#6922: Åmåls Biografteater

V ÅMÄLS Boarea-frank.

I PROGRAM
Nyårsafton den 31 dec. och nyårsdagen den I jan.

 

 

i. Konung Edwards griftefärd;

Det mest imposcinta sorgetåg världen skådat. I
Femtiotre kungar och prinsar från trettiofem länder deltaga.

Den 20 sistl. Maj fördes konung .Edward Vllzs stoft till den sista hvilan. Våra
ypperliga bilder visa dels sorgetågets frammarsch i London från Westminster Hall,
dels efter ankomsten till Windsor.

1. Förprocessionen passerar: afdelningar af armén och flottan samt deputationer för
utländska arméer och flottor.

2. Den på en kanonlavett hvilande kistan, betäckt med kungastandaret, hvarpå ligga
kronan, riksäpplet och spiran. Närmast efter kistan konungens lifhäst och hans älsklingshund
Caesar, en liten terrier. Härefter kom det med sorgflor omvirade kungastandaret och omedel-
bart efter detta

3. Den furstliga kort-egen: kung Georg i midten, kejsar 4Wilhelm till höger och
härtigen af Connaught till vänster. Efter dem tre och tre i bredd kungarna af Norge, Grek-
land och Spanien, af Bulgarien, Danmark, Portugal och Belgien, därefter turkiska kronprinsen,
österrikiske tronföljaren, prins Fushimi af Japan, härtigen af Aosta, storfurst Michael, prins
Rupprecht af Bajern, härtigen af Sparta, kronprinsen af Rumänien, prins Henrik af Holland,
härtig Albrecht af Witrtemberg, serbiske tronföljaren, prins Heinrich af Preussen, storfursten
af Hessen, storfursten af Mecklenburg-Strelitz, prins Carl af Sverige, härtigen af Sachsen-
Koburg, prins Georg af Sachsen, prins Mohammed Ali af Egypten, m. fl. 4

4. De praktfulla hofvagnarna innehållande de kungliga damerna samt Roosevelt, m. fl.

5. Processionen afslutas af kavallerieskort samt afdelningar af Londons, Edinburgs
och Dublins polis och Londons brandkår. "

2-    Vacker natarbild.
3

:Dansande gris. Kama.

4. Colvm M ytologisk konstfilm i färger. i

Pygmalion, den ryktbare bildhuggaren från Cypern, har afsvurit sig alla lifvets fröj-
der, för att helt ägna sig åt sin konst. Venus, kärlekens gudinna, låter honom då förälska
sig i en af honom skapad härlig staty, Galathea. Bevekt af hans sorg skänker gudinnan
dock till slut statyn lifvets gnista och återger därmed Pygmalion åt hans konst.

1. Iförgården till Venustämplet. 2. l Pygmalions atelier. 3. Pygmalion afvisa-r
Antheas kärlek. 4. Venus straffar. 5. l kärlek till Galathea. 6. Offret till Venus. 7.
Gudinnans uppenbarelse. 8. Lifvets gnista.

5. Zigenårlif: En titt in i lägret.

Det är af stort intresse att få en inblick i det vandrande zigenarfolkets lif och lefver-
ne. Vår bild sätter oss i tillfälle härtill. Vi se det dagliga lägerlifvet sådant det är, när ett
zigenarband slagit upp sina bopålar på en plats. Ungdomarne slåss, kittelbotarne laga köks-
attiralj, flickorna spå o. s. v. Ett zigenarebröllop bjudes vi att närvara på och till sist pre.-
senteras vi för stammens alla skönheter. , .

Intressanta bekantskaper att göra.
6.- Stortvätt. skämtbild. 1
Konstfllm!

Kinematografiska föreningens i Paris senaste nyhet:

1. uPPsTÅNDELsE.

Leo Torstoys bekanta folkskådespel, mästerligt iscensatt.

Katinka: M:lle Madelaine Rock från Comedie Francaise i Paris.
Prins Nekljudoff: Mr Damény från Theatre du Sejsnuase i Paris.

Då Leo Tolstoy för några år sedan utgaf en roman vid namn Uppståndelse, tilldrog
den sig genast stor uppmärksamhet. Tolstoy förkunnade här som alltid barmhärtighetens
evangelium. l en rad dramatiska och gripande scener skildrar han en ung flickas fall och
han slutar icke sin roman, förrän uppståndelsen funnit fäste i denna människosjäl, hvilket
gifver henne människovärde tillbaka. Tolstoys varma frisinne och storamänniskokärlek har
aldrig visat sig så som i detta verk, där han gör oss uppmärksamma på, att "icke människorna
själfva utan de situationer, som möta dem, skapa deras fall och att vi icke må tröttas i att
hjälpa en fallen tillbaka till den rätta vägen. Den djupa tanken ildetta verk gör boken till
den mest öfverlägsna i sitt slag och det är därför som den franske dramatikern omarbetat
den till ett skådespel, hvilket öfverallt vunnit stor succes.

8- Jean en japansk fest.
älonoiamas 5042219 juäzteum.
Kinematografi i färger af-Pathé Freres.

Yokohama, som år 1859 blott var en liten fattig fiskarby, räknar nu nåra 500,000
innevånare. japan har nu i anledning raf 50-års-dagen för stadens öppnande för handeln och
västerländingarna firat en stor fest. En procession, sammansatt af historiskt märkvärdiga typer
såsom armborstskyttar, fiskare, musikvagnar, tågar genom staden. Geishor i sina granna ko-
stymer och i gamla dräkter bidraga att höja effekten af denna stämningsfulla österländska fest.

9. När starka fru Andersson kommer i farten.
Mycket rolig bild. i -

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain