#6927: Kosmorama

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

 

1. Fränland och sjö

längs danska kusten. lv

Uarkra och intressanta naturscenerier.

Bilden uvisar några vackra fotografier från de danska kusterna med glittrande sjöar,
som skvalpa mot land inbjudande till ett uppfriskande bad i det salta vattnet. Slutligen se
vi några bilder från skyarna, hvilka genomkorsas af framtidens foitskaffningsmedel wFlyg-
maskinenk, som af egen betagande verkning liknar insektens hastiga färd genom rymden.

2. Under Garibaldis fana.

En romantisk händelse under italienska frihetskriget.

En ung soldat i Bourbonernas armé har blifvit så hänförd öfver berättelserna om
Garibaldis bragder, att han lämnar sin tjänst för att ställa sig under hjältens fana. Emellertid
kommer en trupp bourbonska soldater under en officers ledning till den unge soldatens hem
för att återhämta honom. Då de ej finna den eftersökte och dennes fästmö vägrar att lämna
upplysning om hvar han finnes, medtagal de flickan till sitt läger. Hon är fortfarande stånd-
aktig, och man har beredt sig till att arkebusera henne, då Garibaldi i spetsen för sina atusen
frivilligak uppträder på skådeplatsen och befriar flickan. Samtliga soldater öfvergå nu i offi-
cerarnes åsyn till Garibaldi. I " ,

Sedan befrielseverket fullbordats återvänder den forne soldaten, nu en betrodd officer,
till hemmet och lyckan.

Spännande skådespel.

3. Smederna strejka.

Gripande bilder från en streij utbrott och dess fruktansvärda följder.

Jean, den gamle plikttrogne, arbetssamme smeden tager i sitt lilla trefliga hem afsked
af sin hustru och sina två små hurtiga flickor. Allt är lycka och förnöjsamhet. På - arbets-
platsen förbereder man dock en strejk och kamraterna söka på alla vis öfvertala Jean att
förena sig med dem i strejkbeslutet. Han söker manligt att värja sig för deras angrepp, men
öfvermakten blir för stor. På en änklare restaurant, dit man samlats för att diskutera frågan,
fattar man beslutet att hos arbetsgifvaren begära åtta timmars arbetsdag, oeh 8 francs dag-
aflöning, ilannat fall blir det omedelbart strejk. Jean får det tunga uppdraget att till arbets-
gifvaren öfverbringa arbetarnes ultimatum. Svaret är nej och strejken blir ofördröjligen pro-
klamerad. Det är svära tider, som en strejk drager med sig. En månad efter strejkens ut-
brott blicka vi åter in i den gamle sinedens hem. Af det förut rådande välståndet synes icke
ett spår. Fattigdom, sjukdom och nöd hafva gjort sitt intåg. 1 -

Som en sista förtviflad utväg tillgriper Jean utvägen att pantsätta sitt bolster,
men försöket misslyckas. Dä eländet nätt sin höjdpunkt förklarar den gamle smeden
att han .ämnar återgå till arbetet. Han meddelar sina forne arbetskamrater sitt beslut,
men mottages med hänskratt och råa handgripligheter. Retad till ursinne af denna
behandling rycker han till sig en slägga och finner sig ögonblicket därpå som mör-
dare. Sä följer ångern i fängelset, där hans barn besöka honom, samt domstolssce-
nen, xdå juryns dom faller. Den låter på frikännande och i ett härdt arbete finner den
gamle smeden glömska af,det förflutna. I

Ingen undgår att känna sig gripen af denna bild.

4. årfäst i Falun.

Intressanta folklifsbilder från Dalarne.

5. Dete mystiska skåpet. 

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

 

B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain