#6928: Kosmorama

KOSMURAMA

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

 
  

fr. o. m. Måndagen de
Express i dag från Paris. i Senaste serie.

.1. Kinematograiisk Veckorevy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.

Kinematografiska Veckorevyn Vet allt! ser allt!
Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem d Kosmdrama!

London. Engelska valen: socialistkandidaten Crooks talar till statsfunktionärer. ÅMayor
Adam framiägger sitt konservativa program.

Melbourne. ))Terra Novak besöker hamnen på väg mot Sydpolen.

London. Engelskajsuffragetter i arbete.

Monrvelon. Madame Marvingt går upp med sitt monoplan Antoinette:och vinner
Femmias pris. "

Smyrna. De grekiska fartygen å redden bojkottade af hamnarbetarne.

Paris. lngeniör Coanda har uppfunnit en luftturbin för aeroplaner, slädar, o. d.
Storfurst Cyril, som köpt första släden, tager uppfinningen i betraktande.

Nya Syd- Wales. Unga damer åka skidor. "

Salner Och Angers. Ofversvämningarna.

Konstiilm! . Fotografi i naturliga färger! lätteiilm!

2. Elsraels barns uitcig
xur Egypten.

X---1---- Estetisk film från Gaumant, Paris.

Det är svårt om icke hart när omöjligt att beskrifva denna films skönhet,
den öfvertröffar alla hittills visade bilder, såväl i inspelning
som praktfulihet.

.DeP praktfnlla dekorationerna, den briljanta framställningen,
" allt borgar för denna films enorma succés.

lsraels barns tåg nrl Egypten är en verklig sevärdhet samt för-
f tjänar att ses af alla. "

img-r överväldigande jaaebnd. m

, l. Moses inför Farao där han utvecklar påbudet att tillåta Israel att uttåga. Farao
vägrar. Moses framställer den tionde straffdomen öfver landet och Faraos hem däri allt
förstfödt skulle dödas. r i

2. Förberedelserna till uppbrottet. Moses förkunnar för de äldste i Israel påska-
firandet och dess betydelse. Ett felfritt offerlams blod skulle strykas på dörrposterna till skydd
för mordängeln, som skulle utföra straffdomen. w

3. Den första påsklzögtiden. Moses talade till Israel: I skolen omgjorda Edra län-
der, hafva skor på Edra fötter och stafvar i Edra händer och sålunda utrustade skolen l äta
af påskålammet och vara färdiga till uppbrott, när budskapet kommer.

4. Den tionde plågan. Allt förstfödt i Egypten dödas. Under det lsraels barn fira-
de påsken gick Herrens ängel fram och slog allt förstfödt i hela landet, utom de familjer
som hade offrat och strukit blod på dörrträden, från Faraos förstfödde till tjänstekvinnans
barn. Då sade Farao till Moses och Aron: sGån härifrån och tjanen den Gud som I talen ome.

5. Uttåget nr Egypten. Alltså drog hela Israel på en natt ut ur Ramses land, genom
Suggat och "Röda hafvet; 600,000 personer med gods och boskap efter en vistelse af 430 yår
i landet. An i dag finnes i Egypten många minnesmärken efter lsraels vistelse där, t. ex.V
Pyramiderna, som uppbyggdes under deras träldomstid.

3-    Uackra iTledelhafsbider.

Majorka, den största af4 Baleariska öarna i Medelhafvet öster om spanska kusten, har
yppig vegetationy och utmärker sig för en säregen naturskönhet. Ön är bergig med branta
kuster, men fruktbar, bl. a. frambringar den vin, sydfrukter etc. i stor myckenhet.

Vi närma oss Ön sjövägen under en trolsk sydländsk gryning och landstiga i huf-
vudstaden Palma, som har ett synnerligen pittoreskt läge vid öns sydvästra kust. Vi göra en
intressant vandring i staden och fortsätta därefter till Pareys vattenfall inne på ön, dit vi
komma å vägar som slingra sig fram mellan höga vilda bergväggar. Så besöka vi Artes-
grottorna, hvarefter vi återvända till kusten och ut på hafvet, hvarifrån vi ha en charmant
utsikt öfver de höga, otillgängliga strandklipporna.

:intressanta scenerier.

4. Lehman .som banktjänsteman.

Också en bankskandal.

Herr Lehman finner sig en morgon engagerad som välbeställd banktjänsteman
och har order infinna sig i banken kl. 9. Emellertid råkar han i brädskan ut för en.
hel del galna äfventyr, så att han icke hinner fram i tid. När han ändtligen kommer
in pä banken, är publiken som han skulle betjäna ursinnig, och mottagandet blir me:
ra varmt än vänligt. Det dröjer ej länge innan han får skudda bankstoftet af sina
fötter och, betydligt illa handterad, återvända till sin obemärkthet.

Humoresk.

 

 

 

 

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain