#6941: Åmåls Biografteater

ÅMÄLs BloGRAFTEATER. i

PROGRAM -
Lördagen den l7 och Söndagen den 18 December.

l. Det nya Trollhättan. I

Synnerligen intressant nyhet ur vår bildserie "Sverige rundt".

l. Den nya kanalen. 2. Världens största dammlucka. 3. Den väldiga fördel-
ningsdammen m. m. 4. Ett minne från de gamla fallen. 5. l fager vinterskrud. 6.
Nelsons sluss. 7. Den stora kraftstationen. i

l

2. En   Muntra episoder.

Kinematografi i färger af Pathé Fréres.

3. Älsken hvarandra inbördes.

Vacker och tankeväckande dramatisk bild.

Hufvudrollen utföres af skådespelaren Herr R. Alexandra vid Comedi Francaise.

En stackars vagabond som är alldeles förbi af hunger och nöd, klappar för-
gäfves på den ena porten efter den andra för att be om litet mat eller något arbete.
Hemmansägaren vet ej något värre än dessa lösdrifvare och kör utan barmhärtighet
den stackars tiggarenl på dörren. Denne gripes af en onämbar vrede af den makt,
som ej kan skaffa honom en bit bröd, och lyfter hotande sin käpp öfver en Kristus-
bild. Kristus hvars lära skulle skänka de olyckliga tröst och barmhärtighet. l sam-
ma ögonblick passerar en bonde lastad med -en tung säck. Den olycklige som är
alldeles söndersliten af hunger känner en vanvettig vrede stiga upp inom sig. Men
så småningom förvandlas bonden till Kristus. själf och vagabonden hör mästaren
mumla ordet: älsken hvarandra inbördes. Hans hand, som är knuten för att slå, fal-
ler maktlös tillbaka och vacklande fortsätter han sin väg. Plötsligt ljuder alarmkloc-
kan i byn och .väldiga- eldtungor flamma upp mot himmelen. Den olycklige rusar
fram till brandstället och finner bönder församlade framför ett flammande bål ur hvil-
ket tränga skärande nödrop. Utan att betänka sig störtar vag-abonden sig in midt
bland elden och lyckas rädda undan ett barn ur den hemska döden ur lågorna, bar-
net till den som nyss jagat bort honom. Men nu öfvergifver krafterna den olycklige
och han sjunker till marken död af hunger och umbäranden. i

4. Scener från Såangåaz..

.Intressanta bilder-från staden vid den kinesiska Östersjön.

5. När en neger firar bröllop. Skäabnd.
Ö. Korkindustri i -Les Landes.

Korken insamlas på våren, då man indelar barken i rutor, som sedan vid be-
hof än ytterligare klyfves. Den kork som användes för fabrikation af flaskkorkar må-
ste vara af särdeles fin textur och fast och elastisk konsistens. Sedan så ämnet un-
dergått en massa olika behandlingar, som afse att bibringa detsamma tillräcklig smi-
dighet och Ihvithet utformas korkarna för hand och mekaniskt medelst svarfning
och skärning. .

7. Färjkarlens trogna kärlek.

Värkningsfull, gripande bild. -

Vid kanten af en flod sköter en ung färjkarl öfverfarten med färjan. Han har
därför sin ringa inkomst men är mycket lycklig emedan han tror sin kärlek vara be-
svarad hos en; rik bondedotter. En dag står hon på andra stranden ochK ropar på
färjkarlen. Denne sätter henne öfver floden och beslutar då att för henne tillstå sin
kärlek. Då hon hör hans kärleksfulla ord blir hon glad och de veta nu att de fun-
nit hvarandra. Innan de skiljas åt sägerhan till henne .att han nästa dag hos hen-
nes fader skall anhålla om hennes hand.

Nästa morgon väntar hon längtande på sin älskade. Men hennes fader, en
gammal tvär bonde är i dag vid dåligt lynne och hon känner sig mycket orolig.
Slutligen går dörren upp och in träder färjkarlen. Han framför sitt ärende men den
stolte bonden springer vred upp och visar honom på dörren. Efter detta aftager dot-
terns hälsa och hon blir allt eländigare. Detta ser fadern med förskräckelse och den
stolte mannen beger sig därför åstad till färjkarlen för att hämta denne. När han
hör underrättelsen skyndar han med fadern till den sjuka. Då hon får se honom
kommer .ett leende öfver hennes läppar, men då hon skall omfamna honom räcka

hennes krafter ej till och hon faller ned död. - Ar hafva .gått och färjkarlen har blif-
vit en lgammal man. Men han har aldrig kunnat glömma sin ungdoms älskade och
och nu börjar han längta att få lägga sig till ro så att han snart kan få träffa henne
i ett annat land. En dag då han sitter i sin båt får han plötsligt se sin älskade sitta
midt emot sig och han hör hur hon ropar att han snart skall komma till henne.
Han reser sigmupp och skyndar mot uppenbarelsen, men hon är försvunnen. Den
gamle man-nen faller ned i båten. En ljuf död har förenat honom med sin älskade,
som han aldrig kunde glömma.

8. I åleklrzlska järnvägen från Wartzyny till
(Diamombc.

Nya bilder ej att förväxla med förut visade under liknande namn.

En på vildromantiska landskap rik trakt är sträckan som drager genom Mont-
Blanc-området. En liten bergsflod, Trient, jagarfsina vilda vattenmassor genom dju-
pa bergsklyftor af så vildromantisk skönhet att man icke så lätt förlorar dem ur sinnet.

9..Skomakarens hämnd. Komiskscen.

Skådespelare: Herr Max Linder vid Varieté-teatern. Herr Vendenne vid
i Vhateketteatern. Fröken Montaven vid Gymnass-teatern. "

 

 

 

 

 

fl. B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 19l0 I 4

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain