#6930: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen é

i Föreningslokalen.

Förstklassiga iörevisningar ai lefvanile bilder

" see-9- Hvarje vecka nytt program. five

Program

Söndagen den 18 December

Nytt! Bild för dagen! I Nya!

l. Flykten öfver Öresund. .-

Frih. Cederström på väg öfver Sundet; Svendsen fullbordar flygningen.

 

Alla tala jul om de på olika håll i dessa dagar anställda flygtäflingarna och flyg-
försöken. Länge höll frågan, hvem som först skulle flyga öfver Oresund, hela Norden i
spänning. Så lyckades dansken Svendsen bli den lycklige, och nu har svensken frih. Ceder-
ström utfört samma bragd.
Filmen återgifver de båda aviatikernas start å den danska banan, deras flykt rundt
banan och deras färd högt öfver sundets vågor.
Ingen försumme detta enastående, blott några dagar förekommande
tillfälle, att här få se dessa flygningar, på hvilka hela världens X.

blickar, figurligt taladt, voro riktade.

2. Scin. Dråplig bumoresk.

 

 

3. Alpförarens ära.

Storslagen dramatisk bild inom ramen af de härligaste na-
turscenerier.

4. Hr Harfot hos läkaren. Skäm..

5. Det äIIOHymä breret. ofipande bild uriifvet.

- Två. ungdomsvänner hafva icke sett hvarandra på många år. På en inbjud-
ning besöker den ene, en modig officer, sin gamle skolkamrat. Denne, en fabriks-
ägare, har en bildskön fru. De vanliga konventionella hälsningarna äro afslutade, och
allt är godt och väl. Den mycket öfverarbetade husbonden måste tilldela sin skrifva-
re en tillrättavisning för felaktigt arbete, och denne hämnas nu på sin chef genom
att skrifva ett anonymt bref, hvari han beskyller sin husbondes fru för att bedraga
sin man. Husbonden sätter tro till brefvet och följer svartsjuk sin fru och officeren.
På en. oskyldig promenad, som den unga frun företagit med vännen, träffar maken
dem arm i arm. Stor skandal och följden däraf blir en kallelse till duell. Den unge
officerens öfverste försöker ordna saken i godo och besöker husbonden. l dennes
privatkontor får öfversten plötsligt genom ljussläckaren syn på aftrycket af det ano-
l nylna brefvet. Förklaringen är snart gjord, och den äkta mannen och vännen åter
försonade. Den karaktärslöse skrifvaren blir afskedad.

 

6. Dvärgar som ryttare.

Briljant cirkusnummer. Kinematografi i färger af Pathé Fréres.

Vår bild visar först en dvärg-jockey uppträdande på en lilleputtshäst och därefter ridt
i den högre stilen af fröken Dora, en öfverdådig amazon-rytterska fr. Gullivers sagor. Före-
ställningen afslutas med uppträdande af sex lilleputthästar, dresserade i frihet.

1. Den unge Don Juan. ---

Dråplig skämtbild. 1 i


ettpriser:  glåitäeråt) öre, 2:dra 35 öre.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain