespelarkonst.

Kinematografen fortsätter här sin lyckliga konkurrens med teatern och visar oss på
scenen ))Handen((, Berényis välkända och medryckande pjäs, som gjort en allt större succés,
hvar den dragit fram öfver jorden. "

Och kinematografen har ej låtit mästerstycket förlora det ringaste af dess djup och
effektfullhet, som i sin änkla och tragiska storslagenhet rycker alla åskådares hjärtan med sig.

Stycket är förvånande väl inspeladt af fru Wiehe, som här låter sin glänsande talang

framstå i dess fulla rätt, hr Max Dearly, hvars namn talar för sig själft och hr Coquet, väl-
känd ifrån Vaudevilleteatern. i

t

 

La diva à Fru Charlotte Wiehe.

Scenen visar oss en balettdivas budoar. En samhällets utstötte, som icke ryggar till-
baka för något, ickcqens för ett mord, har lyckats smyga sig in där och genomsöker nu alla
lådor, men utan att finna något af värde. Just som han står i begrepp att bryta upp lådan
till toalettbordet störes han af ett buller och skyndar sig bakom ett draperi.

La diva hemkommer följd af sin beundrare. Under den scen som nu följer mellan
dessa tar hon fram sina smycken ur toalettbordet. Alla deras handlingar öfvervakas emeller-
tid af mannen bakom draperiet. Slutligenyaflägsnar sig älskaren och divan blir ensam. Hon"
kastar af sig sin klädning och tar på sig len balettkostym i hvilken hon inöfvar en dans. Allt
emellanåt ser hon sig i spegeln då, o fasa, hon plötsligt i densamma upptäcker en hand som
sticker ut utanför draperiet midt emot spegeln. Till att börja med försöker hon intala sig att
det är inbillning, men då händelsen upprepas och hon ser draperiet röra sig förstår hon san-
ningen. Hon lyckas dock slutligen behärska sin förskräckelse och får tag i dörrnyckeln som
hon kastar ut till den ännu på gatan väntade älskaren. Därefter fortsätter hon nervöst sin
dans, tjufven kommer fram, hotar henne med knifven, men i ett ögonblicks medkänsla låter
han henne ligga orörd och afsvimmad på golfvet,-medanlhan stoppar på sig alla smycken
han kommer öfver. Då kommer äljdtligen räddaren. Bofven drager åter knifven men den
andra hotar med revolvern och lyckas med denne afväpna skurken och stänga in honom i
ett annat rum. -

Nu egnar han sina omsorg-ersåt den afsvimmade. Hon kommer åter till medvetande,
frågar efter tjufven och får då veta hvar han befinner sig. Han släppes ut, tvingas att lämna
ifrån sig allt hvad han tagit, och divan, som erinrar sig att han hade medlidande med henne
visar nu sin erkänsla och låter honom gå oantastad. Det enda han medför från skådeplatsen

j är en ä, ros, som divan tappat på golfvet och som han för till sina läppar. N
I - Handen uppfördes som bekant för några år sedan på Vasatea-

tern i Stockholm med Fru Charlotta Wiehe i hufvudrollen som där
gjorde stor lycka. -

4- En färd på v Vierwaldstättersjön.

Storslagna scenerier från Schweiz.

Vierwaldstättersjön (((De fyra kantonernas sjön) är den vackraste alpsjön i SchWeiz,
som ju dock har så mycket af naturskönhet att bjuda. Den sydligaste delen, Urisjön, hvars
branta klippstränder (Rittli, Tellsplatän vid Axenberg) äro den schweiziska hjältesagans klassiska
rnark, sammanhänger 1id Brunnen genom ett sund med Gersansjön. Ett annat som leder
från denna sjö till Weggesjön, mellan Righi och Burgenstock. Vierwaldstättersjöns längd från
Reuss mynning vid Fluelen till dess utlopp vid Luzern utgör 35 km.; dess största bredd är
18 km. I historisk tid har sjön aldrig tillfrusit, hvilket förklarar den yppiga växtligheten hvari
strändernas städer, villasamhällen och byar äro inbäddade.

Ett större antal ångare trafikera sjön. Det är från en af dessa vi se de vackra strand-
vyerna med alperna i bakgrunden. Därefter medfölja vi den turistbana, som leder från Vitz-

nau uppför Righi, och bestiga bergets topp, 1800 meter öfver hafvet, just lagom för att se
solnedgången.

X

Briljanta alp-partier.

5. Fru Tettings ost.

En bedröflig historia om hvad stark ostlukt kan åstadkomma i ett hem.
En af de gladaste bilder som kan få ses.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain