#6933: Stora Biografen

sronA BioanFEii

Arbetareföreningens Salong

=WENEBSBOBG=

Förstklassiga förevisiiiiigar ai lefvande bilder
Hvarje vecka nytt program.

 

 

Program
fr. o. m. Trettondeafton den 5 t. 0. m. Söndagen den 8 januari.

Svenska bilder.
1. Ronneby med omgifningar.

IVacker naturbild. 1

2. Doktor Schmiths automat. skämibiid.

n- Ny, amerikansk sensationsfilm! .n
3. v -Pa tysta stigar.=

En episod från amerikanska västern.

En guldgräfvare, som framlefvat flera år i de ensliga ödemarkerna i västra
Nordamerika, öfvertalas ändtligen af sin dotter, som längtar hem, att återvända till
civilisationen. I

En ensam vandrare släpar sig fram genom guldlandet och passerar förbi vår
guldgräfvares boningshus. Dottern har gått att hämta vatten i en bäck i närheten. V
Vandraren går fram till guldgräfvaren och, då han finner honom vara ensam, söker
han med hot aftvinga honom en del af hans guld. Då han röner motstånd tar han
till våld. Några kraftiga slag och gubben. sjunker död till marken. Brottslingen
snappar till sig guldet och flyr. Dottern kommer tillbaka, upptäcker illdådet, begraf-
ver sin gamle far, afger ett högtidligt löfte vid grafven att hämnas våldgärningsman-
.nen och anträder på .egen hand resan mot hembygden. På sin färd genom vild-
markerna påträffar hon en man liggande sanslöst utsträckt på sanden, öfverväldigad
af hunger och törst. Hon räddar hans lif och tar honom med sig i sin vagn. Den
räddade förälskar sig i den intagande ungmön.

Dä resenärerna framkommit till bestämmelseorten anmäler flickan för polis-
myndigheterna hurusom hennes far blifvit mördad. De anmoda henne att hemlig-
hålla saken. Emellertid öfverraskas hon kort därefter af att hennes tillbedjare innehar
-I- ett smycke från hennes hem i guldlandet. Då den första förskräckelsen gått öfver,
listar hon sig intill honom, tar lförsiktigt från honom hans revolver, hvarefter hon-
riktar dess mynning mot honom. Af fruktan att bli skjuten går brottslingen steg för
steg i den riktning hon befaller. De befinna sig snart vid poliskontoret. Mördaren
löffvterbevisas och dömes. vMin käre farle utropar flickan. ajag har uppfyllt mitt
0 er. "

4. cHANTEcLER.

Utmärkt lyckad parodi af Rostands beryktade skådespel.

Genom spaltlånga referat är Chanteclers historia redan känd af en hvar -
Chantecler, tuppen, som stolt och beundrad vandrar kring hönsgården, förkunnande
att han ensam med sin morgonhälsning förmår solen att gå upp. Så blir hans kärlek
till fasanhönan hans öde; han råkar försofva sig en morgon ä och ändå går solen
upp! Hans rykte är förbi, och föraktad söker han döden.

Vår roliga parodiska f-ramställning omfattar följande scener:

1. Ingen reklam. (Tillägnadt reklanimästaren-författaren). 2. l hönsgården.
(lzsta akten). 3. Fasanhönan kommer på besök. 4. Putt, putt, putt, lilla tupp. 5.
2:dra akten: Dagen gryr. ajag måste ut och gala, annars går solen icke uppe. 6.
Stor mottagning hos fru Pärlhöna. 7. Chantecler besegrar sin rival. 8. Natt i
skogen. 9. Chantecler följer fasanhönan. 10. Chantecler falleri sömn. 11. wSolen
är uppe, Chanteclerr. 12. Chantecier söker döden.I

 

5. De små japanskorna.

Kineniatografi i färger af Pathé Freres.

Denna scen, som så fint afspeglar det jaanska lifvet, synes som ett lefvande
sammandrag ur Pierre Lotis fulländade österländska skildring vwFru Krysantemume.
Vår lilla japanska har nyss emottagit en inbjudan från sin väninna fröken Oyama och
håller på att göra toalett i det hon tar på sig en förtjusande klädning. Under tiden
gör sig värdinnan redo att emottaga sin gäst och fäster på sitt hufvud ett strålande
vackert diadem, hvarpå hon ägnar sin omsorg åt ett af de små dvärgträd, som hvarje
Osterrikets dotter har i sin ägo. Slutligen kommer då den lilla väninnan och efter
ett ömt möte företaga de bägge unga damerna en spatsertur i den blomsterströdda
trädgården, hvarpå de slå sig ned vid tébordet, till hvilket serveras syltade frukter,
som de behändigt föra till munnen med tillhjälp af små pinnar.

.6. Augusta är oförbätterlig.
Hvad en yrhätta kan hitta på.

Augusta tål inga band på sin frihet och flyr i ett obevakadt ögonblick från sin guvernant.
Denne söker upphinna flyktingen och drages af denna anledning in i en hel del löjliga situationer tack
vare Augustas anlag för okynne. Bland annat ställer hon till stor villervalla i ett menageri, där hon
söker öfvervara en föreställning, utan att på vanligt sätt begagna sig af den tillåtna ingången. Augusta
tyckes, trots en del obehag, finna nöje i den Wildar omgifningen och vi finna henne till sist som en

käck djurtämjare.

- x m ir Sensationell nyhet. x ir ir
7. Babylons förstoring.
Ett första rangens slagnummer, i isrensättning och utstyrsel
öfverträffanöe allt som hittills visats.

Konstfilm. Konstfilm.
" Följande parisiska skådespelare medverka:
Balthazar, konung i Babylon  Herr Leonce Perret vid Odéon-teatern.
Profeten Daniel ................... .. ,, Georges Wague. v
Danserskan ......................... .. Fr. Napierkowska vid Opera comique.

f Det gamla Babylon belägras af perserkonungen Cyrus härar. Balthazar hånar endast fienden

och låter midt under striden tillreda ett gästabud. 0 c i n n
Babylons profet, Daniel, varnar konungen, men denne trotsar och later 1 sitt ofvermod hamta

fram de heliga kärl, som konung Nebukadnezar bortfört från jerusalcm.. Till allas förfäran synes då
en hemlighetsfull hand skrifva de orden på väggen: wMene Tekel, Upharsme. Konungen later tillkalla
profeten för att uttyda skriften. Denne förutsäger konungen hans snara slut. Och da natten brutit in
öfver Babylon, storma perserna staden och intränga i konungens borg. Balthazar blef nedhuggen och

babylonerna fördes i fångenskap, medan slottet och staden btefvo lågornas rof. h
1. Balthazars slott. 2. En skål för fienden. 3. Profetens varning. 4. Balthazars gästa-
6. En dryck ur de heliga kärlen. 7. Eldskriften. 8. Profetens spa-

bud. 5. Konungen befaller. u I n
10. Balthazars död. 11. Babylonerna foras ifangenskap. 12.

dom. 9. Perserna storma Babylon.
Babylons förstöring.

8, Panorama öfver Sevilla.

Carmen, söderns mörkögda skönhet, besjunger-Sevilla så vackert. Hon väcker vår

längtan till denna stad, som gjort sig så beryktad öfver hela världen. i
Sevilla,. hufvudstad i den spanska provinsen med samma namn, har cirka 510,000

invånare och är belägen på en mycket fruktbar, omsorgsfullt odlad slätt. Omgifven af oran-
ger och oliflunder erbjuder den en präktig anblick. Floden Guadalquivir, berömd för sina
härliga stränder, flyter längs stadens västra sida. Alltsedan Västgoternas tid är Sevilla ärkebi-
skopssäte. Man finner där flera byggnader i morisk stil. Gatorna äro merendelos trånga, och
husen ha platta tak, på hvilka ägarna intaga förfriskningar fram mot aftonen. Sasom en sar-
skild sevärdhet må omnämnas det gammalmoriska kungapalatset ((Alcazarv, en byggnad från.
12zte århundradet. Sevilla var den plats, där den första inkvisitionsdomstolenl uppsattes. Se-
villa är också tjurfäktningens hemort. Staden har en stor amphieteater med 20,000 sittplatser
Vår bild visar också en stor nioskée och en procession med dess sydländska pomp.

9. slTUA TIONENS HERRE.

Muntrationsnummer i ett flertal afdelningar.
10. Nyårshälsning.

mVM-IMN-

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 gangs-Fabglzer, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1911
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain