#6916: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen w

i Föreningslokalen.
Förstklassiga iörevisningar af leivanrle bilder

V9- Hvarje vecka nytt program. -Gvr

 

PROGRAM
Annandag jul den 26 December.

i. Från lifvet på prärien.

Utomordentligt fängslande bilder från Pampasslätterna i Argentina.

1. De vilda hästarne drifvas fram. 2. Cowboys, ryttarbragder. 3. En upp-
visning i Buenos Ayres. 4. Vilda hästar och tjurariinfångas och tämjas. Ridt på
vild tjur.

2. Lehman har stulit en matta. 

Konstnärlig kinema tografbild.

3. Mellan hjärta och plikt.

Ytterst spännande politiskt diama från det nutida Ryssland.
Härliga naturscenerier 7- Enastående sevärdhet.

Ivana (ung flicka) och Loris (officer). De sammansvurna träffas. Underrättel-
sen om att guvernören skall färdas förbi. Lotten faller på lvana att utföra attentatet
mot guvernören. Guvernören får kännedom om komplotten. Loris får i uppdrag att
häkta sin älskade. Mellan kärlek och plikt. Skilda i lifvet förenade i döden.

4. Gardasjön.

((Laga -di Garda) är den östligaste af de natursköna italienska alpsjöarne.
Vår bild upptager en serie förtjusande idyller från dess stränder. l de vilda bergs-
trakterna ses här och där nästan sagoliknande slott. Det är lätt förklarligt att dessa
nejder blifvit ett kärt tillhåll för turister.

5. Oskvloigt förvisoo till
- Sibiriens ismorker.

Mycket spännande.

Ö. En modern öiurklinik.

Denna högeliger intressanta bild visar oss några af de anstalter, som vidta-
gits för att bringa snar hjälp åt alla de olika djur, hvilka genom sjukdom eller olycks-
händelse blifvit skadade. Kattor, hundar, hästar, räfvar, kaniner m. fl. andra djur dra-
ga förbi våra blickar på väg till kliniken. Å

Denna ytterst vällyckade bild skall med säkerhet väcka mycket stort intresse
hos hvarje åskådare.

7. En jungfru för herrn,
" en betjänt för frun.

Komedi af MAX UNDER.

 

u

 

 

 

 

 

 

Skådespelare:
Betjänten . . . . . . . Herr Max Linder.-
Herrn . . . . . . . . . . Herr Vandenne.
Jungfrun . . . . . . . . . Fröken Villars.

Frun . . . . . . . . . . . Fröken Bloment.

Herrn är svag för jungfrun och frun för betjänten. Och de två draga fördel af situationen
för att låta sitt herrskap utföra sitt arbete, under det de själfva lefva rullan. De drifva sin djärfhet än-
da dithän att de presentera sig hos några af sin herrskaps vänner, hos hvilka de ställa till en våldsam
skandal, under det tagna namnet baron och baronessan Copurshick, härstammande från Montmartrc,
den uråldriga familjen. Herrn och frun få till slut sina ögon öppnade för missförhållandena och jaga
bort de två bedragna samt försona sig med hvarandra.

" " " - hsta plats 35 öre,
Bllflettpnser" Barn: l:sta plats 25 öre, 2zdra plats 15 öre.

Grammophonrnusik.

A.-3. Eungs fabriker, :(rlstlanstad, 1910

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain