#6920: Åhus Nya Biografteater

àhus nya Biogrofteoter.

förstklassiga Iiörevisningar ai letvarrde bilder

v91- Hvarje vecka nytt program. -C-rn

 

 

PROGRAM

Två föreställningar Nyårsdagen den I jan. kl. 6 o. kl. 8 e. m.

l. Tolfte svenska gymnostikfesteni Örebro.

2. ålfär fan! skulle [åra sig åka cykel. .samt
3. SAUL Och DAVID.

Personer: Saul, konung öfver Israel. jonathan, Sauls son. Mikal och Merab, Sauls
döttrar. Phalti, jonathans vän. David. Doeg och Omab, krigsmän (bröder). Samue,profet
Spåkvinnan i Endor. Krigsmän, präster, kvinnor.

AFDELNINO l.

Davids hem. David, en fattig fåraherde, bor hos sina föräldrar. Profeten Samuel
förutsäger honom, att han en gång skall bli konung öfver Israel. David är berömd för sitt
harpospel, och en dag komma Mikal, Merab, jonathan och Phalti för att bedja honom kom-
ma till-Saul för att uppmuntra honom. David, som lofvar att komma, blir hänförd af Mikals
skönhet.

 

 

 

 

Sauls läger. Mikal vandrar genom lägret och går därefter att plocka blommor w en
I tiger ligger på lur i ett snår. Men just som han skall rusa fram mot Mikal, dödas han af
en sten från Davids slunga. Jonathan, som vid samma tillfälle kommer tillstädes, förvånas
öfver att finna systern oskadad. - Doeg friar till Merab, men får nej. För att hämnas för-
mår han Omah att öfvergå till Filisteerna. - En pil, som Omah afskjutit, susar in i Sauls
läger. Omah gripes, och Saul vill dräpa honom, men David mildrar honom med sitt harpo-
spel. Om pilen var vikt en skrift innehållande Goliats utmaning: wSänd en marrtill tvekamp
mot mig. Det folk, hvars kämpe afgår med seger, skall bli herre öfver det andras. -Ingen
af Sauls män vågar strida mot Goliat. Då erbjuder sig David att gå mot filistern. jonathan,
som slutit ett fast vänskapsband med David, erbjuder honom sitt svärd, men David väpnar
sig endast med sin slungi och några stenar. Ett kast... Goliat är dödad och David lägger
kämpens hufvud för Sauls fötter. i

-AFDELNING Il. 1

Två år senare. Konung Sauls palats. David, som blifvit Sauls vapendragare, vinner
Vallt större ryktbarhet för sin tapperhet. Saul afundas honom och bortlofvar sin dotter Mika]
till Phalti, men denne blir afvisad af henne. Då David ånyo vänder hem med seger, vägrar
Saul först att taga emot honom, men till slut går han in därpå på Jonathans förbön. Hån-
fullt spörjer honom Saul: aHvad önskar du nu? Kanske min tronPK - wNej, allt hvad jag
begäre, svarar David, sår din dotter Mikale. Saul blir ond och försöker genomborra David
med sitt spjut, men han viker undan och flyr därifrån.

Spåkvinnan i Endor. Saul ligger ständigt i strid med filisteerna, och då han står
inför ett afgörande slag, uppsöker han spåkvinnan r Endor och befaller henne att kalla fram
profeten Samuels ande. Anden visar sig och säger: sl morgon skall du och de dina dög.

Sauls palats. Slaget är förloradt. jonathan har fallit. Den svårt särade Saul dräper
sig själf.

David vänder tillbaka från sin landsflykt och blir krönt till konung öfver Israel.

4. Dadelberedning.

Den exotiska naturens frikostighet.

Dadelpalmen är en af de ståtligaste palmväxterna. I Egypten, hvarifrån bilden här-
leder sig, är dadeln det viktigaste af alla träd. Af densamma hämtar befolkningen en viktig
del af sin föda och staten en betydlig inkomst i form af skatt på hornträden. Stammen
lämnar virke till bostäder samt bränsle. ,

Våra bilder åskådliggöra den delikata dadelfruktens tillkomst. Vi medfölja ett tåg till
dadelplantagen, där få vi vara med om bevattning, spridning af frömjölet, hopknytning af
klasarna under sommaren, höstskörden, fruktens beredning och pressning samt densammas
afsändning till marknaden, därvid kamelen är transportmedel.

Infödingarnas skicklighet i att klättra i träd är beundransvärd.

5. .Gaiman som örollare.

Mycket komisk och skrattretande.

6, M unkorgen. Rongrsamr.
7. mfl-sånna födelsedag.

Efter H. C. Andersens saga aOle Luköjea.

äter en intressant nyhet som förtjänar ott ses of helo Hhus!

8. Sommarens skolloiskolonier i-Ähus. "

i I Egen upptagning och en af de mest llyckade och intressanta bilder som någonsin
blifvit frarnforda a en krnematografduk. Ingen barnavän bör underlåtafse denna film f-som ju
äfven har sitt stora lokalintresse. I I

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain