#6912: Åmåls Biografteater

I ÅMÄLs BIQGRAFTEATER.

för Lördagen den 7 och Söndagen den 8 jan.-

Svenska bilder.

f 1. En sommardag pä Nääs.

Nääs slàjdseminarium. Folklekar, Lekar, gymnastik, festliga upptåg m. m.

 

 

Särdeles intressant bild från svensk institution som tillvunnit sig världsrykte. ,

Cirka en timmes resa från Göteborg ligger den pittoreskt belägna stationen Floda.
Härifrån gör man en kort ångbåtsresa längs Säfvelångens sköna stränder och kommar så upp
till det för sin metodiska undervisning i ((sloyda världsberyktade Näässlöjdseminarium.
. Anlagdt år 1872 af Grosshandl. Aug. Abrahamsson har slöjdseminarief icke allenast
-i de nordiska länderna tillvunnit sig stor uppmärksamhet, utan äfven i utlandet har man lifligt
intresserat sig för denna säregna läroanstalt i svensk bygd. Sålunda har anstalten till dato
varit besökt af 4,000 elefver hvaraf 1,100 utländingar tillhörande 32 olika nationer. i

kMed sin hufvudsakliga uppgift att verka för införande af en pedagogiskt fattadt och
metodiskt ordnad undervisning i slöjd har seminariet från och med 1895 förenat äfven en
annan undervisning, i danser och lekar. .

Dessa lekkurser hafva omtalats med stort intresse och icke mindre än 600 lärare
och lärarlnnor hafva hitintills på Nääs utbildats til lekledare.

Våra bilder äro tagna vid ett tillfälle då de svenska kursdeltagarne anordnat en fest
för de utländska och visa bl. a. några vackra uppvisningar i svenska folkdanser, såsom Dal-
dansen, Oxdansen, Färadansen m. fl.

Från egen atelier.

2. Herr Peters eldeläekningsapp-arat
"ellerHvad en spàdom kan leda till.

Särdel es fyndigt arrangerad, oerhördt skrattretande historia, åskådliggörande huru
vhjältenw, skrämd af en smådom att han skall förgås af eld, gripes af panisk förskräckelse för
detta element och skaffar sig en kraftig eldsläckningsapparat, med hvilken han släcker ciggar-
rer och spiseldI och automobilmotorer och allt som han ser ryka, ej ens hafvande försyn för
höga öfverheten. "

i 3  Kinematografiskt dramazefter Henry Bernsteins
- I 0 berömda skådespel.
Hufvudrollen utföres af Köpenhamnarnes gunstlig fru Oda Nielsen.

Flera bemärkta skådespelare medvärka. .

Herr de Bretard, rik godsägare, Hr Blom. Marianne, hans hustru, Fru Zangenberg. Richard,
hans son, Hr Einar Zangenberg. Hr Legrand, ministeriell ämbetsman, Hr Otto jacobsen. Fanny,
han-s hustru, Fru Oda Nielsen. I

Fru Fanny Legrand är några år äldre än sin man, i hvilken hon är vansinnigt kär. Legrand
är ministrialämbetsman och hans inkomster stå icke i det rätta förhållandet till det lif de föra och det
umgänge de söka. Detta pinar Fanny mer än hon vägar visa, ty hon är fast öfvertygad om, att hon
utan hjälp af vackra toiletter icke förmår kvarhålla sin mans kärlek. i

De äro nu på besök hos några vänner, godsägaren de Bretard, som nyligen gift sig för andra
gången med en jämnårig väninna till fru Fanny. Den unge Richard de Bretard, sonen i första åkten
skapet, är betagen i fru Fanny, som villigt mottager hans kur i hopp om att därvid väcka sin mans

i svartsjuka.

Fanny är med förundran vittne till det slöseri som utvecklas i detta hus och en dag då hen-
nes man i tanklöshet visar sitt misshag öfver hennes icke helt nya toilett försjunker hon iångest öfver
att mannens kärlek har svalnat och faller härför i frestelse att tillegna sig innehållet i en på bordet-
lättsinnigt kastad plånbok. Fru de Bretard upptäcker den tömda plånboken och får genast det intrycket
att styfsonen är den skyldige. Förfärad talar hon med mannen, som, utom sig af sorg, tillkallar vän-
nerna Legrand för att rådslå med dem. V

i Då fru Fanny märker att misstanken hvilar på unge de .Bretard är hon den ifrigaste till att
trösta och råder enträget att låta den unge mannen resa och påtager sig beredvilligt att tala med ho-
nom därom. För honom omtalar hon öppenhjärtligt alltsammans och han lofvar ädelmodigt, att taga
på sig skulden och går också in på att resa.

Legrand finner emellertid penningarne på deras rum och då Fanny förklarar för honom att
endast hennes stora kärlek till honom och ängslan för att mista honom drifvit henne till denna för-

f tviflade gärning", tiger han först, men säger sedan att de Bretard måste strax upplysas om sanningen.
Då dessa nu erfara sonens oskuld. öfverstrålar lyckan fullständigt allt annat, hvad betyda penningar för
dem? De öfvertala nu Legrands att företaga den resa, som var tilltänkt för sonen, och när de komma
hem igen, är allt glömt, ty kärleken öfvervinner allt och förlåter allt.

4. DET GAMLA ROUEN.

VEn vandring på några minuter för oss genom den gamla normandiska staden, och
låter oss i detalj beundra det härliga monument, som förgångna" århundraden lämnat Ossi
arf. .Vi återfinna på den tilm arkitekturdetaljer från Rouens kyrkor och katedraler och få
också tillfälle att se dess väldiga klocka och dess rådhus.

 

 

5, Lite hämnd är också hämnd. Kom...
i nytt kinematografisht konstverk! ,

Ö, M U R E N . i Efter Baltzars roman.

Följande parisiska skådespelare uppbära hufvudrollerna:
M. Philippe Garniér vid Comedie Francaise.
M. André Calmcttes vid Théatre du Gymnase.
lele Vera Sergine vid Théatre de POdeon.

iAf Baltzars berömda roman har utmejslats ett synnerligen spännande kinematograf-
stycke, hvars hufvudinnehåll i korthet är följande:

Grefve Ferepia, officer i spanska armén, njuter i Vendöme, såsom krigsfånge, af en
relativ frihet. Hans hjärta fångas af en ung adelsdam. Hotad af upptäckt instänger hon ho-
nom i ett1 rum och bedyrar vid korset för sin make, att ingen finnes där. Denne låter då
tillmura ingången. Den stackars älskande kvinnan står icke ut med så mycken smärta utan
döri det hon skickar en sista, förtviflad hälsning till honom, som innestängd i sitt fängelse,
går sitt öde till mötes.

e

7. Montserrat Vid Barcelona.

Härliga naturscenerier.

Montserrat ligger ungefär 50 kilometer från Barcelona och är mycket berömdt för
sin naturskönhet.

I. Toppen på Montserrat höjer sig 1,452 meter öfver hafsytan. Därifrån har man en
härlig utsikt öfver hafvet vid Barcelona. , i i i .

Hvad som för öfrigt har gjort Barcelona så berömdt, år, att Benediktinermunkarne
byggde ett kloster där år 880, hvilket ligger 887 meter högt. Detta kloster är en mycket
omtyckt spansk .vallfartsort, som årligen besökes af omkring 60,000 pilgrimer. I en till klostret
hörande kyrka finnes en underbar madonnabild, hvilken hufvudsakligast tillbedes af unga, ny-
gifta par, ty .enligt sagan skall den bringa det unga paret lycka i deras äktenskap.

Sedan 1892r leder från Monistrol en kugghjulsbana dit upp, från hvilken man har
en härlig utsikt öfver dalen. .

, l synnerhet framhålles bildhuggarkonstens mästerverk. Vi se den berömde konst-
nären Vallinitjanas härliga arbeten aKristus vid pelareiw och wKristus bär sitt korsa. Dess-
utom bör särskildt framhållas det af bildhuggaren Nogues förfärdigade verket aTörnekronana.

Till slut hafva vi tillfälle att se ett härligt panorama. från San Gerinio, Montserrats
högsta punkt.

Intressant svensk nyhet!

8. Lifuet omborö på svenska flottans pansarbåicir.

Präktiga militärbilder.

Med vederbörandes tillstånd har .tillfälle beredts A.-B. Svenska Biografteatern i Kristi-
anstad att sända en fotograf ombord å ett par af våra modernaste pansarbåtar under dessl
expedition och där kinematografera en mängd bilder öfver lifvet i allmänhet ombord. Bil-
derna, som äro särdeles lyckade samt skarpa och tydliga, omfatta följande:

1. Flaggan hissas. 2. Däcket spolas. 3. Sjukvisitation. 4. Semaforering och
telegrafering. 5. Båtarna sättas i sjön. 6. Kanonexercis. 7. Tio minuters hvila. 8..
Skarpskjutning på 2,000 meter. 9. Middag ombord. 10. Stortvätt. 11. Kanonputsning.
12. Fallrepsvakten. 13. Kolning. 14. inspektion af amiralen.

9.    Skämtlzumliier.

10. Nyårshelsning.

-A.-B. Bongs fabriker, kristianstad, 1911

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain