#6932: Åmåls Biografteater

MÄLs BloGRArrEArER. -li

Förstklassiga förevisningar ai lelvande bilder
Hvarje vecka nytt program.

 

 

PROGRAM
Måndagen (Annandag jul) den 26 och Tisdagen den 27 Dec.

l. l luftens rike. [ballong från Turin.

Särdeles intressant bildserie från de stora ballongtajlifzgarrze i Turin.

1. , Klart till flykt. 2. Upp i höjden. 3. Turin sedt ofvanifrån. 4. Lyckad land-
ning. 5. En farlig situation: Ballongen sliter sig lös med en man hängande i nätverket.

2. Trollkarlens hand. maa-m.
3. Elefanter i Hindustan. mm.

l elefanternas hemland har man otroligt stor användning af dem. Sålunda få de t.
ex. bära och släpa stora träd, sedan dessa blifvit fällda, man begagnar också elefanter då man
skall till att flytta, och det är förvånansvärdt, hvad de kunna hafva mycket på sig. Med lätt-
het kan en elefant i ett tag bära möblerna till en 5 personers bostad i några särskildt för i
ändamålet tillverkade kolossala bärlådor, väl att märka, att 5 personers möblemang i dessa
trakter är något annorlunda än hos oss.

K onstfilm .f " . K onstfilm !

.i  i , P A J A Z Z O. Gripande skådespel.

1. Gycklarskaran drager framåt. 2. I slottsträdgården. 3. Pajazzos kärleksförkla-
ring. 4.I Bortjagad. 5. En ovälkommen friare. 6. Pajazzos afsked. 7. De älskandes
flykt. 8. Sju år senare. 9. Ett hårdt slag. 10. Moderns bref. 11. Den lille bortröfvad.
12. I föräldrahemmet. 13. inför valet. 14. Den lille försonaren. 15. Hjärtan som enas.

5. q Gletschersjö i Mont-Blanc. 1

Storartade scenerier från Europas högsta berg.
Vi se här de högsta topparna såsom Mont-Blanc, Charmez och Mönch. Vägen för oss
med den nya bergbanan från Chamoix till Montenvers. Det sista ligger på en höjd af 3,775 meter.

Ända upp i denna höjd går banan genom snö och is. Längrelned ligger Mont-Blancs väldiga ishaf.
Höjden på de tre viktigaste bergen, som omrama gletschern, är: Mönch 3,413, Charmoz 3,442 och
Mont-Blanc 4,810 meter. Man funderar nu på att bygga en järnväg mycket högre upp.

imponerande fjällbilder.

 

6, arse Ile. Skämt i flera roliga omgångar.

Konstfilm. Konstfilm.

7. , .éDe-.föräldralösa.=

Skådespelare: Fröknarna j. Rosny, Lucy Fleury2 Fru Delphine Renot och Herr Ducu-
esne, Herr Dorivel 8! Vllla.

Tvingad af sin fader öfvergifver en ung flicka vid namn Diane de Vaudrey sin lilla blinda
dotter för att gifta sig med polislöjtnanten grefve Linéere. Det stackars barnet upptages af ett präk-
tigt folk som eget och uppfostras tillsammans med parets egen dotter Henriette. Snart nog dö emel-
lertid fosterföräldrarne och de unga flickorna stå vid sexton års ålder ensamma i världen. De begifva
sig då till Paris, men hålla där på att gå alldeles förlorade. Henriette blir bortröfvad och förd till ett
af den stora stadens många hemska nattliga hästen oeh den stackars blinda Louise råkar i klorna på
en gammal elak gumma vid namn Frochard, som tänker draga nytta af den olyckliga varelsens värn-
löshet. Men slumpen kommer de stackars flickorna till hjälp; Henriette undgår skammen och van-
äran tack vare en ung ädling, Roger de Vandrey, nevö till grefve de Linéere, som fattar kärlek till den
föräldralösa och tänker gifta sig med henne. Hon lyckas så med sin älskades tillhjälp finna spåren af
sin förlorade halfsyster och söker upp henne i det usla kyffe, där hon hålles inspärrad och de båda
systrarne kasta sig i hvarandras armar. Den elaka gumman inser att detta möte kan bli hennes un-
dergång och hennes äldre son, en sannskyldig boftyp, delar hennes åsikter och ämnar genom ett dubbelt
brott röja dessa besvärliga vittnen mot hans mor ur vägen, då i detsamma den yngre sonen, en skygg
fofärdig varelse, som dittills hållit sig undan sina ruskiga släktingar så mycket som möjligt, men som
nu vid åsynen af den fara som hotar hans älskade, får öfvermänskliga krafter, rusar på brodern och
efter en häftig tvekamp lyckas slå honom till marken. Emellertid har grefvinnan de Linéere anförtrott
sin gamle läkare sitt föregående felsteg och förklarat att hon aldrig kunde trösta sig öfver förlusten af
den dotter, hon varit tvungen att öfvergifva. Doktorn lyckas med tillhjälp af Roger de Vandrey åter-
finna grefvinnans blinda dotter och grefven ger sin maka sin förlåtelse och upptager Louise som sitt
eget barn, hvarpå de Vandrey gifter sig med Henriette. ,

Denna dramatlserade roman är ett verkligt mästerstycke i sin genre och det är säkerligen
intet öga torrt bland pupliken då ridån - - om uttrycket kan användas - - går ned för sista gången.

8. grain Wolueéema z" (Snälla Oceanen.

Härzförarzde natarmålnirzg. Kinematografi i färger af Patlzé Fréres.

 

9. Den blygsamme Lehman.

Mycket rolig bild, visande vår vän Lehman i de fatalaste situationer.

 

 

" " " . Läktaren: 50 öre. Barn 35 öre.
Bll-lettpnser- Salen; 35 öre. Barn 25 öre, under 12 år 15 öre.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain