#6913: Åhus Nya Biografteater

Ifihus Ilva .Biograftecltet

 

 

PROGRAM

Söndagen den 8 januari.

l. En lappmässa i Vallbo lappkapell.

En intressant bildserie af vårt nordligaste folk.

2. åifär man år nyåken. Skämt.

3. fbe små flàyfspelame.

I en fattig hydda i Italieni lefver en stackars änka. Hon ser ingen annan utväg än
att sända ut de små att i främmande länder söka sitt uppehålle med tlöjtspel och sång. Egen
första de små flöjspelarna möta på sin vandring ut i lifvet en präst, och följda af hans väl-
signelser vandra de tappert vidare mot okända öden. En ambulerande musiker tar dem un-
der sitt beskydd och alla tre ströfva från stad till stad under söderns himmel, öfverallt skör-
dande berömmelse och pengar. Snart kunna våra små flöjtspelare med en sparad styfver åter-
vända hem, där glädjen står högt i tak, när modern med sina små gossar återfår hemmets
forna glädje och välstånd.

4.  Z.  En särdeles :iictlitrtäsaååyllnålnd från det

5. .Mölnarem fans son cci äsna. Sagan...
Storslagen värklighetsbild.

6. Engelska flottan på Themsen..i

En bild af största sevärdhet.

1. " sAUL ocn DAVID.

PERSONER: Saul, konung öfver Israel. jonathan, Sauls son. MikalToch Merab
Sauls döttrar. Phalti jonathans vän. David. Doeg och Omab, krigsmän (bröder). Samuel
profet. Spåkvinnan i Endor. Krigsmäu, präster, kvinnor. "

AVDELNING l.

Davids hem.1 David en fattig fåraherde, bor hos sina föräldrar. Profeten Samuel
förutsäger honom, att han en gång skall bli konung öfver Israel David är berömd för sitt
harpspel, och en dag komma Mikal, Merab, jonathan och Phalti för att bedja honom kom-
ma till Saul för att uppmuntra honom. David,.som lofvar att komma, blir hänförd af Mi-
kals skönhet. i . ,

" Sauls läger. Mikal vandrar genom lägret och går derefter att plocka blommor -
en tiger ligger på lur i ett snår. Men just som han skall rusa fram mot Mikal, dödas han
af en sten från Davids slunga. Jonathan, som vid samma tillfälle kommer tillstädes, förvånas
öfver att finna systern oskadad. - Doeg friar till Merab, men får nej. För att hämnas för-
mår han Omah att öfvergå till Filisteerna. ä En pil, som Omah afskjutit, susar in i Saulsä
läger. Omah gripes, och Saul vill dräpa honom, med David mildrar honom med sitt har-
pospel. Om pilen var vikt en skrift innehållande Goliats utmaning: (Sänd en man till tve-
kamp motI mig. Det folk hvars kämpe afgår med seger, skall bli herre öfver det andras.
- Ingen af Sauls män vågar strida med Goliat. Då erbjuder David att gå mot filistern.
jonathan, som slutit ett fast vänskapsband med David, erbjuder honom sitt svärd, men David
väpnar sig endast med sin slunga och några stenar. Ett kast... Goliat är dödad och David
lägger kämpens hufvud för Sauls fötter.

AFDELNING Il.

Två år senare. Konung Sauls palats. David, som blifvit Sauls vapendragare, vinner
1 allt större ryktbarhet för sin tapperhet. Saul afundas honom och bortlofvar sin dotter Mikal
till Phalti, men dennexblir afvisad af henne. Då David ånyo vänder hem med seger, vägrarl
Saul först att taga emot honom, men till slut går han in därpå på jonathans förbön. Hån-
fullt spörjer honom Saul: ((Hvad önskar du nu? Kanske min tronk - ((Nej allt hvad jag
begära, svarar David, där din dotter Mikalq. Saul blir ond och- försöker genomborra David
med sitt spjut, men han viker undan och flyr därifrån.

Spåkvinnan i Endor. Saul ligger ständigt i strid med filisteerna, och då han står
inför ett afgörande slag, uppsöker han spåkvinnan i Endor och befaller henne att kalla fram-
profeten Samuels ande. Anden visar sig ock säger: KI morgon skall du och de dina dö.

Sauls palats. Slaget är förlorat. jonathan har fallit. Den svårt sårade Saul dräper
sig själf. i

David vänder tillbaka från sin landsflykt och blir krönt till konung öfver Israel.

a En resa genom Mexiko.

En serie intressanta bilder.

 

 

    Genomrolig.

 

 

0 O P . lzsta plats 50 öre 2:dra 35 öre.
Biljettpriser. Ba... 20 ör., i
:5.355 Elsäk; kI-.QàiaåiIaTEi x
i

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain