#6937: Kosmorama

KosMoRAMA

(Aktiebolaget Svenska Biograf-teatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

S;
i

- å a

 

Den svorto slofhondeln.

"Kinematograferad af The Vitagraph
Company of America".

En trogen copio of mrs Stowes-till olio kulturspråk
öfversotto bok.

O oo

Visas f.  o ofver 800 teatrar i Hmeriko.
Sedd i Newyork af 1,700,000 personer.

aOnkel Toms stugaa har i socialt hänseende haft den största betydelse. Öfversatt
på alla europeiska språk, t. o. m. på arabiska, kinesiska och japanska, spridd i millioner
exemplar, allestädes mottagen med hänförelse, framkallade denna bok i hela den bildade
världen en storm af ovilja mot det nord-amerikanska slafveriet, hvars afskaffande därefter en-
dast var en tidsfråga. Boken utkom den 20 mars 1852 och rönte genast från början en
sådan efterfrågan att snällprässarne knappast voro i stånd att hålla jämna steg med den. l
en senare bok wNyckeln till Onkel Toms stugaa har förfättarinnan visat att hennes skildringar
af slafveriet voro gripna ur verkligheten.

första afdelnin gen.

Onkel Tom, tant Kloe och barnen. - Elise och den lille Harry. - Familjen
Shelby. g Haley, slafhandlare. I

Shelby har åsamkat sig stora skulder och måste för att rädda sig och de sina sälja
en del af sina slafvar. Slafhandlaren Haley kommer tillstädes och köper af Shelby den gamle
hederlige negern onkel Tom samt Elises lille gosse Harry. Elise, som af en tillfällighet får
åhöra köpslåendet om Toms och hennes barns lif, skyndar att varna den gamle negern, men
denne nekar af kärlek till sin husbonde, att rädda sig genom flykt. Den stackars Elise tvingas
dock att göra detta och skildringen af hennes förtviflade ansträngningar att undgå sina grym-
ma förföljare är gripande, Med blodshundar tätt i hälarne nödgas hon att tillgripa den för-
tviflade utvägen att på Ohioflodens drifis praktisera sig öfver till de för slafveri fria Nord-
staternas område. Förföljarne stå-andlösa af förvåning och stirra efter den dödsföraktande
flyktingen. Då slafhandlaren Haley bortför onkel Tom, som nu är hans egendom, lofvar
förre ägaren att återköpa honom.

Hndra afdelningen.
St. Clair och den lilla Eva. -- Miss Ophelia och Topsy.

Haley far till New Orleans, där aden svarta varans skall försäljas. Vid flodbåtens
förtöjningsplats sitter gamle Tom sorgsen, tänkande på sin lilla stuga och de kära han läm-
nat. Szt Clair, fniss Ophelia och den lilla Eva skola med båten. Eva röres af den gamle
slafvens förtviflan och gifver honom ett äpple, därmed förvärfvande sig hans kärlek för lifvet.
Ute på Missisippi blir Tom i tillfälle att visa detta. Lilla Eva råkar falla öfverbord och räd-
das af Tom från en säker död. Dels af tacksamhet, dels på Evas bön köper den ädle men
svage .Szt Clair onkel Torn som sedan vistas två år hos sin nye herre Q de lyckligaste åren
i Toms lif. Under tiden upptages den lilla svarta yrhättan Topsy i familjen och blir allas
gunstling på grund af sitt glada humör. Guvernanten Ophelia, som får i uppdrag att upp-
fostra ostyret, är dock så lagom glad. W Efter ljus kommer mörker och detta yppar sig i att
lilla Eva insjuknar. Trots gamle Toms ömma omsorger vissnar hon bort och dör stilla
och lugnt.

I Credie afdelningen.
Simon Legree, Sambo och Lumbo, hans lydiga redskap. Kassy och Emmeline.

Efter Evas och Szt Clairs död blifva slafvarne och godset sålda. Oaktadt att

den aflidne Szt Clair vidtagit åtgärder för Torns frigifvande, hvilket hon lofvat lilla

I Eva på hennes dödsbädd, blir onkel 4Torn ändock af Szt Ctairs grymma änka såld på

auktion och tillika med Emmeline köpt af odjuret Legree, hvilken under huggoch
slag hemför sin nya egendom. -

Den råe, djuriske slafhandlaren fattar begärelse till den vackra Emmeline, som
dock räddas från förnedring af den manhaftiga Kassy, som äfven genom sitt ingripan-
de hindrar Tom från att misshandlas af den grymme uppsyningsmannen ute på bom-
ullsplantagen. Hon ingriper äfven befriande, då Tom oförskräckt nekar att piska en
kraftlös neger. Det är hårda tider för de stackars slafvarne! Kassy och Emmeline
besluta. sig till sist för att fly, men skrämma först den vidskeplige och berusade Le-
gree, genom att inbilla honom att han ser sin moders vållnad. De båda kvinnorna
utföra därefter en maskerad flykt, hvarvid såväl förföljarne som de utsända blodhun-
darne förlora alla spår af dem. Ett par dagar senare, då den hämdgirrige Legree lä-
tit onkel Tom undergä en fasansfull tortyr för att förmå honom att uppgifva flyktin-
garnes uppehållsort, värkställa Kassy och Emmeline sin väl planlagdaflykt. Då Shelm
bys son Georg kommer för att uppfylla faderns löfte att återköpa den gamle heder-
lige slafven, blir han af Legree visad till den misshandlades läger, där Georg endast
får mottaga en sista hälsning från Tom till den gamla käre familjen. l dödsögonblic-
ket ser Tom sin älskade Eva, St. Clairs döda barn, framför sig och glädjestrålande
sträcker han sina armar mot uppenbarelsen. ,Under ropet: (jag kommerb) faller han
död ned på sitt torftiga läger. i -

Ett litet barns och en negerslofs lif och död. -I-
" Griponde, lärorikt, värkande.

 

 

 

 

.n- En stor lö-sidig beskrifning
fås i biljettluckan till 5 öre. I,

 

 

Entré:V 1:a plats 35 före, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre. i
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

1 .

 

fl. B. Bongs :ibrtken Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain