#6902: Åmåls Biografteater

LS  1-

förstklassiga förevisliingar af lefvantle bilder

I"

vä- Hvarje vecka nytt program. 

   

för Lördagen den l4 och Söndagen den 15 Jan.

i.   Växlande bilder från colika delar af världen.

Sällan har man å en och samma film samlat bilder från så vidt skildaskådeplatser
som här. Man får se Dortmunds borgmästare begrafvas, den afrättade spanske anarkisten Fer-
rers graf, smyckad med blommor och kransar, Nobelkomitén tilldelar Tolstoy fredspriset till,
holländske prinsen-gemålen på utställningeni Briissel, prisbelöningar utdelas på nämnda ut-
ställning nationsfanorna defilera förbi belgiska konungaparet, flygning Briissel-London och
Paris-Brussel, åkerbruksutställningen i Petersburg, provisoriska regeringen i Lissabon öfver-
vara två i revolutionsstriderna stupade stormäns begrafning o. s. v.

     

 

Praktisk Veckore Vy.

 

2. fundsfröm deräffczr om jordséaérfnezi Komar.
3.  Stort, dramatiskt sceneri. c
. Dresenade björnar. Intressant.

En   Mycket komisk.

exet-:s

. f Pontinska kärren.

Pontinska kärren äga stor ryktbarhet. De äro belägna uti italienska provinsen Roma
och sträcka sig i en längd af 45 km. och en bredd af 15 km. För att hålla träsken torra
äro kanaler anlagda. På området beta hjordar af nötkreatur, hästar och buffeloxar. - Befolk-
ningen är fåtalig och trakten osund. Vackra scenerier bjudas dock främlingen och herdelifvet
på kärromrädet är af stort intresse.

 

 Lyxfilm från Vitagraph (2:0, Amerika. m
7. Lancelot och Elaine.

Efter skalden sir Alfred Tennyssons dikt "Kunglig idyll".
M Oöfverträffad i praktfull iscensättning. "m

ScenernaI Öppnas därigenom att konung Arthur tillkännagifver den nionde torneringen,
hvars pris är den sista .af de 9 diamanterna.

Drottning Guinever förklarar att sjukdom kommer att hindra hennes närvaro och strax
förklarar Lancelot att han icke vill inträda innanför skranket eller inlåta sig i någon täflan,
emedan han förmodar att drottningens indisposition blott är en undskyllan. Hans förklaring
blir mottagen med öfverraskning, ty han har vunnit de föregående gångerna. På drottningens
uppmaning rider han ldock eskorterad endast af sin riddare och då han kommer till slottet
Astalot, begär han af lorden att få en annan sköld för att dölja sin identitet.

Han lämnar då sin egen sköld i förvar hos sin älskade Elaine, som anmodar honom
att vira hennes broderade ärm kring hennes hjälm innan han träder innanför skranket. Ehuru
han aldrig förr har burit en dams pant antager han förslaget och rider bort, allt för litet
reflekterande öfver den svårighet han går till mötes. Vid torneringen segrar Lancelot, men
faller, utmattad af blodförlust och måste bäras bort af sin trogne Lavaine. Elaine är hans
trogna vän vid sjukbädden, men då han tillfrisknat, besvarar han icke hennes kärlek. Han
reser hem sedan han gifvit det öfverraskande beskedet att han älskar drottningen. Sorgen
häröfver bryter Elaines krafter och lägger henne på sjukbädden. Hennes sista bref innehöll
ett farväl1 till Lancelot och uttryckte en önskan att hennes lik måtte föras till hans slott för
att hvila inom dess murar.

alTRAPEZ

Ett ovanligt flott och spännande cirkusnummer, utfördt af den berömda parisertrup-
pen Facori.

9. Lehman som gendarm.

Kärlekens Vedermödor.

Nu är "den stackars Lehman illa ute igen. Orsaken är naturligtvis som vanligt en
kärlekshistoria. Ofverraskad vid en liten tete à tete med en gendarms vackra fru, kryper han
i ett klädskåp, där han under väntetiden ikläder sig en gammal gendarmuniform. Tack vare
ett nyss förut lämnat bref kan han vid upptäckten nöjaktigt redogöra för sin närvaro, men
råkar ur askan i elden, enär han måste medfölja på jakt efter dagdrifvare.

Lehman har det svårt.


" " " . Läktaren: 50 öre. Barn 35 öre.
Blljettpnser. Salen: 35 öre. Barn 25 öre, under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

Å.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 19l1

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain