#6914: Mönsteråsbiografen

mönsterösålåiogrofen. f
Lokal: Idrottslokalen.
- PROGRAM

för Lördagen den 7 och Söndagen den 8 Jan.

I - Csap GÅ! m  Lifliga, omväxlande krigsbilder.

Det är rörliga, intressanta bilder, som här upprullas för åskådaren. Spansk militär af olika
vapenslag, iklädd vackra uniformer och anförd af ståtliga officerare, äro på marsch, leka krig, lefva läger-
lif o. s. v. Man får åse en rekryteringi Madrid, man ser onung Alfonso, säker och trygg yå en eldig
springare, i spetsen för generalstaben, trupperna svära fana trohet, hvarefter en efter en kyssa fanan,l
0- s. v. Och slutligen defilerar armén förbi den kungliga tribuneu, där drottning Ena och hennes barn
hälsa trupperna.1 .

Det ligger någonting friskt och hurtigt öfver dessa bilder, hvilka böra ses af hvar och en som
intresserar sig för militär- och friluftslif.

i: Under Spaniens stol!
2-  nf geelzyzösf Sagospel, Kinemaiagrajfi i. färger.
3. fm Oderll. onpanne verklignefsbnd.

En änklig bebor tillsammans med sin fjortonåriga dotter en landtlig stuga. Den
lilla vackra Anna sköter hushållet-på ett förträffligt sätt, och lifvet går sin jämna gång. Så
blir fadern kär i en af bygdens tärnor och gifter sig med henne. Anna fattar från början
hatyoch misstro till styfmodern, och efter en häftig scen lämnar flickan hemmet. Hon får
tjänst hos ett vänligt bondfolk i byggden, men gripes snart af häftig hemlängtan. En dag
skrifver hon ett bref till fadern med bön att han måtte hämta hem henne, men då fadern ej
kan läsa skrifvet får hustrun läsa upp det för honom - och den falska kvinnan läser därvid 1
- något helt annat än hvad som står i brefvet. i

Längtan blir emellertid Anna för stark, så att hon insjunknar. Hon skrifver ett nytt
bref till fadern, med styfmodern sörjer för att det ej kommer adressaten tillhanda. Slutligen
för Annas husbondefolk den unga flickan till hemmet, och nu blir den hjärtlösa styfmodern
afslöjad samt vederbörligen jagad ur huset. I I I

Hvarefter lyckan åter ler emot bonden och hans älskliga dotter.

Särdeles intressant drama.

4. " Cayélzls-fer z. (73elgzlséa armén.

Tjänstgörzng på fdliei. (7 Ädsernen. åxerczls.

En högst intressant film som kommer att väcka beundran hos alla.

5- .öden uppfinningsrzfe skräddaren. ska-...fm
6. M yntsamlingen.

En myntsamlare har inköpt ett ytterst sällsynt mynt och betraktar nu med glädje detsamma
såväl som hela sin öfriga samling. Han insomnar därvid och i drömmen får han se de mest olikartade
scener. Vi se först ett romerskt guldmynt, som vision: Belisars gåfva, den första guldtalern: den helige
Ludvig; den tyske dukaten: scener från Wallensteins läger; spansk piaster; Gitano-dansen; italiensk
florin: Romeo och julia; samt en engelsk guiena: Falstaff i Tavarne.

7. :q Filmen som Vittne.

Märklig dramatisk serie.

Personer: Lord William ....... .. Herr Alex :ndre vid Comedi Franpaise.
" er Snov ............. .. Herr Barnier vid Noveatesteatern.
Betjänter, detektiver, m. fl.

1:a akten tilldrager sig i en elegant spelsalong. 2:a och 3:e i Lord Williams hem.
4:e akten å en Biografteater.

Handlingen är följande: Lord Williams brorson mr Snov spelar regelmässigt bort sitt
understöd som han erhåller at sin förmögne farbror William. Och då han är hans enda
aifvinge, har han lätt för att sätti sig i skulder. Då lorden till slut icke längre vill betala
hans enorma spelskulder, börja mörka tankar få makt med mr Snov. Lorden som anar hvad
som försiggår i sin brorsons hjärna, men icke vill -dö ohämnad, låter inrätta en apparat för
upptagning af lefvande bilder i sitt kassaskåp. Hvar gång hans brorson kommer på besökV
sattes denna apparat i gång af lorden medelst en elektrisk anordning. l ett bref, som lorden
lämnar åt sin trogne betjänt att öppnas efter lordens död underrättar han denne om sina miss-
tankar Asamt sättet hvarpå han vill skaffa ett kriminalt vittne till sin brorsons handlingar.

En dag (finner man lorden död genom ett skott ur en på bordet liggande revolver.
Föreligger ett brott eller har lorden själf beröfvat sig lifvetP" Frågan anses omöjlig att besva-
ra, tills betjänten kommer att erinra sig brefvet; filmen tagas ur sitt gömställe och blir nu det
kriminala vittnet som kommer att fälla eller fria de misstankar som hvila på mr Snov.

8- ggn Ä!  än d . Spännande situationer.

Enastående verklighetsbild, som gör ett fängslande intryck på åskådaren, såväl genom
scenernas verklighet som genom landets romantiska naturskönhet. ,

Bildernas ordningsföljd: Framför huset Bouze till det angränsande afgudatämplet, i
hvilket jägarna öfvernatta, stå elefanterna sadlade och resfärdiga; man väntar endast-på tecken
till uppbrott. Snart för bilden oss förbi ruinerna af Klimers, och därpå befinna vi oss
inom jaktområdet. - Först måste jägarna öfverskrida en flod. - Här påträffa de en trupp vilda
laodjur, hvilka sysselsatta med fiske skrämmas vid karavanens närmade. - Nu fortsätta jägarna
sin långa och mödosamma väg genom urskogen för att uppnå det område därh elefanterna
äro, signalerade. - De tama elefanterna måste medels sina snablar bana sig väg genom de
ogenomträngliga busksnåren; endast1 de äro- i stånd att taga hindren. - Från urskogen går
det genom ljungeln. Där härskade en outhärlig hetta och otaliga moskiter, och gräset var
så högt och tjockt att till och med elefanterna försvunno däri. - Under flera dagar, utan
afbrott af drifvarna, hvilka aflösa hvarandra dag och natt, förföde och uppäggad flyr det trötta
jättedjuret till ett kärr för att stilla sin törst och för att hämta sig från den ansträngande jakten.
- jägarna få l genast kännedom därom och närma sig djuret. Ett väl riktadt skott träffar ele-
fantens ryggrad och skyddad genom de täta buskarna lyckas det jägaren att genom en andra
kula, som träffar i hufvudet, slå djuret till marken.

 

9- TvåI énöenia rznalez: -qufékf nummer

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Mönsteråsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Mönsterås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain