#6929: Åhus Nya Biografteater

Hhus nya Biografteater.

Förstklassiga iörevisrringar af leivande bilder
Meä- Hvarje vecka nytt program. -G-f"

Program

Söndagen den 18 December

1. Ströitàg genom Ryssland.

En storartad naturbild.

2. Trollsäcken. 

Konstnärlig kinematografbild

3. Den barnlösa.

Skådespelare: Herr Pierre Magnier vid Renaissance-teatern. Herr Georges Flateau,
Teatre Antoine. Fröken Marguerite Ninove Chatelet-teatern. Den lilla
Monna Gondré, Gejane-teatern. I
Ett modershjärta, men inga barn. Brefvet från forna dagar. Denrmoderlösa. Andras
barn. Hon ömmar för de moderlösa. Den dödas bref. Hur mycken godhet finnes-ej i ett
kvinnohjärta. I
Historien rör sig om en ung kvinna, som är beröfvad glädjen att vara moder. Hon
i upptäcker under utöfvandet af ett af de barmhärtighetsvärk, med hvilka hon uppfyller sitt el-
jest innehållslösa lif, att hennes make har haft en äldre förbindelse och .att som frukt däraf
finnes ett litet barn.
Hon blir förtviflad häröfver. Men hennes make försvarar sig med att denna förbin-
delse som tillkommit innan deras äktenskap, har blifvit upplöst genom döden, ochrunder des-
sar-förhållanden förena de sig och så bilda barnet och modern utan barn ett nytt hem.

 KALKUTTA. -é

Kalkutta är det engelska lndiens mäst betydande stad, och vi få här se hela
den europeiska stadens ståtligaste byggnader: guvernörens palats, rådhuset, hotellet,
framför hvilket Warren Hastings staty är upprest, och de magnifika husen, omgifna
af trädgårdar, som ägas af de rikaste européerna. Och i den indiska stadsdelen läg-
ga vi märke till bamhushyddorna, betäckta med halm. De två stadsdelarna skiljas ät
af Cranges, hvilken erbjuder en liflig anblick med sin storalsjöfart.

5. eN rJocKls. 

6. Sjömonslifvets" faror.

Dramatisk bild.

 

 

 

1. En modern Öiurklinik.

Denna högeligen intressanta bild visar oss några af de anstalter, som vidta-
gits för att bringa snar hjälp åt alla de olika djur, hvilka genom sjukdom eller olycks-
händelse blifvit skadade. Kattor, hundar, hästar, räfvar, kaniner m. fl. andra djur dra-
ga förbi våra blickar på väg till kliniken. i

1 Denna ytterst vällyckade bild skall med säkerhet väcka mycket stort intresse
hos hvarje åskådare.

8. llan som åt för mycket oxkött. 

ettpriser:  glätärgl) öre, 2zdra 35 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain